Úhrady do jadrového fondu sa upravia podľa výhrad EK

zdroj: flickr, autor: Public Domain Photos

Ministerstvo hospodárstva predložilo v stredu (22.8.) do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o Národnom jadrovom fonde (NJF). Navrhované zmeny reagujú na stanovisko týkajúce sa prípadu „Štátnej pomoci N 506/2010 Slovensko“ Európskej komisie na riešenie historického dlhu záverečnej časti jadrovej energetiky.

Účelom odvodu do NJF je vytvárať rezervu, z ktorej sa financuje vyraďovanie atómových elektrární vo vlastníctve štátu, t.j. bloky A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Hoci jeho predchodca – Štátny fond – vznikol už v roku 1994 a zodpovednosť za jeho financovanie mal štát, adekvátne doň neprispieval. Tým vznikol historický deficit vo výške asi 3 miliárd eur.

Samotný NJF bol zriadený v roku 2006 a od roku 2010 doň prispievajú všetci odberatelia elektrickej energie, a to vo výške 3 eur za MWh elektriny bez DPH, čo sú asi 2 % z koncovej ceny elektriny. Povinnosť odvodu majú prevádzkovatelia prenosovej sústavy a regionálnych distribučných sústav, ktorí túto sumu účtujú odberateľom.

Organizácia Greenpeace uvádza, že občania by tento odvod mali platiť najbližších 50 rokov a voči poplatku má vlastné výhrady. Podľa nich by sa mal napríklad platiť len z jadrovej energie a nie všetkých zdrojov.

Podľa výročnej správy NJF za rok 2011 vykázal ku koncu roka fond príjmy v objeme 873 546,15 tis. eur a vynaložil výdavky v objeme 47 655,69 tis. eur.

Dve výhrady EK

EK upozornila, že štátna pomoc je problematická z dôvodu, že takto získané finančné prostriedky nie sú príjmom štátneho  rozpočtu a že odvod sa vyberá i z elektriny dovezenej na územie Slovenskej republiky.

Doterajší spôsob úhrady odvodu na účet NJF sa preto nahradí odvodom do štátneho rozpočtu – rozpočtovej kapitoly MH SR, čím dôjde k vyriešeniu prvej výhrady Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž EK o zlučiteľnosti s čl. 110 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Novelou sa tiež dopĺňajú ustanovenia o prevode finančných prostriedkov vyzbieraných z odvodov od z rozpočtovej kapitoly MH SR na účet NJF a o každoročnej bilancii dovozu a vývozu elektriny spotrebovanej v SR. V prípade prevažujúceho dovozu elektriny dôjde k zníženiu sumy prevádzaných finančných prostriedkov vyzbieraných z odvodov o alikvotnú čiastku, čím novela reaguje na druhú výhradu.

Zákon má byť účinný od 1. januára 2013.