Slovensko podporí nízkouhlíkové projekty pre domácnosti až 115 miliónmi eur

O projektoch zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, či úsporu energie, bude rozhodovať Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou agentúrou Ministerstva hospodárstva.  

Z celkového balíka 4,3 miliardy eur, z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho rozpočtu, pôjde až 938,8 milióna eur pôjde na podporu OZE a znižovanie energetickej náročnosti.

Na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nový operačný systém, okrem podnikov a miestnej samosprávy, podporí aj domácnosti. V súčasnosti preto Ministerstvo pripravuje nový systém podpory, ktorú bude možné čerpať až do roku  2023 a detailné podmienky výziev.

„Snažíme sa urobiť všetko preto, aby bolo  115 miliónov eur z európskych a štátnych prostriedkov využitých s minimom administratívy, avšak účelne a hospodárne. Naším zámerom je, aby boli domácnostiam poskytnuté optimálne zariadenia vyhovujúce prísnym požiadavkám európskych technických štandardov,“ zdôraznil hovorca SIEA Eduard Jambor.

Podporených bude 5 druhov zariadení využívajúcich OZE. Okrem solárnych kolektorov na ohrev vody  a kotlov na biomasu, tak bude možné príspevky čerpať aj na malé zariadenia na výrobu elektriny, ako sú fotovoltické články a veterné turbíny, či tepelné čerpadlá. 

Dotácie pôjdu aj na boj proti katastrofám, či povodniam

Okrem obnoviteľných zdrojov energie Operačný program Kvalita životného prostredia podporí projekty aj zamerané na ochranu životného prostredia a zachovanie a zlepšenie jeho kvality, na ktorých je vyčlenených 1,816 miliardy eur. Do tejto kategórie patria aktivity v oblasti odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, či sanácie environmentálnych záťaží a boj proti povodniam.

Dotácie by mali pokryť všetky regióny. „Väčšina týchto prostriedkov pochádza z kohézneho fondu, takže ich bude možné využiť pre celé Slovensko, vrátane Bratislavského kraja," potvrdil na tlačovej konferencii minister životného prostredia Peter Žiga.

Ďalšie podporené projekty budú v oblasti zvládania katastrof spôsobených zmenou klímy, na ktoré je vyčlenených 261 miliónov eur, pod gesciou Ministerstva vnútra.