Stabilizačná rezerva EÚ ETS má byť „veľdielo bruselskej technokracie“

Autor: worradmu, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Európska komisia v rámci balíka pre klímu a energetiku do roku 2030 predstavila jediný legislatívny návrh týkajúci sa trhovej stabilizačnej rezervy pre systém EÚ ETS, ktorá by mala začať fungovať od roku 2021. Rezerva má riešiť prebytky emisných kvót, ktoré sa v posledných rokoch naakumulovali, a zlepšiť odolnosť systému voči veľkým šokom prostredníctvom automatickej úpravy ponuky kvót, ktoré sa majú predávať formou aukcií. (EurActiv, 21.1.2014)

Francúzsky EurActiv však informoval o predbežných zisteniach týkajúcich sa možných dopadov zavedenie tohto nástroja, ktoré spochybňujú prínos navrhovanej rezervy. Analýza má byť podkladom pre definovanie pozície Francúzska voči návrhu Komisie.

Jean-Michel Charpin, inšpektor francúzskej vlády pre oblasť financií, a skupina akademikov z univerzity Paris Dauphine, sú kritickí voči návrhu reformy trhu s emisiami zo strany Komisie.

Charpin zdôraznil, že stabilita trhu je „zásadná“ a súčasná cena povoleniek okolo 5 eur za tonu CO2 „nie je uspokojivá.“

Robot regulátor

Pri analýze použili ekonometrický model Zephyr. Za dobrú správu je možné považovať, že ročné prehĺbenie stropu emisií zo sektorov systému EÚ ETS zo súčasných 1,74 % na 2,2 %, ktoré súvisí so schválením záväzného cieľa pre redukciu emisií skleníkových plynov, spolu s implementáciou rezervy by malo od roku 2021 viesť k značnému zvýšeniu ceny.

„Naše simulácie ale tiež odhaľujú riziko rastúcej cenovej volatility vyplývajúcej z automaticky programovaných intervencií. V skutočnosti by sa stabilizačná rezerva mohla stať zdrojom ´nestability´!“ uvádza sa v predbežnej správe.

Obavy vyvoláva to, že rezerva sa správa ako robot, ktorý neberie do úvahy reakcie aktérov na zmeny v ich ekonomickom prostredí.

„Tento projekt je veľdielo bruselskej technokracie“, uviedol Christian de Perthuis, jeden z autorov analýzy.

Nezávislý dohľad?

Pred predložením návrhu Európska komisia diskutovala o návrhu reformy EÚ ETS s viacerými odborníkmi. Myšlienka stabilizačnej rezervy mala vzniknúť už v marci 2013 a získala si podporu širokého spektra zainteresovaných strán. Na stretnutí v októbri 2013 sa preberali technické aspekty tohto nástroja.

Niektoré podniky sa dokonca vyjadrili, že by systém mohol začať fungovať ešte pred začiatkom nového obdobia obchodovania EÚ ETS. Komisia však nechce upravovať pravidlá retroaktívne v rámci aktuálneho obdobia obchodovania.

„Podľa navrhnutých právnych predpisov bude rezerva v plnej miere fungovať v súlade s vopred vymedzenými pravidlami, čo neponechá Komisii ani členským štátom voľná ruka pri jej implementácii,“ zdôrazňuje Komisia.

Francúzi by však možno namiesto robota, ktorý by riadil ponuku na trhu s uhlíkom, uprednostnili istú formu „centrálnej banky pre uhlík“.

V samotnej francúzskej analýze sa hovorí, že súčasťou navrhovanej reformy systému EÚ ETS by mohlo byť zavedenie „nezávislej autority so špecifickým mandátom dynamicky kontrolovať ponuku povoleniek.“

Charpin potvrdil, že ide o jednu z tém do diskusie, avšak zatiaľ sa neprijala definitívna pozícia.

Ďalšie kroky

  • koniec februára 2014: skupina francúzskych odborníkov zverejní svoju správu
  • 20.-21. marec 2014: lídri členských krajín budú rokovať o návrhoch Komisie v oblasti klímy a energetiku do roku 2030