V Amsterdame vyrastie ukážkové eko-sídlisko

Projekt rozvoja prístavu Houthaven, ktorý počíta s výstavbou asi 2200 bytov na novo vzniknutých polostrovoch, je zatiaľ len na papieri. Avšak projekt, ktorý získal aj grant vo výške 1,5 milióna eur zo 7. rámcového programu na podporu výskumu a inovácií, má byť praktickou ukážkou toho, že úsilie EÚ dramaticky zlepšiť energetickú efektívnosť v budovách je dosiahnuteľné a zároveň ekonomicky žiaduce.

V štvorposchodových obytných domoch by sa mala dosiahnuť tak značná redukcia únikov energie, že podľa projektových dizajnérov budú nainštalované solárne panely a kompaktné veterné turbíny schopné zabezpečiť dopyt po elektrickej energie v takmer celej komunite.

Európska komisia odhaduje, že rezidenčné a komerčné budovy spotrebúvajú až 40 % energie a produkujú 36 % skleníkových plynov v Únii. Efektívnejšie domácnosti i kancelárie sú tak v centre viacerých európskych legislatívnych aktov  stratégií.

EÚ si napríklad stanovila znížiť do roku 2050 dopyt po energii zo strany rezidenčných a komerčných budov o viac než 80 %, a to prostredníctvom lepšej izolácie a ekologického dizajnu. Zároveň sa má zredukovať environmentálna stopa novej výstavby tým, že sa doterajšie stavebné sutiny zmenia na plnohodnotný materiál.

Hladné budovy

Na základe prepracovanej smernice o energetickej hospodárnosti budov (2010/31/EÚ) a tiež pravidiel pre zohľadňovanie environmentálneho hľadiska pri verejných zákazkách (smernice 2004/17/ES a 2004/18/ES, príručka EK pre zelené nakupovanie) sú členské štáty povinné zlepšovať bezpečnosť a energetickú hospodárnosť starých aj nových budov. Smernica o energetickej efektívnosti, ktorá je stále predmetom medziinštitucionálnych diskusií, by mohla do súčasného rámca doplniť nové štandardy spotreby elektriny.

Niektorí analytici ale upozorňujú, že pokrok EÚ pri dosahovaní vlastných cieľov efektívnosti je príliš pomalý, pretože sektor stavebníctva je relatívne statický, s ročnou mierou novej konštrukcie a renovácie len okolo 1 %.

Oliver Rapf, vedúci Európskeho inštitútu hospodárnosti budov (BPIE), prirovnal legislatívu a politiky EÚ v oblasti udržateľnej výstavby k puzzle. „Je jasné, že potrebujeme jeden integrovaný politický rámec, aby všetky tieto kúsky puzzle k sebe spolu pasovali integrovaným spôsobom,“ uviedol na nedávnej konferencii v holandskom hlavnom meste.

Podľa neho tiež mnohé členské krajiny nekonajú dostatočne proti plaziacej sa urbánnej zástavbe a opätovne nevyužívajú opustenú pôdu alebo budovy (tzv. hnedé plochy).

Projekty naprieč Európou

K pokroku došlo pokiaľ ide o prestavby starých budov s cieľom efektívnejšieho odberu elektriny či tepla a výstavbou zelených plôch.

Estónsko využilo dodatky k pravidlám Európskeho fondu regionálneho rozvoja z roku 2009, ktoré umožnili vládam poskytovať peniaze na zlepšenie energetickej účinnosti pri nehnuteľnostiach v súkromnom vlastníctve. V krajine sa zriadil pôžičkový fond, ktorý len minulý rok poskytol investície do efektívnosti budov vo výške 18,4 miliónov eur.

V Nemecku zase KfW Bank s účasťou štátu poskytuje kapitál malým podnikom na projekty energetickej efektívnosti, ale tiež fyzickým osobám ponúka pôžičky až do výške 50.000 eur na úpravy vlastných domovov. Modernizáciu za účelom úspor energie môže každoročne využiť viac než 200 tisíc nehnuteľností.

Za renovačné úsilie verejných u súkromných budov si baskické mesto Vitoria-Gasteiz vyslúžilo v roku 2012 aj ocenenie hlavného zeleného mesta EÚ. Mesto sa snaží znížiť emisie skleníkových plynov redukciou automobilovej dopravy o tretinu oproti súčasnej úrovni. Hoci až 33% plochy mesta už v súčasnosti zaberajú zelené plochy, ich rozsah sa má ešte zväčšiť.

Teplo z odpadu, chlad z rieky

Mesto Amsterdam si stanovilo za cieľ znížiť do roku 2025 svoju uhlíkovú stopu o 40 %. Súčasťou snahy je spomínaný projekt Houthaven, ktorý má viacero ekologických prínosov. Na výstavbu polostrovov sa použije piesok vyťažený pri konštrukcii nových tunelov amsterdamského metra, v komunite bude viac parkov než parkovacích miest .

Teplo sa bude do bytoviek dodávať z mestskej spaľovne odpadu, na chladenie sa bude využívať voda pritekajúca z rieky Ijmeer, čo je technika už dnes používaná v kancelárskych budovách v okolí prístavu.

Podľa zástupcov magistrátu sa má vytvoriť dostupná a udržateľné rezidenčná štvrť v oblasti, ktorá postupne stratila svoj prístavný význam. Podľa mestskej projektovej manažérky Pauly Eckoldt-Wormgoor by sa ceny bytov mali pohybovať na úrovni tradičných štvrtí pri nábrežiach. Asi 20 % bytov bude rezervovaných pre obyvateľov s nižšími príjmami.  

Eckoldt-Wormgoor ale priznala, že zložitá ekonomická situácia doľahla aj na tento ambiciózny projekt. Stiahli sa z neho niektorí súkromní investori a z dôvodu úspory prostriedkov sa možno odstúpi aj od výstavby tunelu, ktorý mal polostrovy v Houthavene prepájať. Napriek nevyhnutnosti prehodnotiť niektoré pôvodné plány si je istá, že mesto projekt udržateľnej výstavby dotiahne do úspešného konca. Konštrukcia by sa mala začať na budúci rok.