Problém so „zelenými kritériami“ pre biopalivá

Pozadie

Európska únia sa nevie dohodnúť na environmentálnych kritériách pre biopalivá. Nemecko, Holandsko a Británia žiadajú prísne hodnotenie, Španielsko či Grécko chcú menej prísne kritériá.

Minulý rok sa EÚ rámcovo dohodla, že do 2020 zvýši používanie biopalív na 10% spotreby. Viacerí odborníci však upozorňujú, že t vôbec nemusí znamenať zníženie emisií skleníkových plynov. Okrem toho môže zvýšená produkcia biopalív spôsobiť rast cien potravín a masívne odlesňovanie.

Aj preto EÚ stanovila, že biopalivá musia spĺňať „kritérium environmentálnej udržateľnosti“ – jeho presná formulácia je však stále vecou diskusie a Komisia, Predsedníctvo a členské krajiny zatiaľ spoločnú reč nenašli.

Kritérium udržateľnosti

Komisia v januári navrhla, aby biopalivá, ktoré sa majú počítať do 10-percentného cieľa, museli vyvolať „minimálne 35%“ zníženie emisií skleníkových plynov, v porovnaní s klasickými uhľovodíkovými palivami. Skupina členských krajín – Nemecko, Holandsko a Británia – však žiada omnoho prísnejší limit. Podľa nich by to vytvorilo tlak na rýchlejšie zavádzanie biopalív „druhej generácie“, nevyrábaných z plodín ako kukurica, ale z odpadu, drevnatých hmôt, či zvyškov poľnohospodárskej výroby.

Slovinské predsedníctvo sa priklonilo k „zelenej skupine“. V kompromisnom návrhu, predloženom 17. marca, navrhlo „minimálne 50%“ kritérium zníženia emisií. Španielsko a Grécko zas považujú za zbytočne prísny aj návrh Komisie – žiadajú 30% limit.

Problém má pomôcť vyriešiť expertná skupina, vytvorená minulý mesiac. Závery predloží budúci týždeň (4. apríl) na stretnutí výboru stálych zástupcov COREPER I.

Medzinárodný obchod

EÚ tiež musí zabezpečiť, aby environmentálne štandardy pre biopalivá neporušovali pravidlá WTO pre medzinárodný obchod. Predsedníctvo navrhuje, aby bol dovoz biopalív z nečlenov EÚ a OECD obmedzený len na tie krajiny, ktoré podpíšu s Úniou bilaterálne obchodné dohody, v ktorých sa zaviažu spĺňať určité pracovné a environmentálne štandardy.

Komisia však s Predsedníctvom nesúhlasí. Návrh považuje za „nelogický“ a „disproporčný“, v reakcii naň namieta, že „neexistuje očividné ospravedlnenie vylúčenia členov OECD (z povinnosti splniť pracovné a environmentálne kritériá) a žiadne očividné ospravedlnenie pre vylúčenie dovozu hlavného konkurenta biopalív, ropy“.

Ďalšie kroky

  • Skupina na vysokej úrovni predloží 4. apríla výsledky práce na rokovanie COREPER I. Ani to však nemusí znamenať, že členské krajiny nájdu spoločnú reč.