Slovensko splnilo ciele pre obnoviteľné zdroje. Najviac zelenej energie je vo výrobe elektriny

Vodné dielo Gabčíkovo [TASR/Michal Svítok]

Podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie v Únii dosiahol 22 percent, čo je o dva percentá viac než cieľ klimatického balíčka z roku 2007. Národné ciele splnili všetky štáty okrem Francúzska.

Európska únia splnila všetky ciele z takzvaného klimatického a energetického balíčka. Ten pochádza ešte z roku 2007, keď ho navrhla Komisia. Európsky parlament ho definitívne schválil v decembri roku 2008. V čase svojho vzniku išlo o najväčší klimatický balíček v histórii Únie, v ktorom sa definovala trojica hlavných cieľov:

  • znížiť emisie skleníkových plynov o 20 percent do roku 2020 v porovnaní s úrovňou v roku 1990,
  • dosiahnuť 20-percentný podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej koncovej spotrebe energie
  • a zvýšiť energetickú efektivitu s cieľom znížiť spotrebu energiu o 20 percent.

Prvé dva ciele boli záväzné. Tretí nie. Európska únia dosiahla v roku 2020 až 22-percentný podiel obnoviteľných zdrojov na koncovej spotrebe energie. Splniť sa podarilo aj cieľ zníženia emisií. Tie boli podľa Európskej environmentálnej agentúry o 31 percent nižšie v porovnaní s rokom 1990. Cieľ spotreby energie sa dlhú dobu nezdal reálny. Splniť sa ho podarilo najmä vďaka nižšej spotrebe v súvislostu s pandémiou.

Balíček zároveň definoval národné ciele, ktoré vychádzali z vtedajšej situácie v sektore obnoviteľných zdrojov v členských krajinách. Tie boli v plnení cieľov zväčša úspešné. Národný cieľ sa nepodarilo splniť len Francúzsku.

Klimatický a energetický balíček definoval aj samostatný celoeurópsky cieľ desiatich percent obnoviteľných zdrojov v sektore dopravy. Aj tento cieľ sa podarilo prekonať. Únia dosiahla 10,2 percent. Splniť sa ho podarilo najmä cez využívanie biopalív.

Slovensko muselo meniť pravidlá 

Slovensko malo cieľ pre obnoviteľné zdroje nastavený na minimálne 14 percent. Podľa údajov Eurostatu bol podiel na hrubej koncovej spotrebe v roku 2020 na 17,35 percenta. To znamená, že Slovensko cieľ pohodlne splnilo. Predchádzala tomu však úprava údajov o spotrebe biomasy v domácnostiach. Vďaka tejto zmene sa podiel obnoviteľnej energie medzi rokmi 2018 a 2019 zvýšil z 11,9 na 16,9 percenta.

O zmene započítavania minulý rok informoval portál EURACTIV Slovensko. Dovtedy bolo veľmi reálne, že Slovensko svoje záväzky voči Únii nesplní.

Obnoviteľná energia v členských štátoch Únie a ciele 2020 [Eurostat]

Slovensko má, mimochodom, najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov z krajín Vyšehradskej štvorky. Česko v roku 2020 dosiahlo 17,3 percenta, Poľsko 16,1 a Maďarsko 13,85.

Väčšina členských štátov svoje ciele prekonala. Na desatinné miesto presne ich splnili Slovinsko (25 percent), Holandsko (14 percent) a Belgicko (13 percent). Francúzsko ako jediné z členských štátov národný cieľ nesplnilo. Namiesto 22 percent dosiahlo len 19,1. Najväčší podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie je vo Švédsku (60,1 percenta). Spomedzi krajín mimo Únie má vyšší podiel Island (83,7 percenta) aj Nórsko (77,4 percenta).

Do hrubej koncovej spotreby sa ráta všetka energia spotrebovaná koncovými používateľmi a elektrárňami. Počíta sa aj energia, ktorá sa stratí v rozvodovej sieti počas prenosu.

Úspech v elektroenergetike?

Najvyšší podiel obnoviteľných zdrojov v rámci sektorov dosiahlo Slovensko v elektroenergetike. Z celkovej koncovej spotreby pokrývali obnoviteľné zdroje takmer štvrtinu – 23 percent. Najnižší podiel zase Slovensko vykázalo v doprave (9 percent).

S rastom podielu obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny súvisí viacero problémov, s ktorou sa musí prenosová a distribučná sústava vyrovnať. Patrí medzi nich najmä regulovanie nerovnováhy v čase, keď obnoviteľné zdroje energiu nevyrábajú, začleňovanie menších zdrojov do sústavy alebo udržanie zotrvačnosti v systéme.

Podľa Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), operátora prenosovej sústavy na Slovensku, je v tejto súvislosti dôležitá najmä cezhraničná spolupráca, napríklad vo forme výstavby prepojení medzi krajinami, ale aj dostatočná vnútroštátna prepojenosť medzi oblasťami s vysokou úrovňou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysokou spotrebou.

Portál EURACTIV Slovensko ponúkne v nasledujúcich týždňoch sériu článkov, ktorý sa bude  bližšie venovať problematike obnoviteľných zdrojov v elektroenergetike.

Partner

 Aktuálne informácie