Rakúske mesto Güssing je energeticky sebestačné

Foto: Flickr.com / korom (licencia Creative Commons)

Michaela Vaňková (Európske centrum pre obnoviteľné zdroje energie – EEE) predstavila na úvod energetický model rakúskeho mesta Güssing, ktoré leží v spolkovej krajine Burgenland. Vyznačuje sa svojou absolútnou energetickou sebestačnosťou.

Cesta k energetickej nezávislosti bola dlhá, povedala Vaňková. Naplnenie vízie trvalo 20 rokov. Projekt sa realizoval s finančnou podporou zo štrukturálnych fondov EÚ.

Projekt energetického samozásobovania mesta sa začal výrobou tepla. Spaľovanie dreva však nebolo dostatočne efektívne ani ekologické. Preto sa začalo s jeho splyňovaním.

Dnes je Güssing schopný samostatne vyprodukovať syntetický plyn, elektrickú energiu a pohonné hmoty druhej generácie. Domácnosti sú vykurované teplom získaným z biomasy. Do budúcnosti sa plánuje intenzívnejšie využívanie veternej a geotermálnej energie.

Model mesta Güssing sa zakladá na cyklickom princípe využívania obnoviteľných zdrojov, ktoré sú prístupné priamo v mikroregióne. Mesto vlastnými technologickými možnosťami premieňa suroviny a biologický odpad z mestských podnikov na potrebné druhy energií.

Medzi najúspešnejšie projekty patrí i elektráreň na biomasu. Vyvinula sa v úzkej spolupráci s Technickou univerzitou vo Viedni. Elektráreň pracuje na princípe parného splyňovania biomasy od roku 2001.

Realizácia energetického konceptu priniesla pre mesto počas dvoch desaťročí viacero sociálno-ekonomických stimulov. Hospodársky a infraštruktúrne zaostalý región sa pretransformoval na oblasť s vysokou životnou úrovňou, uzavrela Michaela Vaňková.

V meste Güssing hľadajú inšpiráciu i slovenské subjekty, uviedol Juraj Zamkovský (Priatelia Zeme – CEPA). Doplnil, že s EEE sa rokuje o zmluve o spolupráci. Zámerom je využiť technologické know-how a skúsenosti rakúskej strany tak, aby boli aplikovateľné aj do slovenských pomerov.

Konferenciu “Príklady dobrej praxe: koordinované využívanie fondov EÚ v oblasti energetiky” organizovalo 25. februára 2010 vo Zvolene občianske združenie Priatelia Zeme – CEPA.