Obnoviteľné zdroje: 20% do roku 2020 – je to reálne?

  • Pozadie

V marci 2007 sa lídri EÚ dohodli, že do roku 2020 zvýši Spoločenstvo podiel obnoviteľných zdrojov v celkovej energetickej skladbe na 20%. Začiatkom roka 2008 (23.1.) Komisia stanovila jednotlivým členských krajinám národné ciele v závislosti od výšky ich HDP.

Súčasťou návrhu je aj povinný podiel 10% využívania biopalív v doprave.

V Bruseli a členských krajinách sa rozprúdila živá diskusia o splniteľnosti cieľov.

  • Pravidlá hry

Zástancovia obnoviteľných zdrojov, teda solárnej, veternej, vodnej energie a biomasy, sú presvedčení o možnosti dosiahnuť cieľ 20% do roku 2020. Podľa nich je však potrebné splniť dve základné podmienky:

Domácnosti a súkromné firmy sa musia naučiť šetriť energiou a využívať ju čo najefektívnejšie. Zabránia tak prílišnému rastu dopytu a potrebe vyrábať príliš veľa energie.

Energetická infraštruktúra sa musí liberalizovať. Odvetvie výroby elektrickej energie nemôže kontrolovať niekoľko veľkých dominantných elektrární. Výrobu treba čo najviac decentralizovať a je potrebné, aby na trh vstúpili aj menší výrobcovia.

Skeptici tvrdia, že decentralizovaná výroba energie a vysoký podiel obnoviteľných zdrojov vyvolávajú otázky, či je takto vyrobená energia kvalitná, udržateľná a či to v konečnom dôsledku neohrozuje energetické siete.

  • Nespoľahlivosť obnoviteľných zdrojov

Veternú a slnečnú energiu nemožno ani ovládať, ani ju skladovať. Preto sa obnoviteľné zdroje energie stávajú nevypočítateľnými a nespoľahlivými, tvrdia odporcovia myšlienky 20% podielu.

Problémom je predovšetkým veterná energia. V prípade silnejšieho vetra sa vyrobí viac elektrickej energie, ktorá môže zahltiť infraštruktúru. Príliš veľa energie v rozvodovej sieti môže spôsobiť jej kolaps. Na druhej strane veterná energia nedokáže flexibilne reagovať na náhly vzrast dopytu. Elektrárne využívajúce jadro a fosílne palivá dokážu zvýšiť svoju produkciu v krátkom čase a zamedziť tak znižovaniu množstva energie v sieti.

Obhajcovia obnoviteľných zdrojov vidia riešenie v reštrukturalizácii energetických sietí, lepšej koordinácii a prijatí niektorých ochranných opatrení. Podľa nich sú rizikom aj pretrvávajúce prekážky brániace intenzívnejšiemu energetickému výskumu.

Výskumníci z nemeckej University of Kassel vyvinuli koncept kombinovanej elektrárne. Využíva obnoviteľné zdroje v spolupráci s vodnými pumpami. V prípade, že sa vyskytne nadbytok veternej energie, výkon elektrárne sa nezníži, ale „prebytočná“ energia sa spotrebuje na prečerpanie vody. Tá sa spotrebuje na výrobu elektriny v prípade nedostatku vetra. Vedci tvrdia, že ak by sa elektráreň rozšírila, obnoviteľné zdroje by mohli do roku 2050 pokryť celý nemecký energetický dopyt bez toho, aby došlo k výkyvom v dodávkach.

  • Za akú cenu?

Otázka financovania zostane horúcou témou aj počas roka 2008. Očakáva sa, že Komisia predstaví detaily svojho plánu, ako chce finančne pokrývať svoje „strategické energetické technológie“.

Členské krajiny nie sú jednotné v otázke, či a do akej miery má štát financovať rozvoj obnoviteľných zdrojov. Napríklad Nemecko a Španielsko prežívajú „boom“ solárnych a veterných inštalácií. Zapríčinila sa oň predovšetkým štedrá štátna pomoc. Na druhej strane stojí Veľká Británia, ktorá odmieta poskytovať súkromným firmám stimuly takéhoto charakteru. Dôsledkom je, že na ostrovoch nie je obnoviteľná energia využívaná vo veľkej miere.

Komisia 23. januára 2008 prijala legislatívne návrhy, ktorých súčasťou je aj otázka štátnej pomoci obnoviteľným energiám. Dokument rozširuje možnosti a upravuje pravidlá financovania.

Eurelectric, európska asociácia elektrického priemyslu, upozorňuje: „Je životne dôležité, aby súčasné úsilie o rozvoj vnútorného trhu s energiou nebolo negované 35-percentným oplotením elektrického trhu EÚ netrhovými podpornými schémami [obnoviteľných energií].“ Asociácia varuje, že obnoviteľný sektor sa môže stať „závislým na dotáciách“. Eurelectric podporuje väčšie cezhraničné obchodovanie s certifikátom pôvodu (GO) energie vyrobenej z obnoviteľného zdroja ako trhový mechanizmus vedúci k znižovaniu CO2.

Odstránenie dotačných schém by v tomto okamihu zničilo solárny priemysel, myslí si Winfried Hoffman z EPIA (Európska asociácia fotónového priemyslu). Podľa neho bude ďalšia dekáda obdobím veľkého zlacnenia solárnych panelov a veľa spotrebiteľov tak bude môcť získať lacný energetický zdroj. Až keď sa tak udeje, štátne dotácie sa stanú nepotrebnými. Podobný názor zdieľajú všetci predstavitelia firiem zaoberajúcich sa obnoviteľnými zdrojmi. Zhodujú sa na potrebe krátkodobých stimulov z verejných financií.

  • Horúca diskusia

Problematika efektivity a vhodnosti obnoviteľných zdrojov sa bude diskutovať počas Európskeho obchodného summitu. Uskutoční sa 21.-22. februára v Bruseli. Okrem zástupcov Komisie a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa na ňom zúčastnia akademici a predstavitelia súkromného sektora.