New Deal pre európsky trh s elektrinou až v 2016

Elektrizačná sústava Európy prechádza obdobím zásadných zmien. Výroba elektrickej energie sa čím viac decentralizuje, spotrebitelia sa stávajú stále aktívnejšími účastníkmi trhu.

Komisia preto minulý týždeň spustila verejnú konzultáciu  o tom, ako by mala nová koncepcia trhu s elektrickou energiou vyzerať, aby „naplnila očakávania spotrebiteľov, zabezpečila skutočné prínosy z nových technológií, uľahčila investície, a to najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a nízkouhlíkovej výroby energie, a uznala vzájomnú závislosť európskych členských štátov, pokiaľ ide o zaistenie energetickej bezpečnosti.“

Komisia zároveň publikovala správu, v ktorej naznačuje akým smerom by sa reforma trhu s elektrinou mala uberať. Okrem dobudovania chýbajúcej elektroenergetickej infraštruktúry sa chce zamerať aj na lepšie využívanie tej existujúcej a prepájania krátkodobých trhov.

Kľúčové bude najmä lepšie začlenenie obnoviteľných zdrojov (OZE). Komisia predpokladá, že podiel elektrickej energie vyrábanej z  OZE by sa do roku 2030 mala zvýšiť zo súčasných 25 na 50 percent.

„OZE sú tu a aj tu ostanú,“ odkázal eurokomisár Miguel Arias Canete investorom pri predstavovaní koncepcie.

Zabezpečenie pružného obchodovania, kde výrobcovia, dodávatelia a obchodníci sú schopní obchodovať s elektrickou energiou v momente, ktorý je čo možno najbližšie k reálnemu času, aby mohli lepšie zohľadniť odhady, koľko slnečnej a veternej energie sa vyrobí, je preto dôležitou súčasťou novej koncepcie.

Komisia však chce zároveň odstraňovať regulované ceny a neefektívne systémy podpory OZE. „Investície by sa mali riadiť trhmi. Na dobre fungujúcom trhu sú ceny nízke v prípade, že panuje prebytok, a vysoké, ak je výroba nízka. Týmto spôsobom ceny investorom signalizujú, kedy je najpríhodnejší čas investovať,“ tvrdí Komisia.

Zároveň však dodáva, že výrobcovia energie z obnoviteľných zdrojov musia mať možnosť konkurovať za rovnakých podmienok výrobcom konvenčnej energie. Verejná podpora je preto stále nutná. Jej efektívnosť by sa mohla „výrazne zvýšiť vďaka cezhraničnej konvergencii systémov podpory pre energiu z obnoviteľných zdrojov, najmä prostredníctvom posilnenej regionálnej spolupráce.“

Vzhľadom na rýchly rozvoj OZE sa stáva problematickejšou aj bezpečná prevádzka prenosovej siete. Komisia preto zvažuje zvýšiť pružnosť trhu aj začlenení uskladňovania elektrickej energie do trhu.

Na základe verejnej konzultácie o koncepcii trhu s elektrickou energiou Komisia pripraví v druhom polroku 2016 konkrétne legislatívne návrhy.

Je možné predpokladať možné zmeny predpisov o vnútornom trhu, smernice o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, smernice o energetickej efektívnosti a nariadenia o infraštruktúre.

O tom, čo prinesie reforma trhu s elektrickou energiou pre spotrebiteľa čítajte tu.