Regulačný úrad má byť silnejší a nezávislý

Jedným z kľúčových prvkov 3. liberalizačného balíka je posilnenie právomoci národných regulačných úradov, čím sa má zlepšiť dohľad nad férovým podnikaním v sektore energetiky v krajinách EÚ.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vo svojej výročnej správe 2011 poukazuje na to, že „Úrad a Rada pre reguláciu museli čeliť niekoľkonásobným pokusom určitých lobistických skupín o ovládnutie úradu a jeho podriadenie štátnej moci“.

Nestrannosť a nezávislosť ÚRSO sa preto v návrhu zákona o regulácii neustále zdôrazňuje. V porovnaní so súčasným zákonom sa dokonca neuvádza ani ako rozpočtová organizácia štátu.

Návrh zákona o regulácii potvrdzuje súčasnú personálnu úniu funkcie predsedu ÚRSO a predsedu Regulačnej rady s odôvodnením, že „výhody prevažujú nad prílišným zaťažením jednej osoby,” pričom odkazuje najmä na jednotu vedenia inštitúcie a presadzovanej regulačnej politiky, jasnú osobnú zodpovednosť i posilnenie nezávislosti úradu predovšetkým vo vzťahu k výkonnej moci.

Kritici spochybňujú prepojenie oboch funkcií predovšetkým vo vzťahu k nestrannosti v odvolacích konaniach regulovaných subjektov voči rozhodnutiu úradu v prvom stupni. ÚRSO však argumentuje tým, že predseda úradu sa na rozhodnutiach v týchto konaniach nezúčastňuje.

V návrhu zákona sa samotná regulácia delí na cenovú, vecnú, mimoriadnu a reguláciu kvality. Viac o cenovej regulácii sa dozviete v tomto článku.

Tri z týchto typov regulácie sú známymi inštitútmi už podľa súčasnej praxe. Mimoriadna  regulácia (§ 16) na ďalšiu činnosť, tovar alebo cenu v sieťových odvetviach sa podľa návrhu zákona môže použiť, ak vznikne mimoriadna trhová situácia alebo ak dôjde k ohrozeniu trhu vplyvom nedostatočne rozvinutého konkurenčného prostredia alebo ak si to vyžaduje ochrana spotrebiteľa.

Právnici upozorňujú, že takéto vágne ustanovenie by mohlo vniesť na trh príliš veľa neistoty. Zdá sa, že jedinou jasnou formuláciou v tomto paragrafe je odkaz, že sa vykoná len po predchádzajúcom prerokovaní s Európskou komisiou.

Právomoci úradu

V rámci nových právomocí úrad posudzuje nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete (model ITO), pričom vydáva rozhodnutie o ich certifikácii, ktoré oznamuje Európskej komisii.

V smerniciach sa uvádza, že prevádzkovateľ prepravnej siete predkladá regulačnému orgánu na schválenie všetky obchodné a finančné dohody s vertikálne integrovaným podnikom .

ÚRSO tiež schvaľuje a monitoruje desaťročné plány rozvoja sústavy a siete, schvaľuje osobu zodpovednú za zabezpečenie súladu s pravidlami unbundlingu (compliance officer) a monitoruje podávané správy, vyslovuje súhlas s voľbou, vymenovaním a pracovnými podmienkami osôb zodpovedných za riadenie vertikálne integrovaného podniku.

V smerniciach i návrhu zákona o regulácii sa kladie dôraz na spoluprácu úradu s inými regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie a so vzniknutou európskou agentúrou ACER. Smernice zároveň upozorňujú, že regulačné úrady i Komisia dbajú na dôvernosť citlivých obchodných informácií. 

Pôsobnosť úradu sa má rozšíriť o jeho účasť na obchodnej verejnej súťaži a na všetkých s ňou súvisiacich úkonoch. Tú by pritom mala energetická spoločnosť byť povinná vyhlásiť pri predpokladanej sume nákupu nad 100.000 eur.

Viac o povinnostiach dodávateľov energií vo vzťahu k ÚRSO podľa aktuálneho znenia návrhov zákonov, ale tiež o novej právomoci úradu pri mimosúdnom riešení sporov sa dozviete v rozhovore s Michalom Hudecom – Nové zákony stoja na strane spotrebiteľa.

Kto zaplatí za činnosť ÚRSO?

Ako priznáva aj predkladateľ návrhu zákona – ministerstvo hospodárstva – nový zákon ovplyvní aj rozpočet verejnej správy.

Podľa rozpočtu verejnej správy na roky 2012-2014, ku schváleniu ktorého dopomohla v decembri 2011 aj vtedy  ešte opozičná strana SMER, sa pritom pre každý z týchto rokov predpokladajú výdavky na administráciu ÚRSO len o niekoľko eur vyššie než pre rok 2011.

Už v minulom roku sa museli schválené výdavky úradu rozpočtovými opatreniami zvýšiť z 2,4 milióna eur na 2,61 milióna eur. V správe o hospodárení ÚRSO za rok 2011, ktorú 26. júna 2012 jednohlasne schválili všetci prítomní poslanci NRSR, sa uvádza, že bežné výdavky úradu (zamestnanosť a prevádzka) tvorili takmer 2,59 milióna eur. Kapitálové výdavky v sume 25 tisíc eur sa použili na  nákup softvéru – cenová kalkulačka, prostredníctvom ktorej si spotrebitelia môžu priamo online prepočítať výhodnosť dodávky elektriny a plynu, ale tiež na nákup výpočtovej techniky a služobného vozidla.

Na základe navrhovaného zákona o regulácii sa zdá, že ÚRSO bude musieť vyriešiť dilemu, ako efektívnejšie vykonávať značne rozšírené právomoci s prideleným množstvom peňazí.

Jednou z možností je, že si v čase konsolidácie verejných financií a na úkor iných politík presadí viac peňazí z rozpočtu s odvolaním sa na novú agendu. Napokon, smernice EÚ stanovujú, že „členské štáty zabezpečia […] aby mal primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie svojich povinností“.

Ďalšou cestou je, že úrad zvýši svoje príjmy nepriamo, napríklad prísnym udeľovaním pokút regulovaným subjektom za prípadné porušenie legislatívy. Príjmy z pokút sú priamym príjmom štátneho rozpočtu. Podľa § 36 návrhu zákona môže ÚRSO za správne delikty udeľovať pokuty od 500 eur, v prípade vertikálne integrovaného podniku až do 10 % obratu za rok predchádzajúci porušeniu povinnosti.