Udržateľná budúcnosť závisí od evolúcie fotovoltiky

Zaplnej sále sa na úvod prihovoril veľvyslanec USA na Slovensku, Theodore Sedgwick, ktorý v minulosti sám vydával časopis o energetike, založil spoločnosť poskytujúcu online-informácie o energetike a bol v predstavenstve niekoľkých organizácií na udržanie krajiny. Ocenil progresívny cieľ EÚ dosiahnuť 20-percentný podiel obnoviteľných zdrojov (OZE) na celkovej spotrebe energie do roku 2020.

V USA je dnes 11% elektriny vyrábaných z OZE, z toho najviac vo vodných elektrárňach. Veľvyslanec uviedol, že aj napriek republikánskej väčšine v Snemovni reprezentantov a náročnejším podmienkam, je presvedčený, že prezident Obama bude pokračovať vo svojom programe podpory energetickej efektívnosti, využitia OZE a znižovania emisií, tak ako bol schválený v roku 2009 v Zákone o obnove a reinvestovaní (ARRA).

Podľa prof. Wim Sinkeho „fotovoltika nepotrebuje revolúciu ak nadviažeme na predchádzajúcu prácu.“ Fotovoltika, ktorá je len jednou z možností premeny solárnej energie, je podľa neho na dobrej ceste k širokému využitiu. Importovaním nových technológií (napr. využívanie silikónu) do už existujúcich generácií technológií by podľa Sinkeho fotovoltika mohla čeliť aktuálnym výzvam. Medzi ne zaradil zvýšenie výkonu a efektivity, zníženie nákladov a udržateľnosť.

Gert Jan Jongerden zaujal prítomných ukážkou novej široko-použiteľnej ľahkej, flexibilnej, nerozbitnej a jednoducho-tvarovateľnej fólie z ultra-tenkého silikónu, ktorá nahrádza pevné solárne panely na strechách i fasádach budov. Tiež poznamenal, že to bude práve „strešná rezidenčná fotovoltika, ktorá bude mať v budúcnosti najväčšiu podporu.“

S medzinárodnými záväzkami SR v oblasti OZE oboznámil Martin Pitorák z ministerstva hospodárstva. V náväznosti na Klimaticko-energetický balíček EÚ, európsku smernicu 2009/28/ES a varovanie Európskej komisie vláda v októbri prijala Národný akčný plán pre energiu z OZE, ktorý stanovuje ciele i opatrenia k dosiahnutiu záväzku Slovenska zvýšiť využívanie OZE v pomere ku hrubej konečnej spotrebe energie zo 6,7% (2005) na 14% (2020). Ako uviedol, dnes sa tento podiel pohybuje na úrovni 9,4%. „Máme tiež 3,7-percentný podiel podiel biopalív na spotrebe motorových palív,“ povedal. Všetky členské štáty sa pritom zaviazali k 10 % podielu energie z obnoviteľnych zdrojov na energetickej spotrebe v doprave.

Marie Latour z Európskej asociácie fotovoltického priemyslu (EPIA) predstavila krajiny EÚ s najrozvinutejším fotovoltickým sektorom. Patria medzi nich Nemecko, Taliansko, Česká republika, Belgicko a Francúzsko. Okrem Belgicka, kde vývoj stagnuje, došlo u ostatných krajín k nárastu výroby elektriny z fotovoltických zariadení aj tento rok. Nemecko je výkonom 3806GW v roku 2009 a odhadom 6500-8000GW za rok 2010 jasným „fotovoltickým lídrom.“ Naopak Španielsko aj napriek výhodnej polohe zatiaľ nevyužíva svoj fotovoltický potenciál.

Thomas Chrometzka vo svojej prezentácii uviedol, že investície do fotovoltiky a solárnych termálnych systémov v Nemecku sú vyššie zo strany individuálnych rodín než zo strany veľkých energetických spoločností. Nemecký fotovoltický trh predstavuje až 55% celosvetového trhu. Ako potvrdil Chrometzka, i ďalší účastníci v diskusii, u rozvíjajúcich sa trhov sú jednou z hlavných prekážok právno-administratívne byrokratické bariéry i zložité a zdĺhavé procedúry týkajúce sa pripojenia do elektrickej siete. Na záver svojho príspevku poznamenal: „Neexistuje alternatíva… fotovoltika je potrebná pre udržateľnú energiu."

Konferenciu „Fotovoltika, naša slnečná budúcnosť“ zorganizovala Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (SkREA). EurActiv bol mediálnym partnerom podujatia.