Poslanci požadujú striktnejšie normy pre fosílne pohonné hmoty

Krátka správa

Európsky parlament a členské štáty sú blízko k dosiahnutiu dohody o zmene celoeurópskych špecifík nafty, benzínu a vykurovacieho oleja. Cieľom pripravovaných zmien je zabezpečiť väčšiu miery ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, povedala Dorette Corbey (PES) počas zasadnutia Výboru EP pre životné prostredie (29. január 2008).

„Zdá sa, že Rada sa posúva naším smerom“, povedala počas prejavu, v ktorom vyzvala svojich kolegov na rokovania. Parlament v súčasnosti v prvom čítaní pripomienkuje návrh novej Smernice o kvalite palív. Podľa poslankyne by malo Slovinské predsedníctvo do 5. februára rozhodnúť, či návrh poslancov odobrí.

Jednou z najpálčivejších sú „kritériá udržateľnosti“. Diskutuje sa o to, či majú byť súčasťou smernice alebo nie. Predstavujú predovšetkým požiadavku, aby výrobcovia palív vyvinuli produkty s nižšou mierou produkcie skleníkových plynov. V období 2011 – 2020 by tieto pohonné látky mali vytvárať až o 10% skleníkových emisií menej, než je tomu v súčasnosti.

Podobné kritériá sú aj súčasťou návrhu Smernice o obnoviteľných zdrojoch. Tú Komisia predstavila 23. januára. Poslankyňa Corbey však tvrdí, že túto smernicu nebude možné uviesť do praxe dostatočne včas na to, aby prinútila rafinérie investovať do modernizácie súčasných palív poškodzujúcich životné prostredie. Legislatívny návrh je totiž pomerne kontroverzný a objavujú sa prvé obvinenia, že jeho inmplementáciou dôjde k výkyvom cien potravín, odlesňovaniu a nedostatku pitnej vody.

Správa poslankyne na druhej strane obraňuje prísnejšie štandardy, než sú tie, čo navrhla Komisia. Požaduje, aby boli biopalivá z hľadiska miery produkcie emisií CO2 v porovnaní s klasickými fosílnymi palivami úspornejšie až o 50% Pre porovnanie: Komisia stanovila ako cieľ o 35% nižšiu  mieru tvorby emisií. Exekutíva EÚ zvolila menej prísnu hranicu z dôvodu, aby bolo používanie a nakupovanie biopalív ekonomicky rentabilné a teda aby sa ich podiel na energetickej skladbe do roku 2020 reálne zvýšil na očakávaných 10%.

Členovia Výboru EP pre hospodárstvo a menu podporili návrh Komisie na zvýšenie minimálnej hranice dane pre naftu. Miera zdaňovania tohto paliva by sa tak mala vyrovnať miere zdaňovania benzínu. Výbor vysvetľuje: „Nakoľko majú nafta a benzín podobné dopady, zvlášť z hľadiska tvorby emisií CO2, neexistuje žiaden environmentálny dôvod na to, aby sa dve minimálne miery zdaňovania líšili.“ Opatrenie má taktiež skoncovať s „palivovým turizmom“ naprieč Európou. Problém je, že predovšetkým vodiči nákladných vozidiel často jazdievajú mnoho kilometrov navyše, aby mohli natankovať v inej krajine lacnejšiu naftu. Prebytočné kilometre spôsobujú v konečnom dôsledku väčšie znečistenie ovzdušia.

Poslanci tiež navrhujú, aby v krajinách s najväčšou mierou zdaňovania palív nedošlo do roku 2015 k ďalšiemu zvyšovaniu týchto daní. Cieľom odporúčania je aspoň čiastočne tlmiť dopad rastu cien ropy na svetových trhoch.

Európski dopravcovia požadujú, aby EÚ nestanovovala len minimálnu mieru zdaňovania pohonných hmôt. Podľa nich je potrebné, aby bola stanovená aj jej maximálna miera, inak nemôže dôjsť k žiadnemu daňovému priblíženiu sa členských krajín EÚ a tým pádom ani k odstráneniu motívov pre „palivovú turistiku“.

„Návrh Komisie obsahuje všetky zápory ústiace do rastu nákladov pre dopravcov, obchodníkov a spotrebiteľov, ale [neobsahuje] žiaden prínos, ktorý by mohol eliminovať poškodzovanie konkurencie. Rovnako tiež nemá žiadny efekt na životné prostredie“, zdôraznil Damian Viccars, šéf Medzinárodnej únie cestnej dopravy (IRU). Podľa neho je fenomén palivového turizmu „značne nadhodnotený.“

Ako to už chodí pri všetkej európskej legislatíve dotýkajúcej sa daní, názor poslancov EP má len charakter odporúčania. Je na členských krajinách zastúpených v Rade, či a k akému kompromisu dospejú.