Predaj emisií stále ohrozený podvodmi s DPH, varujú audítori EÚ

Autor: pat138241, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Zo správy európskych audítorov, ktorú publikovali včera vyplýva, že hoci únia za posledné desaťročie „neustále zlepšuje“ ochranu Európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS), systém je stále vystavený rizikám rôznych finančných podvodov a schém.

Vzhľadom na to, že obchod s uhlíkom je multi-miliardový biznis, je „potrebné zlepšiť rámec na ochranu integrity trhu ako aj zlepšiť celkovú implementáciu pravidiel,“ povedal Kevin Cardiff z Európskeho dvora audítorov.

Daňové podvody najväčším rizikom

Vo svojej súhrnnej správe o činnosti za rok 2009 Europol odhadol, že strata spôsobená podvodmi s uhlíkovým kreditom bola približne 5miliárd eur.

Išlo o rôzne schémy na spôsob Pozniho, kde  výnosy nie sú vytvárané reálnymi finančnými operáciami, ale sú vyplácané z vkladov neskorších investorov.

Trh s emisiami je však obzvlášť náchylný na cezhraničné podvody s DPH napríklad typu kolotoč, ktoré využívajú roztrieštenosť a medzery súčasných daňových systémov.

EÚ preto v roku 2010 prijala smernicu o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, na základe ktorej členské štáty uložili povinnosť platiť DPH osobe, na ktorú sa prevádzajú kvóty alebo ďalšie jednotky na dosiahnutie súladu s EU ETS.

Audítori však upozornili, že v čase konania auditu takmer tretina členských štátov neuplatnila mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s emisnými kvótami.

„Riziko podvodov v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) v súvislosti s kvótami EU ETS ešte nie je v plnej miere v Európskej únii vyriešené,“ konštatovali v záveroch.

Nedostatočný dohľad

Vnútroštátne finančné regulačné orgány si môžu od vnútroštátnych správnych orgánov alebo centrálneho správcu vyžiadať z registra Únie informácie o transakciách s emisnými kvótami v rámci obmedzených postupov vymedzených v nariadení o registri.

Dvor audítorov však zistil, že v čase konania auditu sa na úrovni členských štátov tieto zásady len zriedkavo používali.

Okrem toho v registri Únie sa neregistrujú ceny alebo finančné informácie súvisiace s transakciami. Audítori sa preto domnievajú, že „vnútroštátne regulačné orgány nemôžu získať úplný prehľad o cezhraničných transakciách, ktoré považujú za podozrivé a majú menej dostupných informácií o transakciách, ktoré by mohli byť podozrivé.“

Správa ďalej upozorňuje, že stále neexistuje funkčný systém dohľadu nad trhom s emisiami na európskej úrovni, pričom spolupráca medzi národnými regulačnými orgánmi a Komisiou nie je dostatočne dobrá.

V reakcii na hodnotenie audítorov Komisia uviedla, že všetky dôležité problémy v rámci regulácie alebo dohľadu bude v prípade potreby riešiť.