Novela zákona o energetike dáva šancu stopnúť podvodné praktiky predajcov elektriny

Ilustračná fotografia. [pickpik.com]

Pripravovaná novela zavádza pravidlá európskej smernice o trhu s elektrinou, ktorá má aj silný rozmer ochrany spotrebiteľa. Ministerstvo zatiaľ o detailoch nehovorí. 

Ministerstvo hospodárstva sa chystá kvôli transpozícii smernice o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou do konca roka novelizovať zákon o energetike. Smernica okrem iného posilňuje postavenie a ochranu spotrebiteľov elektriny. O tom, či sa zvýšenie ochrany spotrebiteľa premietne aj do novelizovaného zákona, je predčasné hovoriť, uviedlo tlačové oddelenie rezortu hospodárstva pre EURACTIV.sk.

Ministerstvo pripustilo možnosť, že v rámci novely „je možné posilniť postavenie spotrebiteľov a ich ochrany v oblasti energetiky“.

Ochrana spotrebiteľov elektriny v súčasnosti nefunguje v zmysle zákona. Tvrdia to nielen spotrebiteľské združenia, starostovia obcí či zákazníci, ale aj samotní dodávatelia elektriny. Slabá vymožiteľnosť práva a nedostatočná legislatíva napomáha podvodom a nekalým praktikám. Hlavnými problémami sú vysoké sankcie a neefektívnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako inštitúcie, na ktorú sa môžu ľudia v prípade nekalých praktík pri predaji elektriny obrátiť.

Smernica podporuje možnosť slobodnej voľby

Európska smernica o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorú má rezort hospodárstva do konca roka preniesť do národnej legislatívy, je súčasťou politickej iniciatívy Európskej únie Čistá energia pre všetkých Európanov (Clean Energy Package).

Cieľom iniciatívy je prispieť k vytvoreniu spoločného a prepojeného trhu s elektrinou. Trh by vyzeral ako jednotná elektrická sústava, do ktorej sú pripojení výrobcovia, dodávatelia a odberatelia elektriny z rôznych členských štátov za rovnakých podmienok. Európska komisia to vidí ako najefektívnejší a najlacnejší spôsob, ako zabezpečiť cenovo dostupnú a čistú elektrinu pre Európanov.

Smernica sa okrem iného detailne zameriava na posilnenie postavenia spotrebiteľa elektriny a na jeho ochranu. Má odstrániť prekážky, ktoré môžu v rámci prepojeného trhu s elektrinou brániť človeku sa informovane rozhodnúť odkiaľ bude brať elektrinu.

Podľa smernice znemožňuje odberateľovi elektriny slobodne sa rozhodnúť predovšetkým to, že zmena dodávateľa trvá príliš dlho a zahŕňa rôzne poplatky.

„Menším odberateľom sa pri zmene dodávateľa energie stále účtuje množstvo rôznych priamych či nepriamych poplatkov. Takéto poplatky sťažujú identifikáciu najvýhodnejšieho produktu či služby a znižujú bezprostrednú finančnú výhodnosť takejto zmeny,“ upozorňuje smernica.

Predpokladá, že odstránenie poplatkov za zmenu dodávateľa spotrebiteľom prospeje, posilní ich možnosti informovane sa rozhodnúť a zvýši trhovú konkurenciu medzi dodávateľmi.

Pomáha spotrebiteľom s účtami za energie: Podomový predaj treba zakázať

Ľudia s najnižšími príjmami paradoxne platia za energie najviac, hovorí PETRA ČAKOVSKÁ zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov. Nemajú totiž peniaze na zateplenie domov a zároveň sú najčastejšie vystavení klamlivým praktikám podomových predajcov. Tie štát podľa jej skúseností takmer nerieši.

Slovenský zákon o energetike v súčasnej podobe síce garantuje, že človek môže zmeniť dodávateľa elektriny bezplatne, no prax skôr nahráva nekalým praktikám predajcov.

Podľa Spoločnosti na ochranu spotrebiteľov (SOS), podomoví predajcovia elektriny často uvedú ľudí do omylu, aby ich motivovali k zmene dodávateľa elektriny. Fakt, že zmenili dodávateľa si uvedomia až keď im zmluvu doručia písomne. Často sa tak stane až po uplynutí 14 dňovej lehoty na jej vypovedanie  a zmluvu už nemôžu bezplatne zrušiť. Ak sa predsa len rozhodnú zmluvu novému dodávateľovi vypovedať, sankcie sú vysoké – 120 až 150 eur.

Možnosť obísť 14 dňovú lehotu bezplatného zrušenia zmluvy s novým dodávateľom a následné vysoké sankcie za jej vypovedanie bránia zákazníkom plne uplatniť svoje právo na bezplatnú zmenu dodávateľa a slobodne si zvoliť najvýhodnejšie dodávky elektriny.

Smernica pritom pomenováva vysoké sankčné poplatky ako negatívny faktor pri uplatňovaní slobodnej vôle zákazníka a vyzýva členské štáty, „aby sa aspoň odberateľom elektriny v domácnosti, a malým podnikom v súvislosti so zmenou (dodávateľa elektriny) neúčtovali poplatky.“

Poplatky majú byť „primerané“

Aj keď smernica preferuje úplné zrušenie poplatkov, možnosť sankcií za vypovedanie zmluvy za určitých podmienok pripúšťa. Podľa smernice musí byť odberateľ s týmito sankciami „jasne oboznámený“ pred podpisom zmluvy. To sa podľa tvrdení spotrebiteľských združení často nedeje.

Smernica ďalej hovorí aj o tom, že poplatky za vypovedanie zmluvy musia byť „primerané a nesmú presiahnuť priamu hospodársku stratu vzniknutú dodávateľovi (…) vrátane nákladov vyplývajúcich z prípadných spojených investícií alebo zo služieb už poskytnutých odberateľovi v rámci zmluvy“.

Dôkazné bremeno vyčíslenia hospodárskej straty, ktorú priniesla predčasne vypovedaná zmluva, má podľa smernice vždy niesť dodávateľ elektriny. V súčasnosti noví dodávatelia sankcionujú zákazníkov sumou od 120 do 150 eur za tzv. zmarenie zmeny dodávateľa. Zákazník tak reálne nemá možnosť zobrať svoje rozhodnutie späť, ak zároveň nechce platiť pokutu.

Výšku poplatkov za vypovedanie zmluvy a to, či sú primerané nákladom, by mal podľa smernice monitorovať regulačný orgán alebo ktorýkoľvek iný príslušný vnútroštátny orgán.

Pomôcť môže zmena vo vedení ÚRSO

Inštitúciou, ktorá má vykonávať dohľad nad tým, či sa dodržiava zákaz nekalých obchodných praktík pri podomovom predaji elektriny je Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Ten sa však podľa Petry Čakovskej zo Spoločnosti na ochranu spotrebiteľov „doteraz neprofiloval ako inštitúcia, na ktorú sa ľudia môžu v prípade nekalých praktík obrátiť“. Sťažujú sa preto buď spotrebiteľským združeniam alebo samotným dodávateľom energie.

V súčasnosti prebieha výberové konanie na nového šéfa ÚRSO. Ministerstvo hospodárstva od nového šéfa regulačného úradu očakáva, „že bude robiť skutočne nezávislú cenovú reguláciu v prospech občanov a úrad sa zameria aj na tému ochrany spotrebiteľa v oblasti energetiky“.