Nová regulačná energetická agentúra EÚ bude bezzubá

Krátka správa

Výbor EP pre priemysel a energetiku (ITRE) skúmal obmedzené právomoci Agentúry pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) navrhované Komisiou. Včera, 24. januára sa konalo verejné vypočutie.

Sir John Mogg, prezident Rady európskych regulátorov (CEER) a predseda Skupiny európskych regulátorov pre elektrickú energiu a zemný plyn (ERGEG) europoslancom povedal, že ak by mala byt ACER efektívna, musí mať silné nezávislé regulačné právomoci podobné národným regulátorom.

Pippo Ranci, profesor milánskej Katolíckej univerzity a špecialista na oblasť regulácie trhu s plynom a elektrickou energiou, spochybňuje efektívnosť novej agentúry. Už v minulosti tvrdil, že ACER pravdepodobne „nebude veľmi užitočná“, pretože bude byrokraticky „ťažkopádna“ a nebude mať silné regulačné právomoci.

Faktom ostáva, že európsky energetický trh sužujú nedostatočné investície do cezhraničných prenosových kapacít a nedostatočná koordinácia medzi národnými regulátormi a operátormi transmisných sietí. K takýmto záverom dospela aj analýza Komisie.

Podľa Komisie možno problém „lepšie riešiť prostredníctvom štruktúry agentúry Spoločenstva so silným zapojením všetkých regulátorov v EÚ“ a príslušný návrh na vytvorenie ACER bol vydaný 19. septembra 2007 ako súčasť tretieho legislatívneho balíka k liberalizácii energetiky.

ACER nebude mať na európskej a národnej úrovni žiadne priame regulačné právomoci. Bude môcť len intervenovať v prípadoch, keď budú cezhraničné transakcie porušovať pravidlá súťaže, alebo keď nebudú národní regulátori efektívne spolupracovať.

ERGEG a CEER však tvrdia, že „hoci sú zlepšené regulačné pravidlá na národnej úrovni značne dôležité, sami o sebe nebudú dostatočné na zrýchlenie procesu vedúceho k jednotnému európskemu energetickému trhu“.

Philippe Ladoucette, predseda Komisie pre reguláciu elektrickej energie, počas híringu v ITRE tvrdil, že ACER „musí byť viac ako len obyčajný poradný orgán“. Žiadal zvýšenie právomocí, vrátane schopnosti fixovať ceny pre spotrebiteľov elektrickej energie, a možnosti skúmať investičné rozhodnutia národných operátorov transmisných sietí.

Komisii však bránia vo zvýšení právomocí ACER minimálne dve prekážky:

Politická opozícia členských krajín: „Možnosť vytvorenia jediného európskeho regulátora je v tomto štádiu predčasná a vyvolá pravdepodobne odpor viacerých členských krajín a aktérov“, tvrdí Komisia v analýze dopadov.

Zmluvy EÚ nedovoľujú Komisii dať nejakej agentúre alebo inému orgánu právomoci, ktoré sama nemá.