Obnoviteľné zdroje: koho počúva Komisia?

Pozadie

Návrh smernice podporujúcej obnoviteľné zdroje, ktorý by mal byť publikovaný 23. januára 2008, stavia princíp obchodovania so zelenými certifikátmi do role základného kameňa environmentálnej politiky Komisie. Exekutíva EÚ chce pomocou takéhoto nástroja dosiahnuť svoje vlastné klimatické záväzky, teda do roku 2020 znížiť mieru skleníkových emisií o 20% voči referenčnému bodu Kjótskeho protokolu.

Návrh ukladá členským krajinám povinnosť a zodpovednosť vydávať “záruku pôvodu” (GOs) pre tých výrobcov elektrickej energie a tepla, ktorí sa rozhodli produkovať energiu z obnoviteľných zdrojov.

Takto vydané certifikáty by mali byť obchodovateľné medzi členskými krajinami a firmami, čo by malo v konečnom dôsledku prispieť k naplneniu jednotlivých národných klimatických cieľov.

Otázky

  • Čo so súčasnými podpornými schémami?

Priemyselné skupiny propagujúce obnoviteľné zdroje majú obavy, že pripravovaná smernica neposkytne súčasným národným podporným schémam dostatočnú ochranu a to aj napriek doterajším oficiálnym stanoviskám Komisie a formálnym ustanoveniam, ktoré bude návrh obsahovať.

“Členské štáty môžu s cieľom udržania realizovateľnosti národných podporných schém stanovovať ciele, [..] termíny alebo limity transferov GOs do alebo z ostatných členských krajín.” Takéto právo im priznáva článok 8(3) pripravovanej legislatívy. Na druhej strane bude členskej krajine toto právo odňaté v prípade, ak nebude schopná dosiahnuť svoje predbežné národné ciele, ktoré zatiaľ ešte ani nie sú stanovené.

Európska rada pre obnoviteľnú energiu (EREC) tvrdí, že nútenie štátov otvárať svoje národné podporné schémy firmám z iných členských krajín EÚ by mohlo podkopať jestvujúce systémy podpory. Žiadna krajina totiž nemá dostatočnú motiváciu k tomu, aby dotovala “zahraničné” firmy. Toto by mohlo viesť k “de facto harmonizácii národných schém podpory prostredníctvom domino efektu” vyvolaného momentom, kedy by jedna členská krajina zlyhala v naplnení svojich národných cieľov. Tento argument je súčasťou otvoreného listu, ktorý EREC zaslala predsedovi Komisie, José Manuelovi Barrosovi.

Návrh taktiež konštatuje, že limity členských štátov pre transfer GOs by potrebovali byť každý rok revidované Komisiou. Takáto požiadavka by mala “značne negatívny efekt na dlhodobú stabilitu trhu a dôveru investorov”, konštatuje Európska asociácia veternej energie (EWEA).

  • Pre Nemecko a Španielsko "neakceptovateľné" obchodovanie

Obavy priemyselného odvetvia obnoviteľných zdrojov boli podporené aj nemeckou a španielskou vládou. Tie Komisii spoločne poslali otvorený list, v ktorom tvrdia, že ustanovenia pripravovanej legislatívy sú v rozpore s princípom subsidiarity. Komisia sa podľa týchto dvoch krajín snaží o celoeurópsku harmonizáciu schém podporujúcich obnoviteľné zdroje.

“Ak členské štáty musia dosiahnuť národné ciele, musia mať finančné prostriedky vo svojich rukách a nesmú ich stratiť skrz schémy EÚ”, konštatuje sa v liste.

Voľne parafrázované, list adresovaný Komisii tvrdí, že obchodovanie s certifikátmi predstavuje oveľa menej efektívnu podporu obnoviteľných zdrojov ako systém taríf. Podľa vlád by obchodovanie s GOs mohlo viesť k “vážnym narušeniam trhu.”

“Európsky režim obchodovania, hoci kombinovaný s dočasnými, postupne zavádzanými klauzulami alebo výnimkami, nie je pre nás prijateľný”, uzatvára otvorený list.

  • Komisia vedená ideológiou?

EREC tvrdí, že mechanizmus obchodovania jednoducho posilní primknutie úradníkov a oligopoly k energetickému trhu EÚ. Na druhej strane malé a stredné firmy nebudú mať dostatočne veľký kapitál, aby pokryli na jednej strane samotné investície, ale rovnako aj investičné riziká vyplývajúce z komplexnej schémy obchodovania s GOs. V tejto súvislosti sa objavujú špekulácie, že sú to práve veľké energetické spoločnosti, ktoré sa snažia pretlačiť navrhovaný systém obchodovania a takto v skrytosti vytlačiť slabšiu konkurenciu z trhu.

Európski výrobcovia elektrickej energie napriek všetkému navrhovaný systém “silne podporujú”. Skupina Eurelectric sa vo svojom stanovisku vyjadruje v prospech “okamžitého ustanovenia systému obchodovateľných GOs popri už existujúcich schémach podpory.” Tvrdí, že z prijatia tohto mechanizmu by získali rôzni aktéri trhu výhodu na základe optimálneho výberu miesta pôsobenia v rámci širokého trhu s energiami.

Christian Kjaer, výkonný riaditeľ EWEA, tvrdí, že Komisia “sa zdá byť vedená [viac] ideológiou” ako priemyselnými záujmami. Pripúšťa však, že motivácia môže vyplývať aj z príliš veľkého “úsilia naplniť 20%-ný cieľ.”

Komisári Günter Verheugen, zodpovedný za priemysel, a Joaquín Almunia, zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti, sú k podpore obchodovania s obnoviteľnými zdrojmi v rámci EÚ naklonení. Takýto mechanizmu vnímajú aj ako podporu obchodovania na jednotnom trhu EÚ ako takom.

Zdá sa však, že aj v rámci Komisie jestvujú odlišné pohľady na tento problém. 23. januára 2008 sa popri zverejnení návrhu smernice očakáva aj zverejnenie pracovného dokumentu, podľa ktorého istý okruh Komisie preferuje skôr tarifný systém a obchodovanie s GOs pokladá za menej schodnú cestu. Dokument rovnako konštatuje, že hoci je Komisia naklonená aj eventuálnej harmonizácii podporných schém s cieľom znásobiť výhody plynúce z jednotného trhu a spojených veľkých projektov (synergický efekt), takáto harmonizácia v krátkodobom horizonte “nie je vhodná.”