Ochranári sú proti rozšíreniu ťažby na hornej Nitre, bane hovoria o „zavádzaní“

Baníci v Novákoch [TASR/Radovan Stoklasa]

Trenčianske krajské zastupiteľstvo neschválilo prípravu na otvorenie 12. ťažobného poľa Nováky. Vyhovelo ochranárom, ktorí upozorňujú, že Ministerstvo životného prostredia ešte nedokončilo posudzovanie dopadov na životné prostredie.

Aktualizované 13. apríla o 10:20 o výsledok hlasovania krajského zastupiteľstva. 

Slovenský ochranársky snem vyzval Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), aby neplánoval rozšírenie ťažby hnedého uhlia na hornej Nitre. Médiá o tom informoval vo štvrtok 12. apríla,  pred tým, ako o úprave územného plánu kraja rokovalo krajské zastupiteľstvo.

Podpisy pod petíciu zbierajú ochranári už dlhšie, majú ich celkovo 406. Snem na čele s Mikulášom Hubom a Jurajom Melichárom z Priateľov Zeme-CEPA zastupiteľstvo požiadal, aby neschválilo doplnky č. 3 do územného plánu týkajúce sa otvorenia 12. ťažobného poľa Nováky. Konkrétne ide o preložku železničnej trate a rieky Nitra v úseku Nováky – Koš.

Zastupiteľstvo napokon ochranárom vyhovelo. Doplnky č. 3 síce najskôr odhlasovalo, potom  však odmietlo schváliť príslušné všeobecne záväzné nariadenie. Na doplnenie územného plánu sa našla nadpolovičná väčšina poslancov, nenašla sa však dvojtretinová väčšina na schválenie  jeho právoplatnosti nariadením. Potvrdzuje to aj webstránka kraja.

„Slovenský ochranársky snem sa chce poďakovať zastupiteľstvu, že neschválilo všeobecne záväzné nariadenie s dvoma spornými bodmi,“ uviedol pre euractiv.sk Melichár s odkazom na preložku železnice a rieky.

Aktivisti poukazujú na to, že ministerstvo životného prostredia ešte nedokončilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) pre toto ťažobné pole. Upozorňujú, že EIA pracuje aj s variantom, že ťažba sa nerozšíri. V prípade zvolenia tejto varianty by bol územný plán kraja v rozpore s EIA.

Útlm uhlia má vláda schváliť na konci roka. Počíta s eurofondami (+dokument)

EURACTIV získal návrh na cestovnú mapu a financovanie transformácie hornej Nitry. Projekty podporené z eurofondov sa začnú realizovať najskôr v roku 2020.

„Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) rozhodne odmietajú odborne nepodložený, zavádzajúci a tendenčný obsah petície, ktorým Priatelia Zeme-CEPA účelovo manipulujú verejnú mienku a snažia sa ovplyvniť rozhodnutie poslancov TSK,“ napísala pre euractiv.sk v reakcii na iniciatívu Adriana Siváková, hovorkyňa baní, ktoré žiadajú o povolenie na 12. ťažobné pole.

Ochranári sa boja o životné prostredie

V kampani proti otvoreniu nového ťažobného poľa argumentujú ochranári dopadmi na životné prostredie a nákladmi na prekládku železnice a rieky.

S odvolaním sa na štúdiu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z roku 2017 tvrdia, že bane HBP „patria medzi významné zdroje znečistenia rieky Nitry.“

„Významné znečistenie vody a pôdy okolo rieky vysoko toxickými ťažkými kovmi (napr. ortuť, kadmium, zinok, chróm a i.), ktoré spôsobujú závažné choroby vrátane zhubných nádorových ochorení, je len jedným z nich,“ hovorí vo výzve Juraj Melichár.

Člen Slovenského ochranárskeho snemu pripomína, že „žiadny iný zdroj energie neprodukuje toľko skleníkových plynov ako uhlie“ a „spaľovaním uhlia sa vypúšťajú do ovzdušia aj mnohé ďalšie toxické látky.“

Odvolávajú sa na ministerstvá

Uvoľnenie povrchu pre prípadné 12. ťažobné pole vrátane prekládky železnice a rieky a stavby plynovodu, bude podľa ochranárov stáť 27 miliónov eur.

V neprospech rozširovania ťažby podľa nich hovorí štúdia Spoločného výskumného centra Európskej komisie, ako aj zistenia Inštitútu environmentálnej politiky pod envirorezortom a Útvaru hodnoty za peniaze pod ministerstvom financií.

„Aj Protimonopolný úrad SR konštatoval, že cena elektriny vyrobenej z domáceho uhlia je za posledné roky viac ako dvojnásobná voči trhovej cene. Takže bez štátnych dotácií by na trhu s elektrinou bola nepredajná. Je preto ekonomickým a ekologickým nezmyslom predlžovať po roku 2023 závislosť regiónu od drahej hlbinnej ťažby dotovanej z peňazí nás všetkých, “ myslí si Melichár.

Protimonopolný úrad zastavil prešetrovanie Hornonitrianských baní

Na zneužívanie dominantného postavenia baní sa sťažovali Kúpele Bojnice. Podľa Protimonopolného úradu je ale „otázne, či je oprávnený posudzovať tento prípad podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže“. 

Ochranári pripomínajú, že horná Nitra je jedným zo štyroch pilotných regiónov Platformy pre uhoľné regióny v procese premeny.

Bane nevidia vecný problém

Bane sa naopak snažia obavy odvrátiť. Tvrdia, že rozhodnutiu kraja je tak či onak nadradená EIA. Tá podľa nich otvorenie 12. ťažobného poľa už raz schválila a opakuje sa len z dôvodu procesnej chyby.

„Odborné stanoviská, vypracované v priebehu niekoľkých desaťročí dostatočne vyvrátili obavy z možného prievalu vôd do banských chodieb a z neodvratnej straty bojnickej liečivej vody,“ napísala v stanovisku pre euractiv.sk hovorkyňa HBP Adriana Siváková.

„Viac ako sedem desaťročí ťažby uhlia na nováckom uhoľnom ložisku preukázalo, že Hornonitrianske bane Prievidza všetky pravidlá platné pre ochranu prírodných liečivých zdrojov v Bojniciach dodržiavajú a v mnohých prípadoch vykonávajú činnosti aj nad rámec určených zákonných povinností. A tento prístup si zachovajú aj do budúcnosti,“ uisťuje Siváková.

Envirorezort ukončila EIA súhlasným stanoviskom v decembri 2016, pripomínajú bane.

EIA sa opakuje pre „procesnú chybu“

Za dôvod zrušenia rozhodnutia ministerstva v júli 2017 považuje hovorkyňa „,len procesnú chybu. Ministerstvo „nesprávne určilo účastníkov konania. Odborné argumenty a stanoviská neboli spochybnené, na nich sa nič nemení,“ tvrdí Siváková.

Hovorkyňa upozorňuje, že ak bude EIA schválená, ale prekládky vyňaté z územného plánu, znovu bude potrebné obnoviť náročný proces a rokovať o jeho zmene. „Naopak, ak EIA nebude schválená, územný plán TSK nie je nemenná dogma a v každom prípade musí rešpektovať rozhodnutie štátneho orgánu,“ vysvetľuje Siváková.

Hornonitrianske bane počítajú s ťažbou do roku 2033 (+závery z rokovania)

V júni majú byť známe alternatívy pre rozvoj hornej Nitry. Je tu naozaj silné odhodlanie byť proaktívny, nechceme reagovať ex-post, hovorí komisár Maroš Šefčovič.

Otvorenie 12. ťažobného poľa nepovažujú HBP za rozširovanie ťažby, ale za „jej prirodzené pokračovanie v rámci otvoreného ložiska uhlia.“

Príprava nového ťažobného úseku je podľa nich „v súlade so strategickými zámermi Slovenskej republiky v oblasti energetickej bezpečnosti, ale aj ustanoveniami banského zákona.“ Odvoláva sa na aj na nariadenia vlády o dotovaní výroby elektriny z uhlia vo všeobecnom hospodárskom záujme.

Kraj: Rozhoduje EIA, nie my

Trenčiansky župan Jaroslav Baška (Smer-SD) nechcel odpovedať, či súhlasí s rozšírením ťažby. „Súhlas na otvorenie 12. ťažobného poľa nedá nikto z poslancov Zastupiteľstva TSK ani predseda TSK, túto kompetenciu majú iné orgány,“ napísala v jeho mene Veronika Rezáková z jeho kancelárie.

Súhlas na otvorenie 12. ťažobného poľa nedá nikto z poslancov Zastupiteľstva TSK ani predseda TSK, túto kompetenciu majú iné orgány.

Rezáková však vysvetlila, že nový územný plán kraja môže byť schválený aj pred ukončením procesu EIA. „Územný plán neudáva povinnosť a nevyhnutnosť prekládky rieky a železnice. To, čo je v územnom pláne zahrnuté, môže, ale nemusí byť zrealizované. V tomto prípade všetko závisí od záverečného stanoviska EIA,“ napísala Rezáková.

O stanovisko k rozšíreniu ťažby euractiv.sk požiadal aj podpredsedu vlády Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorý vedie prípravu akčného plánu pre transformáciu hornej Nitry. Jeho komunikačný odbor však len odpísal, že „otvorenie 12. ťažobného poľa s Akčným plánom rozvoja Hornej Nitry priamo nesúvisí a preto sme sa tejto téme zatiaľ nevenovali.“

Envirorezort: EIA nebude stačiť

Za proces posudzovania dopadov na životného prostredie je zodpovedné Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pod vedením Lászla Sólymosa (Most-Híd). Envirorezort tvrdí, že v procese sú teraz na ťahu bane.

„V súčasnosti sa vypracováva správa o hodnotení na základe určeného rozsahu hodnotenia. Je na navrhovateľovi, kedy ju predloží. Má na to tri roky od vydania rozsahu hodnotenia, čo bolo 16. novembra 2017,“ odpísal na otázky euractiv.sk hovorca Tomáš Ferenčák. Po predložení správy potrebuje ministerstvo ďalší polrok, aby rozhodlo o konci EIA. Bane neodpovedali, kedy presne správu predložia. „Návrh správy je spracovaný. Na MŽP SR bude predložený v zákonnej lehote,“ napísala hovorkyňa HBP Siváková.

Envirorezort každopádne tvrdí, že ak sa kraj rozhodne urobiť zmeny v územnom pláne, podliehajú strategickému posúdeniu (SEA). „Tento proces prebieha na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja. Územný plán sa môže zmeniť aj bez ukončenej EIA ale je potrebné, aby pred schválením prebehol proces SEA,“ vysvetľuje Ferenčák.

„Pripomíname, že činnosti ako napríklad prekládka koryta rieky Nitra a Handlovky, prekládka železničnej trate, úprava komunikácii, mostných konštrukcii budú predmetom samostatného povoľovacieho konania,“ dodal Ferenčák.