Rezort hospodárstva podporí uskladňovanie obnoviteľnej energie. V hre sú vodík aj batérie

Ilustračná fotografia. [EPA-EFE/Narendra Shrestra]

Rozvoj obnoviteľnej energie je úzko spätý s rozvojom technológií na jej skladovanie, tvrdí ministerstvo hospodárstva. Do roku 2026 chce dosiahnuť 68 MW skladovacej kapacity, čo podporí aj z Plánu obnovy a odolnosti.

Skladovanie energie je jednou z možných technológií, vďaka ktorým je elektrická sieť flexibilnejšia a umožňuje jednoduchšie a efektívnejšie integrovať obnoviteľné zdroje energie.

Rýchle rozširovanie systémov skladovania energie bude rozhodujúce pre riešenie hodinovej variability veternej a slnečnej energie, najmä keď sa ich podiel na výrobe rýchlo zvyšuje v scenári čistých nulových emisií do roku 2050, píše Medzinárodná energetická agentúra (IEA).

Ministerstvo hospodárstva chystá výzvy pre investície na uskladňovanie energie z plánu obnovy. Uvažuje o batériových úložiskách, vodíku aj prečerpávajúcich staniciach.

Skladovanie energie zabezpečí rovnováhu siete

Výroba veternej aj slnečnej energie kolíše v závislosti od poveternostných podmienok. S pribúdajúcimi veternými a solárnymi zdrojmi bude skladovanie dôležitejšie pre efektívnu a spoľahlivú sieť, uvádza v správe Medzinárodná agentúra pre obnoviteľnú energiu (IRENA).

Pre fungovanie elektrickej siete bez výpadkov a zachovanie jej stability je potrebné, aby v každom momente množstvo elektriny dodávanej do siete korešpondovalo s množstvom, ktoré je zo siete odoberané. To znamená, že výroba elektriny musí byť v rovnováhe s jej spotrebou, približuje problematiku pre EURACTIV Slovensko expert na obnoviteľné zdroje energie (OZE) Juraj Hotový.

To sa dá do určitej miery dosiahnuť reguláciou výroby a spotreby elektriny. Nie je to však možné za každých okolností a preto je nevyhnutné elektrickú energiu uschovať v prípade prebytočnej výroby. Následne, ako spotreba stúpne, ju do siete naspäť dodať, vysvetľuje Hotový.

Digitalizácia energetiky: Firmy chcú kompenzácie za zdieľanie užívateľských dát

Eurokomisia pripravuje akčný plán digitalizácie energetického sektora. Subjekty, ktoré sa do verenej konzultácie už zapojili, prízvukujú dôležitosť pravidiel pre využívanie dát. Experti zdôrazňujú úlohu obyvateľov, ktorí by mohli energiu dokonca predávať. Zhoda panuje nad nutnosťou budovať odolnosť proti kyberútokom

Inštalácia batérie nie je úplne nevyhnutnou podmienkou rozvoja obnoviteľnej energie. Ide skôr o rýchlejšiu a efektívnejšiu implementáciu OZE, hovorí predsedu Slovenskej batériovej aliancie Marián Smik pre EURACTIV Slovensko

„Pre rezidenčné uplatnenie je taktiež možná inštalácia batérie spolu so solárnym zdrojom, čo sa prakticky deje aj dnes. Z pohľadu ekonomiky je to už menej atraktívne. V rámci komerčného využitia je možné použiť batériové úložiská aj na zníženie rezervovanej kapacity voči distribučnej sústave, riešenie jalového výkonu prípadne na využitie rôznych cien elektriny v rámci dňa,” načrtáva súčasné možnosti Smik.

S tým súhlasí aj rezort hospodárstva, podľa ktorého je „rozvoj obnoviteľných zdrojov a výroba čistej elektriny úzko spätý so schopnosťou uskladňovať takto získanú elektrinu“.

„Pre umožnenie rozvoja OZE v krátkodobom až strednodobom horizonte je kľúčové zabezpečiť, aby mala elektrizačná sústava schopnosť vyvažovať nerovnomernú výrobu elektriny z OZE,“ píše ministerstvo v stanovisku pre EURACTIV Slovensko.

Podľa ministerstva je preto „žiaduce podporovať technológie a inovatívne riešenia, ktoré zabezpečia nepretržitú dodávku čistej elektriny počas obdobia vysokého dopytu a špičiek a čerpať z nej aj v časoch, keď slnečné žiarenie a vietor nie sú dostupné“.

To sa dá docieliť pomocou viacerých nástrojov, medzi ktoré patrí aj akumulácia energie.

„Ak by sme mali hodnotiť dlhodobý horizont, krátkodobá alebo sezónna akumulácia (v syntetických plynoch) bude s najväčšou pravdepodobnosťou podmienkou pre fungovanie energetického systému bez emisií CO2,“ píše ministerstvo.

Nová legislatíva pomôže

Vláda zvyšovanie uskladňovacích kapacít považuje za veľmi dôležité a touto otázkou sa dlhodobo zaoberá. S technológiami uskladňovania energie sa ráta aj v strategických dokumentoch ako je Integrovaný národný energetický a klimatický plán či Plán obnovy a odolnosti, uvádza rezort hospodárstva.

Napriek tomu doteraz zákon nepozná pojem uskladňovania energie do batérií, pripomína predseda Slovenskej Batériovej Aliancie Smik. Ministerstvo v súčasnosti pripravuje celkovú reformu legislatívy pre elektroenergetiku. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ide o komplexnú transpozíciu novej európskej legislatívy do národného právneho poriadku. To znamená, že súčasťou je aj potreba komplexného legislatívneho ukotvenia témy skladovania elektriny.

„V súčasnosti prebieha reforma právneho rámca v oblasti elektroenergetiky, čo zahŕňa transponovanie legislatívneho balíka Čistá energia pre všetkých Európanov prostredníctvom novelizácie zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach,” približuje rezort hospodárstva. To pomôže zvýšiť flexibilitu sietí aj kapacitu uskladňovania elektriny.

Nová legislatíva v oblasti dizajnu trhu s elektrinou počíta v zákone o energetike so zavedením pojmu „uskladňovanie elektriny“ a s vymedzením práv a povinností nového účastníka trhu s elektrinou, takzvaného „prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny“, približuje rezort.

Po schválení legislatívy zapracuje Úrad pre reguláciu sieťových ďalšie zmeny do vyhlášky o pravidlách trhu a vyhlášku o cenovej regulácii v elektroenergetike, uviedol regulátor pre EURACTIV Slovensko.

Podľa Smika zo Slovenskej batériovej aliancie je veľmi dôležitá aj táto sekundárna legislatíva ako aj to, aby sa dokončila včas. „Verím, že predpokladaný termín 1. januára 2023 je reálny,“ dodáva Smik.

Expert na solár: Energia bude už len drahšia. Firmy by mali investovať do sebestačnosti

Ak Slovensko zostane pri uhlíkovo náročných technológiách, je pravdepodobné, že cena energie bude rásť rýchlejšie. Čím skôr prejdeme na obnoviteľné zdroje, tým je vyhliadka lepšia, hovorí v rozhovore JURAJ HOTOVÝ.

Prioritou plánu obnovy sú ukladacie systémy

Podporiť uskladňovanie energie chce vláda okrem zmeny legislatívy aj z prostriedkov v Pláne obnovy a odolnosti.

V rámci komponentu „Obnoviteľné zdroje energie (OZE) a energetická infraštruktúra“ plánuje vláda zvyšovať flexibilitu elektroenergetických sústav a integrovať do sústavy viac obnoviteľných zdrojov.

„Prioritne sa budú podporovať batériové ukladacie systémy vodíkové palivové články a prečerpávacie vodné elektrárne ako vhodný spôsob uskladňovania elektrickej energie vyrobenej z OZE,“ objasňuje komunikačný odbor ministerstva hospodárstva.

Cieľom je do roku 2026 dosiahnuť hodnotu 68 MW ukladacej kapacity. Presné rozdelenie tejto hodnoty bude podľa rezortu závisieť od dopytu konkrétnych záujemcov. Na dosiahnutie tohto cieľa je v Pláne obnovy a odolnosti pre túto investíciu vyčlenených 62 miliónov eur, pričom prvú výzvu na predkladanie projektov plánuje zverejniť ministerstvo v druhom štvrťroku 2022.

Čo by pomohlo hneď?

Podľa Mariána Smika bude v prvom kole výziev z plánu obnovy „preferovaná inštalácia spolu s OZE v jednom odbernom mieste“.

„Keďže batérie môžu pomôcť aj nepriamo cez poskytovanie podporných služieb alebo pre zabezpečenie kvality distribučných sietí, preferovali by sme aj investičné podpory samostatne len pre batériové systémy,“ objasňuje predseda Slovenskej batériovej aliancie.

Po novom by baterky mohli byť plnohodnotný účastník trhu vrátane možnosti zapojenia sa do poskytovania podporných služieb pre prenosovú sústavu, dodáva.

„Z batériových úložísk môže byť zaujímavý finančný produkt a štát v tomto prípade môže vystupovať ako banka,” navrhuje generálny riaditeľ Fuergy Radoslav Štompf.

Štát by pomohol odberateľom vstupnou investíciou, ktorá je podľa neho najväčšou bariérou pre ich inštaláciu. Obnoviteľné zdroje s úložiskom si na seba zarobia sami. Pri samotnom batériovom úložisku je návratnosť už od dvoch rokov a pri úložisku kombinovanom so solárnymi panelmi od piatich rokov, dodáva Štompf.

„Takýto systém podpory má iba samých víťazov. Štát získa na úrokoch z úveru, prenosová sústava sa dekarbonizuje keďže pribudnú nové OZE a fosílnych poskytovateľov systémových služieb nahradia bezemisné úložiská. Odberatelia tak budú mať jednoduchší prístup k zeleným technológiám. Získajú na tom tiež dodávatelia elektriny nakoľko regulácia batériových úložísk prebieha na ich úrovni v rámci riadenia bilančnej skupiny (teda zákazníckeho portfólia). Dotačná schéma tak nie je vôbec potrebná,“ upozorňuje riaditeľ Fuergy.

Podľa regulačného úradu je potrebné pre formuláciu akéhokoľvek odporúčania počkať si na finálnu podobu primárnej legislatívy z dielne ministerstva6. Z hľadiska kompetencií ÚRSO je dôležité uviesť, že od roku 2023 začína nové regulačné obdobie. Jeho parametre bude nastavovať v priebehu roka 2022, pričom vezme do úvahy energetické a klimatické ciele EÚ, ako aj tému využitia nových technológií v energetike.

„Okrem toho úrad už v tomto období rozvíja koncept takzvaného regulačného sandboxu, ktorý je otvorený aj témam skladovania elektriny, i keď nateraz v podmienkach stanovených súčasne platnou primárnou legislatívou,“ zdôrazňuje ÚRSO v stanovisku.

Brzdou rozvoja obnoviteľných zdrojov nie sú ľudia, ale štát

Zrýchliť rozvoj obnoviteľnej energie by mali efektívnejšie povoľovacie konania. Pomôcť majú novely zákonov o výstavbe a územnom plánovaní. Podľa odborníkov však pri súčasných návrhoch hrozí vylúčenie verejnosti a porušenie európskej legislatívy.

Partner

 Aktuálne informácie