V Bratislave zasadá Európske jadrové fórum

Foto: Michal Hudec

V dňoch 25. – 26. mája 2010 sa v Bratislave uskutočňuje 5. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF). Ako uviedol počas príhovoru európsky komisár pre energetiku Gunther Oettinger, „zmluva o EURATOM-e má síce 50 rokov, ale stále vyhovuje súčasným a budúcim potrebám. Máme tak predpoklad uvažovať o jadrovej energii neideologicky a triezvo.“

Na úvod konferencie vystúpili slovenský premiér Robert Fico, český predseda vlády Jan Fischer a komisár Gunther Oettinger.

Robert Fico: Bezpečný, environmentálny a ekonomicky výhodný zdroj

Je potrebné budovať nielen finančnú, ale i energetickú architektúru. „K tomu by mala smerovať jednotná energetická politika Únie,“ uviedol slovenský premiér Robert Fico. Zdôraznil, že energetika býva jednou z hlavných tém rokovaní Európskej rady, konkrétne tri aspekty, ktoré sa s ňou spájajú:

  • implementácia energetického a klimatického balíčka,
  • zvyšovanie energetickej efektívnosti,
  • a bezpečnosť dodávok.

„V podmienkach SR sú to predovšetkým jadrové elektrárne“, ktoré majú potenciál transformovať slovenskú ekonomiku smerom k využívaniu bezuhlíkových zdrojov a trvalo udržateľnému ekologickému rastu, vyhlásil Fico. Doplnil, že jadrová energia môže byť v čase hospodárskeho útlmu zdrojom oživenia.

Tretí a štvrtý blok jadrovej elektrárne v Mochovciach sa uvedú do prevádzky v rokoch 2012 a 2014: „Nový predseda vlády bude mať určite príležitosť byť pri otváraní. Vláda SR veľmi pozorne sleduje tempo prác. Uvedením 3. a 4. bloku do prevádzky bude SR opäť sebestačná vo výrobe elektrickej energie,“ hovorí premiér.

„Termín renesancia jadrovej energetiky začal i u nás [..] nadobúdať konkrétne rozmery.“

Slovensko tiež vybuduje nový jadrový zdroj energie v Jaslovských Bohuniciach. Vláda v roku 2009 vytvorila spoločný podnik s českým energetickým koncernom ČEZ (51 % SR, 49 % ČEZ), ktorý projekt zrealizuje (vyjadrenie ministra Ľubomíra Jahnátka na tejto linke).

Európska komisia podľa Fica „súhlasila“ i s dostavbou Mochoviec, ako i s vytvorením spoločného slovensko-českého podniku pre nový jadrový zdroj v Bohuniciach.

Od aktivistov, mimovládnych organizácií a odporcov jadra slovenský premiér očakáva, že „nezneužijú“ na vytváranie obštrukcií pravidlá, ktoré obyvateľom Slovenska umožňujú aktívne sa vyjadrovať k jadrovým projektom.

„Slovensko má podmienky využívať jadro ako bezpečný, environmentálne prijateľný a ekonomicky výhodný zdroj energie. Jadrová energetika má dôstojné miesto na politickom a odbornom poli. Plne si uvedomujeme, že stále existujú rôzne názory,“ ale „ak berieme vážne, klimatické ciele, nemôžeme ich dosiahnuť bez zvýšenia podielu jadrovej energie,“ uzavrel svoj príhovor Fico.

Jan Fischer: Kontrolu nad jadrovou energiou musí mať štát

„Nielen Taliansko a Poľsko, ale i niektoré ďalšie, tradične bezjadrové krajiny uvažujú o využití jadra do budúcnosti,“ vyhlásil predseda českej úradníckej vlády Jan Fischer. Podľa jeho slov, k takémuto posunu prispievajú i odborné diskusie na platforme ENEF.

„V EÚ sa ale stále viac jadrových elektrární uzatvára než otvára.“ Informovanosť verejnosti je kľúčom k „prelomeniu jadrového tabu“, komentuje súčasný stav Fischer. Za problém označil predovšetkým dostupnosť odborníkov a kvalifikovaných expertov, ktorá je strategická: „Musíme mať na pamäti, že jediná veľká tragická nehoda jadrovej elektrárne bola zapríčinená neodbornosťou personálu. Odborníci sa nerodia zo štvrtka na piatok, ani z jari do jesene“, ale je to dlhodobý proces.

Pokiaľ ide o vytváranie expertných zdrojov, v tomto smere hrá nezastupiteľnú úlohu štát, hovorí Fischer. Jeho rola spočíva v niekoľkých smeroch:

  • vytvorenie politickej podpory pre jadrovú energetiku,
  • garantovanie bezpečnosti prevádzky jadrových zariadení,
  • spolupodieľanie sa na vzdelávaní odborníkov,
  • dohľad nad skladovaním jadrového odpadu a vyhoretého paliva,
  • podporovanie ďalšieho výskumu, najmä pokiaľ ide o jadrové reaktory 4. generácie a možnosti využívania tepla aj mimo oblasti výroby elektrickej energie.

Česko venuje jadrovej energii zvláštnu pozornosť. I novovytvorená Technologická agentúra ČR definuje ako jeden zo svojich pilierov tému energie, zvlášť jadrovú (video-vyjadrenie premiéra Fischera na tejto linke).

Gunther Oettinger: Jadro bude hrať v budúcnosti centrálnu rolu

„Iba spoločnou a múdrou energetickou politikou môžeme čeliť“ aktuálnym problémom, myslí si európsky komisár pre energetiku Gunther Oettinger.

„Sme uprostred europeizácie našej energetickej politiky. Energetická politika je uprostred ekonomickej a ekologickej politiky,“ doplnil. V tomto smere je pre EÚ a jej členské krajiny dôležité „skompletizoval spoločný energetický trh“. Podľa komisára, „mnoho sa už dosiahlo, ale ešte nie sme tak ďaleko ako v oblasti tovarov a služieb“.

„Jadrová energia bude hrať v budúcnosti centrálnu rolu. Dnes produkujeme dve tretiny bezuhlíkovej elektriny z jadra, zväčša za primerané náklady,“ podčiarkol Oettinger. V tomto smere zdôraznil potrebu dlhodobého a strategického dimenzovania energetickej politiky – EÚ sa k nej hlási vypracúvaním dlhodobej vízie Roadmap 2050: „Bude obsahovať rôzne scenáre, lebo kto bude ako investor plánovať, musí vedieť, akým smerom bude musieť plánovať. Pre niektoré investície treba priestor 15 – 50 rokov,“ povedal Oettinger.

Jadrová energia má svoje miesto i v tzv. SET pláne (Plán strategických energetických investícií). V rámci neho Komisia vyčleňuje prostriedky i na výskum a vývoj reaktorov novej generácie, ktoré by sa dali využiť i mimo výroby elektrickej energie. Súčasťou plánu je i demonštračný projekt pre fúzny reaktor ITER.

„ITER je rozhodujúca výzva pre výskum Európskej únie,“ podčiarkol komisár.

Dobrým signálom je podľa neho i vytvorenie tzv. jadrovej akadémie, ktorú založilo šesť veľkých energetických spoločností: „Akadémia je dobrý znak, že sektor chce získať kompetentných pracovníkov.“

„V Komisii sme s predsedom Barrosom za jedno v tom, že treba rozvíjať rámce pre rozvoj jadrovej energie. [..] Sme rozhodnutí v EÚ stanoviť čo najširší rámec pre bezpečnostné normy.“ Pokiaľ ide o finálne uloženie vyhoretého jadrového paliva, „ešte počas nášho života by sa mala určiť geologická lokalita“, uzavrel komisár.

Video-vyjadrenie z tlačovej konferencie komisára na tejto linke.