Nové pravidlá ochránia občanov v prípade plynovej krízy

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/akanekal/2573628033/

Nariadenie schválené v októbri 2010 má zaistiť, že trh s plynom dokáže efektívne vyriešiť akékoľvek nedostatky v dodávkach. Zdôraznené je zachovanie princípu solidarity medzi štátmi.

Povinnosťou členských štátov je zabezpečiť funkčný trh s plynom a dôsledné uplatňovanie trhových mechanizmov. Mimoriadne opatrenia sa majú použiť až ako posledná možnosť v prípade, že trh samotný už nedokáže prerušenie dodávok vyriešiť. Núdzové opatrenia pritom musia byť transparentné, nediskriminačné, nesmú narúšať trh, brániť v prístupe k infraštruktúre ani cezhraničnému toku plynu.

Chránení odberatelia

Nariadenie stanovuje, ktoré dodávky musia by chránené. Garantované musia byť v prípade výpadkov hlavne dodávky pre domácnosti. V závislosti na postavení plynu v energetickom mixe každého členského štátu, môžu byť chránené aj malé a stredné podniky, poskytovatelia sociálnych služieb a zariadenia diaľkového vykurovania.

Záruky dodávok platia:

  • v období s mimoriadnou teplotou počas sedemdňovej špičky,
  • počas aspoň 30-tich dní s výnimočne vysokou spotrebou plynu,
  • počas aspoň 30-tich dní v prípade prerušenia samostatnej najväčšej plynárenskej infraštruktúry v bežných zimných podmienkach.

Lepšia prevencia i reakcia na všetkých úrovniach

Členské štáty majú prijať efektívne nástroje pre prevenciu a zmiernenie následkov potenciálnych prerušení dodávok. Novým prvkom je, že národný orgán musí vypracovať preventívny akčný plán na zníženie rizík a núdzový plán s jasne definovanými úrovňami krízy (včasné varovanie, pohotovosť, núdza). Prijať a zverejniť plány musia národné orgány najneskôr do 3. decembra 2012.

Zodpovedné úrady budú tiež dohliadať na napĺňanie nových opatrení a budú konzultovať spoločný postup s okolitými krajinami.

Na úrovni EÚ zaistí spoločný postup Koordinačná skupina pre plyn, zložená zo zástupcov členských štátov, Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER), ENTSO pre plyn, zástupcov plynárenského priemyslu a odberateľov.

Stav núdze v dvoch krajinách = stav núdze v celej EÚ

Potom ako jedna členská krajina vyhlási stav núdze, môže Komisia vyhlásiť stav núdze v regióne alebo v celej Únii. Ak sa v núdzi ocitnú dva štáty, automaticky vyhlási stav núdze pre celú EÚ.