Nová medzinárodná agentúra pre obnoviteľné zdroje

Iniciatíva vzišla z Nemecka, Španielska a Dánska. Agentúru už podporilo 51 krajín, vrátane Slovenska, na jej statuse sa dohodli na konferencii v Madride, 23.-34. októbra. Oficiálne bude spustená v januári budúceho oku v Bone.

IRENA by mala byť prvou medzinárodnou organizáciou poskytujúcou rozvojovým i rozvinutým krajinám podporu a rady pri zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe. Bude úzko spolupracovať s ďalšími relevantnými medzinárodnými organizáciami a iniciatívami a svoje služby ponúkne len na žiadosť členskej krajiny.

Presné informácie o veľkosti agentúry nie sú známe, no predpokladá sa vytvorenie „štíhlej“ štruktúry. Členské krajiny majú predložiť ponuky na hosťovanie hlavného sídla a osobu generálneho tajomníka.

Mandát agentúry sa týka všetkých foriem obnoviteľnej energie – od bioenergie, cez veternú, vodnú až po solárnu energiu.

IRENA má členským krajinám pomáhať vytvoriť politické prostredie vhodnejšie pre rozvoj obnoviteľných zdrojov a budovanie kapacít. Bude poskytovať informácie o úspešných príkladoch a podporovať transfer technológií.

Podľa nemeckej vlády, ktorá prevzala v prípravnej fáze vedenie, „veľká väčšina“ krajín, ktoré si stanovili ambiciózne ciele pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie, si v tejto oblasti „želá detailnejšie konzultácie a rady“.

Pridanou hodnotou IRENA by mal byť jej globály dosah. Chce riešiť široké spektrum problémov – nedostatok informácií pre verejnosť, štruktúru trhu, ktorá uprednostňuje tradičné zdroje, či neefektívne politické rámce.