OP ŽP: 23,8 mil eur na ochranu ovzdušia

Projekty ochrany ovzdušia majú prispieť k znižovaniu emisií základných a ostatných, najmä tuhých, znečisťujúcich látok, k riešeniu kvality ovzdušia a skvalitňovaniu a odbornej podpore monitorovania emisií, vrátane hodnotenia kvality ovzdušia.

Oprávnenými žiadateľmi sú len subjekty sektora verejnej správy – ústrednej správy, územnej samosprávy, ako špecifický oprávnený subjekt sú uvedené Železnice SR. Výzva je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), preto je určená pre všetky regióny Slovenska okrem Bratislavského kraja. Nie stanovená ani maximálna a minimálna doba realizácie projektu.

Spodná finančná hranica podporených projektov nie je určená, nesmú však presiahnuť 200 miliónov korún. Uzávierka žiadostí je 18. apríla 2008.


Analýza výzvy


Kód výzvy: OPŽP-PO3-08-1
 
Operačný program Životné prostredie

Prioritná os 3: OCHRANA OVZDUŠIA A MINIMALIZÁCIA NEPRIAZNIVÝCH VPLYVOV ZMENY KLÍMY

 • Operačný cieľ:  3.1 OCHRANA OVZDUŠIA

Prioritná téma podľa EK: 47 – Kvalita vzduchu

Trvanie výzvy: 18. január 2008 – 18. apríl 2008

Oprávnené územie: všetky regióny Slovenska okrem Bratislavského kraja (NUTS II)

Veľkosť projektu:

 • minimálna veľkosť nie je určená, maximálna stanovená na 200 mil. korún 

Oprávnené aktivity

Výzva sa nevzťahuje na všetky aktivity Operačného cieľa 3.1, vylučuje aktivity: II. skupina aktivít A., B., C., a III. skupina aktivít A., ako ich uvádza Programový manuál OP ŽP.

Podporí preto len nasledujúce aktivity:

 • I. skupina aktivít: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH:
  • A. Projekty zamerané na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorými sa dosiahnu nižšie hodnoty emisií než sú požadované platnými právnymi predpismi (vrátane príslušných systémov monitorovania) alebo sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov a strategických dokumentov EÚ, najmä:
   • inštalovanie odlučovacích technológií, alebo iných koncových technológií (napr. DESOX, DENOX) a inštalácia BAT technológií (napr. zmena surovinovej základne s nižším obsahom, resp. vznikom emisií znečisťujúcich látok);
   • zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (v danom prípade okrem obnoviteľných zdrojov energie);
   • opatrenia investičného charakteru určené v integrovanom povolení v spaľovacích energetických zariadeniach s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom zosúladenia zdroja so smernicou č. 96/61/ES o IPKZ (plán v tematickej stratégii kvality ovzdušia);
   • rekonštrukcia existujúcich spaľovní odpadov v zdravotníckych zariadeniach nad rámec smernice č. 2000/76/ES vrátane príslušných systémov automatizovaného monitorovania.
  • B. Zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení na znižovanie emisií prchavých organických látok (VOC) zo zariadení, najmä,:
   • opatrenia (technického charakteru) na znižovanie obsahu VOC v regulovaných výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (napr. prechod výroby farieb a lakov a pod. na farby a laky obsahujúce menej VOC)
   • technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 99/13/ES (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 uvedenej smernice), ako napr. inštalácia katalytických a termooxidačných jednotiek, prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov a lepidiel vo výrobnom procese a pod.)
   • znižovanie emisií prchavých organických látok zo skladovania benzínu v distribučných skladoch s obratom 0 – 25 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES)
   • znižovanie emisií prchavých organických zlúčenín z prečerpávacích zariadení benzínu (plnenie a vyprázdňovanie mobilných zásobníkov) s obratom do 150 000 t/rok (zariadenia spadajúce pod smernicu 94/63/ES)
   • opatrenia na uvedenie čerpacích staníc pohonných hmôt do súladu so smernicou 94/63/ES
 • III. skupina aktivít: Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS):
  • B. Projekty zamerané na kontrolu správnosti výsledkov meraní, akreditáciu a na systémy riadenia kvality kontinuálneho a diskontinuálneho merania emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, vykonávaných poverenou organizáciou a orgánmi štátnej správy najmä:
   • technické a metrologické vybavenie a zabezpečenie školení pracovníkov Referenčného laboratória, odbor meraní „Imisie – emisie“;
   • akreditácia odborných činností Referenčného laboratória a akreditácia organizátora porovnávacích meraní;
   • technické a metrologické vybavenie a zabezpečenie školení pracovníkov kontrolných orgánov štátnej správy pre výkon ich činností:
    • kontrola zdrojov emisií meraním
    • kontrola a dohľad nad kontinuálnymi a diskontinuálnymi meraniami
   • akreditácia príslušných odborných činností kontrolných orgánov štátnej správy
  • C. Projekty na systémové a technické riešenie monitorovania kvality ovzdušia podľa požiadaviek smerníc EÚ vrátane riešenia akreditácie systémov kvality (smernice č. 96/62/ES, č. 99/30/ES, č. 2000/69/ES, č. 2002/3/ES, č. 2004/107 a návrh novej smernice o kvalite ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe 2005/0183), najmä:
   • obnova a dovybavenie už existujúcich meracích staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO) v období rokov 2007 – 2013;
   • zjednotenie systémov prenosu dát z meracích staníc NMSKO do centrálnej databázy;
   • modernizácia a dovybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre analýzy vzoriek vonkajšieho ovzdušia a kalibráciu analyzátorov NMSKO  podľa požiadaviek smerníc vrátane komplexného riešenia akreditácie činnosti skúšobného laboratória a kalibračného laboratória podľa EN ISO/IEC 17025.)
  • D. Projekty na zabezpečenie kvalifikovaného hodnotenia kvality ovzdušia na území SR, najmä:
   • spracovanie a interpretácie dát o kvalite ovzdušia;
   • modelovacie techniky;
   • analýza rozptylu a pôvodu znečisťujúcich látok, pre ktoré je hodnotená kvality ovzdušia;
   • štúdie hodnotenia podielov zdrojov na znečistení ovzdušia látkami, pre ktoré je hodnotená kvalita ovzdušia;
   •  skvalitnenie projekcií základných znečisťujúcich látok.
  • E. Návrhy systémového riešenia znižovania národných emisných stropov určených smernicou č. 2000/81, prípadne jej pripravovanou novelou.
  • F. Projekty na skvalitnenie Národného Emisného Informačného Systému (NEIS), na riešenie zberu, spracovania a distribúcie dát a informačných správ o prevádzke zdrojov znečisťovania podľa požiadaviek smerníc EÚ a  pokynov EK.

Oprávnení žiadatelia

V rámci tejto výzvy sú oprávnené len subjekty sektora verejnej správy a to podľa matrice:

typ žiadateľa presné vymedzenie oprávneného subjektu vymedzenie skupiny oprávnených aktivít
subjekty ústrednej správy ústredné orgány štátnej správy a nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

Skupina I. – A,B

(s výnimkou projektov súvisiacich so smernicou 94/63/ES, kde je oprávnené iba MV SR a MO SR)

Ministerstvo vnútra SR

(vrátane Policajného zboru a zložiek zodpovedných za zabezpečenie civilnej ochrany), Ministerstvo obrany SR (vrátane Ozbrojených síl SR)

Skupina I. -B – iba projekty súvisiace so smernicou 94/63/ES
Ministerstvo životného prostredia SR Skupina III. – D, E
Slovenský hydrometeorologický ústav Skupina III.- B, C, D, E, F
Slovenská inšpekcia životného prostredia Skupina III. – B
subjekty územnej samosprávy

obce alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie,

vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie

Skupina I.- A, B (s výnimkou projektov súvisiacich so smernicou 94/63/ES)

iný subjekt verejnej správy Železnice SR Skupina I. B – iba projekty súvisiace so smernicou 94/63/ES

Financovanie projektu:

Indikatívna výška celkovej pomoci je 23 835 298 EUR. Pomoc pre jednotlivé projekty sa poskytuje na princípe spolufinancovania:

 • organizácie štátnej správy a Železníc SR:
  • 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z fondu ERDF;
  • 15% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR;
 • obce, VÚC, ich príspevkové a rozpočtové organizácie:
  • 85% z celkových oprávnených výdavkov projektu z fondu ERDF;
  • 10% z celkových oprávnených výdavkov projektu zo štátneho rozpočtu SR  
  • 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov žiadateľa

Oprávnené výdavky:

Za oprávnené sa považujú výdavky, ktoré vznikli v období od 1.1.2007 do 31.12.2015.

Základným východiskom pre stanovenie oprávnenosti výdavkov je článok 56 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.

Presnejšie a podrobnejšie sú stanovené v „Usmernení riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované zo ŠF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 – 2013“.

Oprávnené výdavky v rámci celej osi 3

 • 637200, 717 – výdavky na verejné obstarávanie
 • 637005, 637010, 637011, 716 – prieskumné práce, napr. geologický prieskum
 • 716 – vypracovanie projektovej dokumentácie – na územné rozhodnutie, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, geodetické zameranie
 • 717 – stavebný a technický dozor do výšky maximálne 10 % z celkovej ceny stavebných prác, kumulatívne za všetky dozory
 • 717001, 717002, 717003 – stavebné práce (stavebné objekty, prevádzkové súbory, zriadenie staveniska, kompletačná činnosť a iné), podrobne špecifikované v súpisoch; rezerva na stavebné práce vo výške maximálne 10 % z ceny stavebných prác
 • 633004, 633005, 633013, 713002, 713004, 713005, 714004, 714005, 718002, 718003, 718004, 718005 – dodávka a montáž technologických zariadení, vrátane prvého zaškolenia obsluhy; rezerva na technológie vo výške maximálne 10 % z ceny technológie
 • 637004, 717 – vypracovanie prevádzkových poriadkov a revíznych správ
 • 711001, 711002 a 712001,712002 – nákup nehnuteľností (pozemkov a stavieb) vo výške maximálne 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
 • 611-616, 621-625 – mzdové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (len pre verejnú správu)
 • 637005, 637023, 637200 – administratívne poplatky – notárske overenia, kolkové známky, výdavky na záruky (poskytované bankou)
 • 637200 – ak spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov vyžaduje otvorenie samostatného účtu alebo účtov na implementáciu operácie, bankové poplatky za otvorenie a vedenie  účtov
 • 637003, 637004 – propagácia, informačné a pamätné tabule, v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP
 • 717001, 717002, 717003 – indexovanie cien, len ak je zahrnuté v zmluve o dielo

DPH je oprávnená v prípade, keď je originálne a definitívne znášaná konečným prijímateľom a nie je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. Neuvádza sa ako samostatný oprávnený výdavok ale bude zahrnutá do jednotlivých prislúchajúcich oprávnených výdavkov.

DPH je neoprávnená v prípade, ak je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobom. V takom prípade sa vôbec neuvádza, ani samostatne ako neoprávnený výdavok.

Ďalšie oprávnené výdavky len pre operačný cieľ 3.1:

 • 714002, 714004, 714005 – rekonštrukcia alebo nákup dopravných prostriedkov (len pre  Skupina II B,C) – vrátane nákupu električiek
 • 633004, 633005, 714005 – nákup čistiacej techniky (len pre  Skupina III A)
 • 633006, 719200 – výsadba rastlín (len pre  Skupina III A)
 • 633004, 713004 – nákup technického vybavenia – meracia a vyhodnocovacia technika (len pre  Skupina III B,C)
 • 637010, 637011 – prieskum výskum, odborné štúdie ktoré bezprostredne súvisia s cieľmi projektu (len pre  Skupina III C)
 • 637001 – Semináre a školenia (len pre  Skupina II) 

Neoprávnené výdavky pre Prioritnú os 3:

 • vypracovanie formulárov „Žiadosť o poskytnutie NFP“;
 • výdavky na vypracovanie finančnej analýzy ako súčasti Žiadosti o NFP;
 • položky financované z iných finančných zdrojov (Envirofond, Recyklačný fond);
 • geologický prieskum za účelom zistenia výdatnosti geotermálneho ložiska;
 • stratné;
 • škody spôsobené počas výstavby na cudzom majetku;
 • autorský dozor;
 • poplatky za poistenie;
 • operatívny lízing, ktorého platnosť skončí skôr, ako 5 rokov po ukončení projektu;
 • pokuty, penále, dane, clá, dovozné prirážky, poplatky za výmenu, kurzové straty a iné finančné výdaje;
 • výdavky za právne/súdne spory;
 • rezerva na možné budúce straty alebo dlhy;
 • úroky z dlhov;
 • nesplatené dlžné úroky;
 • výdavky na opravu a údržbu;
 • technické vybavenie objektov (nábytok, podlahoviny a koberce, počítačová technika a vybavenie, telekomunikačná technika, iná nutná technika);
 • prevádzkové výdavky bezprostredne súvisiace s implementáciou projektu (cestovné náhrady, PHM, telefóny, energie, voda, spotrebný tovar…);
 • výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov určených na osobnú prepravu, okrem osobnej hromadnej prepravy – mestskej a medzimestskej;
 • iné nešpecifikované výdavky nesúvisiace s projektom;
 • výmena vnútorných tepelných rozvodov a radiátorov;
 • výstavba električkových tratí.

Okrem toho existujú v tomto prípade aj určité obmedzenia vo vzťahu k oprávneným/neoprávneným výdavkom pre operačný cieľ 3.1:

I. skupina oprávnených aktivít: Znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH

 • Na podporu budú oprávnené len projekty, z ktorých je zrejmé, že v porovnaní s požiadavkami ochrany ovzdušia podľa príslušných smerníc EÚ, predpisov SR a referenčných dokumentov pre najlepšiu dostupnú techniku sa dosahuje lepšia úroveň ochrany ovzdušia t.j. projektované parametre emisných veličín sú nižšie ako určené emisné limity, technické požiadavky alebo všeobecné podmienky prevádzkovania pre príslušný zdroj, časť zdroja alebo zariadenie, sú splnené požiadavky na monitorovanie emisií a imisií[1] a súčasne ročné emisie podľa projektu (prepočítané na referenčné tony SO2) v cieľovom roku sú nižšie ako emisie za porovnateľné obdobie (napríklad: priemer za 3 roky, prípadne priemer za 5 rokov alebo najvyššia emisia za rok z posledných 5 rokov).
 • Výstavba nových zdrojov znečisťovania ovzdušia bude oprávnená len za predpokladu, že bude odstavený zdroj existujúci a zároveň dôjde k zníženiu celkového množstva emisií za rok v porovnaní s pôvodným zdrojom.
 • Pri podporených projektoch môže dôjsť k zvýšeniu kapacity, prípadne príkonu, ale len za predpokladu zníženia celkového množstva emisií za rok.
 • V prípade spaľovní odpadov zo zdravotníckych zariadení sú oprávnené len tie projekty na rekonštrukciu, ktoré nesmerujú k zvýšeniu celkových emisií znečisťujúcich látok.
 • Spomedzi projektov, ktoré sú zamerané na predchádzanie vzniku znečistenia ovzdušia alebo zníženie emisií do ovzdušia z jestvujúcich zdrojov znečisťovania zmenou palivovej základne na plynné palivo, sú vylúčené projekty, z ktorých nie je zrejmé, že príslušné zariadenia na spaľovanie palív zodpovedajú požiadavkám na ekologicky vhodný výrobok podľa kritérií vyhlásených EÚ (Modrý kvet), SR (environmentálne vhodný výrobok) alebo kritérií označovania iného členského štátu EÚ, ktoré sú zhodné alebo prísnejšie (ide o zariadenia, ktoré v čase ich inštalácie nezodpovedajú napr. požiadavkám na účinnosť podľa najaktuálnejšieho stavu techniky)
 • Projekty plynofikácie obcí nie sú oprávnené.
 • Projekty poľnohospodárskych podnikov nie sú oprávnené.
 • Projekty lesných podnikov nie sú oprávnené

III. skupina oprávnených aktivít: Riešenie kvality ovzdušia a skvalitňovanie a odborná podpora monitorovania emisií a kvality ovzdušia podľa požiadaviek EÚ ako aj skvalitnenie Národného emisného informačného systému (NEIS)

 • Nebudú podporované projekty žiadateľov, ktoré podľa povahy aktivity nie sú správcom NMSKO, skúšobným laboratóriom rezortu ŽP, referenčným laboratóriom pre odbor meraní „Imisie – emisie“ a orgánom štátnej správy pre kontrolu zdrojov a meraní podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší.

Ďalšie informácie a kontakty

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov

Regionálne environmentálne poradenské a informačné strediská (REPIS) Slovenskej agentúry životného prostredia
Odbor riadenia REPIS

a regionálne kancelárie REPIS: Banská Bystrica, Banský Štiavnica, Košice, Nitra, Poprad, Prešov, Prievidza, Rimavská Sobota, Trnava, Žilina

Prílohy k výzve (kompletný zoznam nájdete na tejto linke):