Svoj akčný plán už majú aj európski jadroví regulátori

Skupina európskych regulačných úradov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) prijala 1. augusta akčný plán vychádzajúci z výsledkov partnerských posúdení, ktoré boli treťou fázou záťažových testov európskych atómových elektrární.

Akčný plán združenia ENSREG stanovuje potrebu vypracovať špecifické akčné plány na národnej úrovni, ktoré vypracuje a zverejní každý národný regulačný úrad (na Slovensko ÚJD) do konca roka 2012 a bude vychádzať z ponaučení vyplývajúcich z udalostí vo Fukušime a odporúčaní a návrhov partnerských posúdení záťažových testov. ENSREG ale zároveň poznamenal, že zverejnenie národných akčných plánov sa má uskutočniť v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými záväzkami za predpokladu, že to neohrozí iné vymedzené záujmy bezpečnosti.

Do septembra pripraví ENSREG súbor odporúčaní a návrhov partnerských posúdení záťažových testov, ktoré budú regulačným úradom slúžiť pri príprave alebo revízii svojich akčných plánov.

V období február – marec 2013 ENSREG usporiada workshop pre svojich členov aj zástupcov z aj ostatných európskych krajín, ktoré sa podieľali na partnerskom posúdení. Diskutovať budú o obsahu a stave implementácie národných akčných plánov.

Výsledky z worskhopu sa predstavia verejnosti na nasledujúcej konferencii ENSREGu (v priebehu budúceho roka). Navyše sa ENSREG rozhodol štvrťročne zverejňovať priebeh vývoja po vykonaní záťažových testov na svojej internetovej stránke.

Ďalšie návštevy

ENSREG zorganizuje aj súbor dodatočných návštev lokalít, ktoré sa sústredia na výmenu informácií ohľadom prijatých opatrení, plánovaných zlepšení bezpečnosti. Ich závery budú predmetom debaty na workshope partnerského posúdenia začiatkom roka 2013. Lokality, ktoré sa navštívia, navrhnú národní regulátori a odsúhlasí ENSREG. Na dodatočnej návšteve sa má zúčastniť časť hodnotiaceho tímu z jarného partnerského posúdenia, čo ENSREG zdôvodňuje snahou o konzistentnosť zistení.

V súvislosti s dodatočnými návštevami elektrární sa hovorí napríklad o českom Temelíne, avšak česká vláda s týmto zámerom nesúhlasí. (EurActiv.cz, 21.6.2012)

V akčnom pláne ENSREGu sa uvádza, že do septembra 2012 sa uskutoční dostatočný počet návštev, ktoré budú zahrnuté do prípravy národných akčných plánov a októbrovej správy Európskej komisie pre Európsku radu. Komplexné oznámenie o výsledkoch záťažových testov pritom mali lídri členských štátov Únie dostať už na júnovom summite.

Združenie dáva do pozornosti aj závery asociácie WENRA a podporuje ju pri vypracovávaní opatrení v oblasti prírodných rizík, obmedzenia šírenia v prípade vážnych nehôd, riadenia nehôd a vzájomnej asistencie medzi regulačnými úradmi v reakcii na nukleárne nehody v niektorom z členských štátov. Potvrdilo tiež význam periodického hodnotenia bezpečnosti (PSR) atómových elektrární, ktoré sa na Slovensku konajú každých 10 rokov.

Predstavitelia ENSREGu priznali, že nehoda vo Fukušime podčiarkla potrebu pripravenosti reagovať na mimoriadne situácie aj mimo lokality samotnej atómovej elektrárne. Túto tzv. tretiu líniu záťažových testov presadzovala napr. environmentálna organizácia Greenpeace. 

Otázky pripravenosti reagovať na nehody, ktoré môžu mať rádiologické dôsledky hneď v niekoľkých európskych krajinách, by sa mali analyzovať v spoločnej správe, ktorú pripravia odborníci z Európskej komisie, ENSREGu a iných inštitúcií, ako sú zdravotnícke organizácie, organizácie civilnej obrany a bezpečnosti potravín.  Relevantná by v tejto situácii mohla byť metodológia EPREV, ktorú vypracovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA).