„Tretia možnosť“ liberalizácie energetiky

Pozadie

Francúzsky a nemecký trh s elektrickou energiou kontroluje malý počet firiem, bývalých štátnych monopolov. Spoločne vlastnia takmer všetky energetické siete a produkujú značný podiel energií. Tieto spoločnosti (E.ON, EDF, Vattenfall, RTE a EnBW) s podporou národných vlád intenzívne namietajú voči zámeru Európskej komisie oddeliť vlastníctvo výroby energie od jej prepravy. Ak by bol schválený, energetické giganty by sa museli rozdeliť, aby žiaden z nich nezabezpečoval výrobu a súčasne prepravu.

Očakáva sa, že voči Francúzsku a Nemecku sa postavia krajiny ako Španielsko, Taliansko, či Veľká Británia. Tie sa totiž už dávnejšie rozhodli kráčať cestou rozdelenia vlastníctva a aktivít bývalých monopolov.

Otázky

  • Spoločná akciová spoločnosť

V centre francúzsko-nemeckých plánov stojí otázka vlastníctva a kontroly energetických sietí, teda kontrola operátorov energetickej infraštruktúry (TSO). Obe krajiny predstavili svoj spoločný plán vo forme balíka dodatkov k návrhu Komisie.

Podľa Francúzska a Nemecka nie je vhodné úplne oddeľovať vlastníctvo firiem a vytvárať nové, celkom nezávislé spoločnosti. Lepšou alternatívou je podľa nich vytvorenie spoločnej akciovej spoločnosti. TSO by tak mal mať vlastný manažment, autonómiu a materská firma by mala len obmedzený vplyv v dcérskej spoločnosti kontrolujúcej infraštruktúru. Inými slovami, materská firma by nemohla rozhodovať o každodenných aktivitách dcérskych firiem. TSO by mala disponovať autonómiou nad majetkom a prostriedkami do tej miery, aby mohla bez problémov spravovať elektrické rozvodové siete a investovať do ich rekonštrukcie a výstavby.

Návrh sa teda podobá jednej z alternatív, ktoré v tzv. treťom energetickom legislatívnom balíku navrhla Komisia. Umožnila zachovanie spoločného vlastníctva, ale len s podmienkou vytvorenia nezávislého systémového operátora (ISO), ktorý má zabrániť konfliktom záujmov. Má zabezpečiť dostatočné prostriedky pre rozvoj infraštruktúry a umožniť spravodlivý prístup k sieťam pre všetky energetické spoločnosti na trhu.

Francúzsko-nemecký plán nepočíta s možnosťou ustanovenia ISO. Tým chcú predísť tomu, aby kontrolu nad sieťami získala nejaká tretia strana.

  • Sloboda investovať, no obmedzená

Podľa francúzsko-nemeckej alternatívy k vytvoreniu ISO má mať materská firma v TSO právomoc schvaľovať ročný finančný plán, resp. iný „ekvivaletný nástroj“. Mateská firma má mať právo stanoviť aj maxmálny limit zadĺženia dcérskej spoločnosti TSO.

Hoci by mali byť každodenné rozhodnutia o chode a aktivitách firmy v rukách nezávislého manažmentu, jeho nezávislosť by siahala len do tej miery, pokiaľ by nehrozilo prekročenie stanoveného ročného finančného plánu.

TSO by mal mať disponovať právom iniciovať investičné rozhodnutia v horizonte 10 rokov. Toto rozhodnutie by malo byť ale výsledkom spolupráce s materskou firmou na základe „odôvodniteľných očakávaní vývoja tvorby, spotreby a výmeny [elektrickej energie] s tretími krajinami.“

Plány má byť vypracovaní posunutý národným úradom, ktoré otvoria proces verejného pripomienkovania. V rámci neho by mohli svoj názor vyjadriť „všetci relevantní užívatelia sietí“ a tak navrhnúť konkrétne zmeny ešte pred definitívnym schválením.

Národné úrady majú disponovať právom uložiť TSO povinnosť vykonať isté investície, ktoré by úrady považovali v čase verejného pripomienkovania za nevyhnutné.

  • Prístup k sieťam

TSO nemá disponovať možnosťou odmietnuť pripojiť akúkoľvek novú elektráreň do energetickej siete z dôvodu jej nedostatočných kapacít. To predpokladá, že správcovia infraštruktúry budú musieť investovať do rozvoja sietí tak, aby mali dostatočnú kapacitu s ohľadom na dopyt a ponuku.

  • Kto koho reguluje?

TSO by mal pravidelne navrhovať „plán plnenia záväzkov“ a pre túto oblasť menovať špeciálneho zamestnanca. Jeho cieľom je preukázať „vylúčenie [akéhokoľvek] diskriminačného správania“ zo strany TSO. Plán majú schvaľovať národné regulačné úrady.

Otázka nezávislosti je pomerne diskutovaná aj medzi navrhovateľmi rozdelenia vlastníctva a aktivít veľkých energetických firiem. Namietajú predovšetkým voči nezávislosti národných regulátorov sieťových odvetví. Autori návrhu vyslovili sa obávajú, že hoci dôjde k zriadeniu ISO, nováčikovia na trhu môžu byť úradmi diskriminovaní na úkor firiem vyrábajúcich elektrickú energiu. Preto navrhli vytvorenie nadnárodného európskeho regulátora.

Pri liberalizácii európskeho energetického trhu má teda pomôcť nová agentúra, ktorá bude dohliadať na cezhraničnú spoluprácu pri rozvode elektrickej energie a zemného plynu. Súčasní regulátori však pochybujú, či bude mať dostatok právomocí na efektívne naplnenie mandátu (EurActiv 25/01/08).

Komisia predpokladá, že udelenie silných právomocí takémuto nadnárodnému regulátorovi je nateraz politicky nepriechodné.

Nasledovné kroky

  • Týždeň od 28. januára 2008: Francúzsko a Nemecko predstavia svoje návrhy v Bruseli.
  • 28. február 2008: Stretnutie Rady ministrov energetiky. Ministri budú po prvý raz diskutovať o spomenutých návrhoch liberalizácie energetiky