Plyn sa oplatí pri autobusoch a kamiónoch, v osobných autách nie je realistickým riešením

Čerpacia stanica na LNG v Nemecku. [EPA-EFE/Stefan Puchner]

Odborné štúdie sa nezhodujú na výhodnosti plynu pri osobných automobiloch. V ťažkej nákladnej doprave môže znížiť emisie asi o 15 percent. Na Slovensku je plyn preferovaným spôsobom ekologizácie verejnej dopravy. 

V polovici júna Rada Európskej únie odobrila nariadenie, ktoré zavádza nové emisné štandardy pre ťažké nákladné vozidlá. Už v apríli členské štáty schválili limity pre osobné autá a vany. Limity pre ťažké nákladiaky boli ďalším z dôležitých krokov na ceste k naplneniu cieľov Parížskej dohody. Doprava je zodpovedná za 27 percent všetkých európskych emisií skleníkových plynov.

Jedným z alternatívnych palív, ktoré môžu nahradiť benzín a naftu v cestnej doprave, je skvapalnený (LNG) a stlačený (CNG) zemný plyn. Hoci o potenciáli zemného plynu v tomto sektore sa veľa diskutuje, na jeho výhodnosti sa relevantné štúdie nezhodujú. Výskum spochybňuje hlavne využitie plynu v osobných automobiloch; nad autami na plyn víťazia elektromobily.

Najväčší úžitok môže plyn priniesť práve v ťažkej nákladnej doprave, kde má potenciál z krátkodobého a strednodobého hľadiska významne prispieť k zníženiu emisií a hluku na cestách. Okrem environmentálnych faktorov môžu byť nákladné autá na plyn z dlhodobého hľadiska aj ekonomicky výhodnejšie.

Európska únia si to uvedomuje. LNG a CNG považuje za alternatívne palivo pre ťažké nákladné autá. Budovanie infraštruktúry, od ktorej plyn v cestnej doprave závisí, podporuje cez Nástroj na prepájanie Európy. Ten financuje aj výstavbu čerpacích staníc pre vozidlá na CNG a LNG na Slovensku.

V Európe vedie Taliansko

Dopyt po vozidlách na zemný plyn stúpa v Európe aj na celom svete. Trh je však koncentrovaný do relatívne málo krajín, z ktorých väčšina má vlastné zásoby plynu.

Hoci neexistujú jednoznačne spoľahlivé údaje o počte vozidiel na zemný plyn z dôvodu nezjednotenej metodiky, s určitosťou sa dá povedať, že väčšinou ide o osobné automobily. Ťažké nákladné vozidlá tvoria podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) len asi jedno percento celkového počtu vozidiel na zemný plyn.

Zemný plyn má šancu pri kamiónoch a autobusoch, aj tu však súperí s elektrinou

V doprave poskytuje Európska únia finančnú podporu zemnému plynu aj elektrine. Ale posledný vývoj európskej legislatívy zvýhodňuje skôr elektromobily.

Po európskych cestách jazdí okolo dvoch miliónov vozidiel na zemný plyn. Polovica z nich je v Taliansku, ktoré sa ako jediné z európskych krajín umiestnilo medzi prvou desiatkou štátov s najväčším využitím plynu v pozemnej doprave na svete.

Dopyt po plyne je dnes v európskej doprave okolo dvoch miliárd metrov kubických. Do roku 2030 by sa mal vyšplhať na 15.

Alternatíva bez cieľa

Doprava bola vlani jediným sektorom, ktorý v Európskej únii neznížil svoje emisie. Analýza environmentálneho think-tanku Transport & Environment (T&E), ktorá skúmala národné energetické a klimatické plány jednotlivých krajín, tvrdí, že väčšina štátov pravdepodobne nesplní vlastné ciele zníženia emisií v dopravnom sektore. Pre jeho ozelenenie totiž nerobia dosť.

Európska komisia nemá pre plyn v dopravnom sektore konkrétny cieľ. Zemný plyn nepomôže ani pri naplnení cieľu 14 percent obnoviteľných zdrojov v doprave do roku 2030, nakoľko stále ide o fosílne palivo. Plyn je možné vyrábať aj z obnoviteľných zdrojov energie. Výsledný produkt je napríklad bioplyn. Problémom v Európe je, že ešte v roku 2030 by 70 percent plynu malo byť vyrobeného z fosílnych palív.

Zemný plyn napriek tomu predstavuje pre viaceré krajiny jednu z krátkodobých a strednodobých alternatív ako emisie znížiť. Jednou z oblastí, kde môže plyn prispieť k celkovému zníženiu emisií, je ťažká nákladná doprava.

Na to je potrebná výstavba čerpacích staníc, kde takéto autá budú môcť tankovať. Distribúciu je možné zabezpečiť pomocou existujúcich plynovodov. Únia tvrdí, že minimálna úroveň infraštruktúry už existuje, ďalej ju chce rozvíjať pomocou Nástroja na prepájanie Európy.

Spory pri osobných autách

Podľa svojich zástancov môže plyn okrem zlepšenia kvality ovzdušia pomôcť aj klíme. Pri spaľovaní LNG alebo CNG vzniká totiž menej skleníkových plynov ako pri ropných produktoch.

Štúdia Thinkstep financovaná Asociáciou vozidiel na zemný plyn (NGVA) skúmala vplyv rôznych palív na základe vplyvu „od zdroja po kolesá“ (well-to-wheel, WTW), teda súhrn vplyvu paliva na životné prostredie od jeho výroby až po správanie v nádrži. Thinkstep tvrdí, že prechod z nafty na CNG alebo LNG u osobných automobilov zníži emisie skleníkových plynov o 7 percent. V prípade prechodu od benzínu možno dosiahnuť pokles až o 23 percent.

Uhlikova stopa WTW. [OIES]

Pesimistickejšia je štúdia T&E, ktorá zemný plyn v doprave nazýva slepou uličkou. Vníma pozitívne dopady LNG a CNG, najmä zníženie hluku na cestách. Upozorňuje však, že zníženie emisií závisí na zvládnutí únikov metánu počas distribúcie a využívania. Podľa T&E by pri progresívnom zavádzaní vozidiel na plyn mohli emisie do roku 2030 klesnúť len o zanedbateľného 1,5 percenta. V inej štúdii T&E dokonca tvrdí, že emisie spôsobené únikmi metánu môžu v najhoršom scenári byť dokonca vyššie ako tie pri dieselových a benzínových motoroch. Metán má na klímu oveľa škodlivejší vplyv ako CO2.

Výhodnosť plynu v malých autách a vanoch ešte znižuje snaha európskych automobiliek neustále zvyšovať palivovú efektivitu a znižovať tak uhlíkovú stopu konvenčných palív. Zemný plyn v osobných automobiloch T&E nepovažuje za realistické dlhodobé riešenie.

Ani nákladné autá nemajú vyhraté

Štúdia Oxfordského inštitútu pre energetické štúdie z roku 2014 najväčší potenciál pre zemný plyn vidí v ťažkej nákladnej doprave. Konštatuje, že v porovnaní s ťažkými nákladnými autami a autobusmi na naftu môžu byť emisie oxidu uhličitého do roku 2030 nižšie o 15 percent. Potvrdzuje to aj novšia štúdia z roku 2019.

V nedávno prijatom európskom nariadení pre ťažkú nákladnú dopravu sa hovorí, že zemný plyn môže pomôcť znížiť emisie v krátkodobom a strednodobom výhľade. Za hlavné výhody považuje nižšie emisie a až o polovicu nižší hluk na cestách.

Skvapalnený zemný plyn pomôže zdraviu ľudí aj klíme, tvrdí šéf Gas LNG Europe

LNG môže významne znížiť emisie v doprave. Ale v budúcnosti musí aj on stavať na obnoviteľných zdrojoch alebo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, priznáva lobista WIM GROENENDIJK.

Neplatí to však pri duálnych motoroch, v ktorých je plyn skombinovaný zväčša s naftou. Pri týchto motoroch sú emisie podľa štúdie Inštitútu udržateľného plynu na Imperial College v Londýne vyššie.

Ťažkých nákladných áut a autobusov na zemný plyn napriek tomu stále nie je veľa. IEA v roku 2017 skonštatovala, že z celkovej flotily vozidiel jazdiacich na CNG alebo LNG na celom svete tvoria iba niečo okolo percenta. Väčšina z nich sa nachádza v Číne, Spojených štátoch a v Európskej únii.

Rastúci trend v Európe

V Európe však možno sledovať rastúci trend, na ktorý ako prvé naskočili súkromné spoločnosti za pomoci úniových projektov.

Veľká francúzska prepravná spoločnosť Jacky Perrenot má 550 kamiónov na zemný plyn. Do roku 2020 by ich malo byť už tisíc. Belgická Jost Group chce do roku 2020 gasifikovať 35 percent svojej flotily. Nemecko-americká DHL minulý rok oznámila prechod na plyn pri všetkých svojich diaľkových kamiónoch. Práve dojazd bol až donedávna jedným z veľkých problémov zemného plynu v doprave. Nové nákladné autá DHL budú mať dve nádrže, vďaka ktorým prejdú až 1 500 kilometrov.

Rozvoju plynu v pozemnej nákladnej doprave pomáhala Únia okrem Nástroja na prepájanie Európy aj projektom LNG Blue Corridors. Projekt od roku 2013 počas svojej päťročnej činnosti mieril na rozvoj čerpacích staníc, ktorých každý rok pribudlo asi 30. Financované z neho boli aj nové vozidlá.

Atraktívnosť plynu v ťažkej nákladnej doprave zvyšuje nedostatok iných alternatív. Elektrina je v tejto oblasti limitovaná vysokou cenou batérií a ich veľkosťou. V posledných desiatich rokoch sa však cena lítiových batérií znížila o 80 percent, a pokiaľ bude prepad pokračovať, misky váh sa môžu nakloniť od plynu k elektrine.

Na Slovensku hlavne autobusy

Slovensko zaostáva za európskym priemerom v počte vozidiel na zemný plyn aj čerpacích staníc. Po slovenských cestách jazdí podľa údajov z roku 2015 celkovo asi 1 500 vozidiel na plyn, čo predstavuje iba 0,074 percenta z celkového počtu áut a kamiónov. Cesty lemuje však iba 12 moderných staníc na CNG a LNG.

Na Slovensku sa využíva zväčša CNG. Jeho rozvoj ako paliva bol úzko spätý s verejnou autobusovou dopravou. V rokoch 2006 až 2008 spoločnosti dopravné podniky v Bratislave, Košiciach a Michalovciach nasadili 220 autobusov Karosa na CNG. Ďalším významným segmentom, kde sa CNG uplatňuje, sú komunálne vozidlá na zvoz odpadu, kropiace vozidlá, odhŕňače či posýpače.

Náhrada zemného plynu vodíkom? Na Slovensku to zatiaľ vyzerá ako sci-fi

Zemnému plynu v Európe bola podľa plynárov už vyhlásená vojna. Na Slovensku však ešte nevidno rozvoj plnohodnotných alternatív ako vodík či biometán.

Prechod na CNG alebo LNG je v súčasnosti preferovaným spôsobom ekologizácie verejnej dopravy. Hovorí o tom Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami z roku 2016.

Ministerstvo hospodárstva rozvoj CNG a LNG podporilo aj novelizáciou zákona o poskytovaní dotácií vo svojej pôsobnosti s účinnosťou od 1. januára 2019. Zaviedlo ním dotačný mechanizmus na podporu výstavby, prestavby a rekonštrukcie verejne prístupných čerpacích staníc na LNG a CNG.

Z 12 na 80 čerpacích staníc

Slovenským cieľom je mať do roku 2020 čerpaciu stanicu v každom meste nad 25 tisíc obyvateľov. Hoci v súčasnosti ich je len tucet, cieľ by Slovensko malo splniť, keďže v budúcom roku by Slovenský plynárenský priemysel mal otvoriť ďalších 17.

Grant na ich výstavbu poskytla Európska únia z Nástroja na prepájanie Európy.

Do roku 2025 by pri slovenských cestách malo stáť najmenej 50 čerpacích staníc, optimálne 80.

Vozidlá na plynový pohon by do polovice 20. rokov mali tvoriť jedno percento celkového počtu. V roku 2030 by to už mali byť dva percentá.