SR nesúhlasí s posilnením právomocí Komisie v jadrovej bezpečnosti

Počas rokovaní ministrov zodpovedných za energetiku (12.12.) sa okrem iného preberal nedávny vývoj v oblasti jadrovej energetiky, a to v súvislosti s návrhom Európskej komisie revidovať ustanovenia smernice o jadrovej bezpečnosti (2009/71/Euratom).

K preskúmaniu existujúceho právneho a regulačného rámca sa Komisia odhodlala v súvislosti s výsledkami záťažových testov atómových elektrární v Európe, poverením Európskej rady z marca 2011 a s podporou Európskeho parlamentu.

Jedným zo zásadných návrhov, ktoré EK predložila v júni tohto roku, bolo zavedenie systému pravidelného partnerského preskúmania podľa spoločnej metodiky Únie aspoň každých 6 rokov. (EurActiv, 14.6.2013)

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EESC) tento návrh v septembri 2013 privítal. Ocenil nastolenie ambicióznych cieľov v oblasti jadrovej bezpečnosti, vyjasnenie regulačnej zodpovednosti, kompetencií a kapacít, posilnenie nezávislosti národných regulačných úradov, posilnenie transparentnosti a predloženie návrhov pokiaľ ide o havarijnú pripravenosť na odozvu na mieste.

Následne 17. októbra 2013 Európska komisia predložila formálny návrh revidovanej smernice.

Malatinský : Netreba paušálny meter

Viaceré členské štáty vrátane Slovenska vyjadrili názor, že novelizácia smernice, ktorá je súčasťou národných právnych rámcov len od roku 2011, je predčasná, pretože sa zatiaľ nevyhodnotili výsledky aplikácie jej ustanovení v praxi. Zástupcovia členských krajín sa tiež obávajú posilnenia kompetencií Bruselu na úkor národných regulačných úradov.

Ako potvrdil minister hospodárstva Tomáš Malatinský, ktorý sa zasadnutia Rady zúčastnil, Slovensko zastáva stanovisko, že podobné ambície sú predčasné a treba počkať na analýzy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (IAEA) k havárii v japonskej Fukušime a k ďalším záležitostiam a až potom prijať potrebné závery.

Podobný názor majú podľa ministra aj ďalšie krajiny zo skupiny Vyšehradskej štvorky (V4).

„My si myslíme, že stačí jednotná európska legislatíva, ktorú bude aplikovať podľa možností na národných úrovniach každý regulátor. Takto je to podľa nás vhodné a netreba akýsi paušálny meter,“ zdôraznil minister Malatinský.

Táto pozícia je podľa neho správna už aj preto, že názory jednotlivých členských krajín EÚ na význam jadrovej energetiky sa líšia, pričom sa dá hovoriť o vyváženosti pol na pol, čiže v prospech a proti využívaniu jadrovej energie. Aj z tohto dôvodu podľa neho nie je navrhované riešenie poskytnúť Komisii viac právomocí v tejto oblasti najvhodnejšie.

(EurActiv/TASR)