Smernica o zelenej energii vstúpila do platnosti

V piatok bola v Oficiálnom vestníku Európskych spoločenstiev zverejnená Smernica o využívaní obnoviteľných zdrojov energie (Smernica 2009/28/ES). Oficiálne tak vstúpila do platnosti a členské krajiny ju musia preniesť do národnej legislatívy do 5. decembra 2009.

Smernica vytvára spoločný rámec pre podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov a pre každú členskú krajinu stanovuje povinný cieľ, aký podiel má mať takáto energia na celkovej spotrebe. Obsahuje tiež pravidlá štatistických transferov medzi členskými štátmi (ak krajina prekročí stanovený cieľ, môže obnoviteľnú energiu nad limit „predať“ inej), spoločných projektov členských krajín a nečlenov Únie, pravidlá vydávania certifikátov o pôvode energie z obnoviteľných zdrojov, prístupu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov k transmisnej sieti, a podobne. Súčasťou legislatívy sú aj intenzívne diskutované pravidlá udržateľnosti pre biopalivá.

Európska únia chce do roku 2020 pokrývať 20% spotreby energie z obnoviteľných zdrojov. Komisia stanovila členským krajinám národné ciele na základe východiskového stavu a domáceho potenciálu. Najvyššie boli stanovené pre Dánsko (30%), Estónsko (35%), Lotyšsko (40%) a Švédsko (49%). Tieto krajiny patria už aj dnes medzi lídrov vo využívaní obnoviteľných zdrojov. Slovensku bol stanovený limit 14%.

Do konca júna 2010 musí každá členská krajina predložiť národný akčný plán, ktorý stanoví špecifické ciele pre podiel obnoviteľných zdrojov na spotrebe v doprave, výrobe elektriny a tepla, do roku 2020. Plány budú musieť brať do úvahy aj opatrenia na zvyšovanie energetickej efektívnosti. Majú obsahovať tiež plán spolupráce medzi miestnymi, regionálnymi a národnými úradmi, plánované štatistické transfery, či spoločné projekty s nečlenskými krajinami, ako aj národné politiky rozvoja využívania biomasy a mobilizácie zdrojov biomasy pre iné použitie.

V oblasti dopravy bude musieť každá členská krajina zabezpečiť, aby do roku 2020 pochádzalo aspoň 10% spotreby z obnoviteľných zdrojov. To zahŕňa elektrické motory, palivové články, čo využitie biopalív (ak spĺňajú určené kritériá udržateľnosti).

Smernica hovorí aj o potrebe rozvíjať transmisnú a distribučnú infraštruktúru, inteligentné siete a zásobníky, vrátane prepojení medzi členskými krajinami a so štátmi na hraniciach Únie.

Okrem spomínanej smernice bola 5. júna vo vestníku uverejnená aj ďalšia dôležitá energeticko-klimatická legislatíva: Smernica o zlepšení a rozšírení systému obchodovania s emisiami (2009/29/ES), Smernica o kvalite benzínu, nafty a plynového oleja a zavádzajúca mechanizmus monitorovania a znižovania emisií skleníkových plynov (2009/30/ES) a Smernica o geologickom uskladnení CO2 (2009/31/ES).