Podľa európskych sudcov bolo odvolanie šéfa ÚRSO v súlade s právom Únie

IIustračná fotografia [EPA-EFE/Julien Warnand]

Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok (11. júna) rozhodol, že presun právomoci vymenúvať a odvolávať predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z prezidenta republiky na vládu, nepredstavuje porušenie smernice EÚ o trhu s elektrinou.

Súd zároveň uviedol, že Slovensko môže rovnako, s výhradou zaručenia nezávislosti regulačného orgánu, stanoviť účasť zástupcov svojich ministerstiev v určitých konaniach pred týmto orgánom s cieľom zabezpečiť ochranu verejného záujmu.

Podľa Čaputovej je nezávislosť regulačného úradu ohrozená

Bývalý prezident SR Andrej Kiska podal v októbri 2017 Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na vyslovenie nesúladu určitých ustanovení vnútroštátneho práva týkajúcich sa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) so slovenskou ústavou v spojení s právom Únie. ÚRSO je národným regulačným orgánom aj v zmysle smernice EÚ o trhu s elektrinou.

Podľa súčasnej prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorá pokračovala v konaní začatom jej predchodcom, slovenský zákonodarca zasiahol dvojakým spôsobom nezávislosti regulačného orgánu.

Prvým zásahom je podľa nej prenesenie oprávnenia vymenúvať a odvolávať predsedu tohto orgánu z občanmi voleného prezidenta republiky na vládu. Druhý zásah vyplýva z rozšírenia okruhu účastníkov konania o cenovej regulácii pred uvedeným orgánom o zástupcov vnútroštátnych ministerstiev, ktorí majú v rámci tohto konania obhajovať verejný záujem.

Európska smernica nešpecifikuje právomoci

Ústavný súd SR sa obrátil na Súdny dvor EÚ, či smernica, ktorej cieľom je posilnenie nezávislosti regulačného orgánu, bráni dotknutým vnútroštátnym ustanoveniam.

Súdny dvor vo svojom rozsudku upozornil, že smernica vyžaduje, aby členské štáty prostredníctvom požiadaviek týkajúcich sa personálu národného regulačného orgánu a osôb zodpovedných za jeho riadenie zabezpečili, že tento orgán bude vykonávať svoje regulačné povinnosti bez akéhokoľvek vonkajšieho vplyvu. Avšak smernica EÚ nešpecifikuje orgán alebo orgány členských štátov, ktoré by mali mať právomoc vymenúvať a odvolávať členov predstavenstva alebo najvyššie vedenie národného regulačného orgánu, a osobitne jeho predsedu.

Z tohto dôvodu a vzhľadom na širokú mieru slobodnej vôle, ktorou disponujú členské štáty, pokiaľ ide o voľbu spôsobov a prostriedkov určených na zabezpečenie prebratia smerníc prijatých Úniou, uvedená smernica nezakazuje, aby vláda členského štátu mohla vymenúvať a odvolávať predsedu národného regulačného orgánu, pokiaľ je zaručená nezávislosť tohto orgánu.

Ministerstvá nemajú vplyv na rozhodnutia regulačného úrad

Pokiaľ ide o údajný zásah do nezávislosti národného regulačného orgánu zo strany slovenskej vlády, Súdny dvor EÚ zdôraznil, že tento orgán musí prijímať svoje rozhodnutia samostatne, výlučne na základe verejného záujmu, v úsilí zabezpečiť súlad s cieľmi sledovanými smernicou bez toho, aby podliehal vonkajším pokynom od iných verejných alebo súkromných orgánov.

Súd spresnil, že smernica nezakazuje účasť zástupcov vnútroštátnych ministerstiev v určitých konaniach o cenovej regulácii, ktoré sa konkrétne týkajú prístupu k prenosovej a distribučnej sústave elektriny, ako aj prenosu a distribúcie elektriny. Z toho vyplýva, že členské štáty môžu prijať pravidlá umožňujúce takúto účasť, ak bude aj naďalej zaručená rozhodovacia nezávislosť národného regulačného orgánu, čo v prejednávanej veci prislúcha overiť Ústavnému súdu Slovenskej republiky.

Platí však, že pravidlá účasti zástupcov ministerstiev nemôžu vyžadovať, aby rozhodnutia regulačného orgánu pred ich vykonaním podliehali ich predchádzajúcemu prijatiu alebo schváleniu zo strany zástupcov ministerstiev.

Partner