Vítaná pomoc pre dohodu o cieľoch pre čistú energiu 2030

Paul Hodson z generálneho riaditeľstva pre energetiku povedal, že nové financovanie je "veľmi povzbudzujúce a môže ešte rásť". Viaceré členské štáty oznámili, že do pokladnice prispejú.

V informačnom liste k politike súdržnosti EÚ na roky 2014-2020 nájdeme sľub o minimálnom podiele pridelených finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v objeme 23 miliárd eur do opatrení podporujúcich prechod k nízkouhlíkovému hospodárstvu.

Členské štáty prispeli vyššou sumou, než sa očakávalo. Na podporu investícií tak bude dostupných viac verejných peňazí, pričom na každé vynaložené euro pripadnú zhruba 3 eurá zo súkromného sektora.

Mathieu Fichter z generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku pre EurActiv.com povedal, že by to mohlo presvedčiť aj východoeurópske krajiny.

Celý proces prijatia Komisiou navrhovaného energetického a klimatického balíčka 2030, ku ktorému má dôjsť v októbri, by tak bol plynulejší.

"Je to zrejmé, hoci nepriamo," povedal. „Vieme, čo výzva v podobe cieľov 2030 pre mnoho členských krajín znamená. Potrebné sú dodatočné investície. Veľká časť našej pomoci v najbližších siedmich rokoch im pomôže financovať aspoň časť toho, čo budú musieť urobiť."

Väčšiu porciu z 11 mld. eur zo štrukturálnych fondov, ktorá bola k dispozícii v rozpočte na obdobie rokov 2007-2013 pre oblasť čistej energie, využili nové členské štáty EÚ z východnej Európy, povedal Fichter.

Úradníci očakávajú, že veľká časť z nových rozpočtových prímov skončí vo východnej Európe. Podiel pridelených finančných prostriedkov z EFRR pre regióny sa bude pohybovať v rozmedzí 12 % a 20 % v závislosti od rozvinutosti daného regiónu.

Očakáva sa, že opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti,  ktoré sa týkajú budov a malých a stredných podnikov, budú z prostriedkov EÚ financované prioritne, a to hlavne pri dodatočných renováciách obytných domov a renováciách verejných budov. Plánuje sa nový typ pôžičky na renováciu budov.

Nasledovať budú opatrenia týkajúce sa systémov mestskej dopravy, ako cyklotrás a električkových tratí, aj s dostupnou podporou pre energiu z obnoviteľných zdrojov. Prevažná časť projektov by mala byť schválená do konca roku.

Financovanie prechodu od uhlia k biomase

Pre odvetvia, na ktoré sa vzťahuje systém obchodovania s emisiami EÚ (ETS), nebudú k dispozícii žiadne peniaze. S cieľom zabezpečiť súlad s ostatnými právnymi predpismi EÚ, však môže vzniknúť nárok na financovanie pri prechode z uhlia na biomasu.

"U mnohých krajín zo strednej a východnej Európy závisí podpora cieľov od toho, či získajú z EÚ dostatočné finančné prostriedky," povedal Brook Riley z Friends of the Earth Europe.

"To je dôvod, prečo Komisia potrebuje preskúmať spôsoby, ako zvýšiť alebo presmerovať finančné prostriedky. Potrebuje pritom zabezpečiť, aby sa peniaze vynakladali na projekty zamerané na úsporu energie a nie iba [nepriamo] zvyšovať efektívnosť elektrární na fosílne palivá."

Rámec politiky súdržnosti hovorí, že finančné prostriedky budú investované do opatrení zameraných na zníženie spotreby energie, teda aj v priemyselnej výrobe s cieľom podporiť konkurencieschopnosť, predovšetkým v malých a stredných podnikoch.

Horizont 2020

Ak v nadchádzajúcich rokoch získa bridlicový plyn označenie ako „konkurencieschopnosť podporujúci nízkouhlíkový zdroj energie“, tok príjmov na projekty čistej energie v EÚ môže byť v rámci finančného balíka programu Horizont 2020 napadnutý.

V programe Horizont 2020 je v podprograme "Spoločenské výzvy – bezpečná, čistá a efektívna energia" k dispozícii 5,9 mld. eur, ktoré sú určené na výskum nejadrovej energie. Úradníci hovoria, že najmenej 400 miliónov eur z tohto objemu bude do konca roku 2015 použitých na projekty energetickej efektívnosti.

Je zrejmé, že vyše 600 miliónov sa vyčlení na projekty verejno- súkromného partnerstva, ktorých časť tvoria inovačné projekty energetickej efektívnosti v budovách. Tento podprogram predstavuje počiatočný finančný vklad, ktorý má napomôcť zvýšeniu objemu finančných prostriedkov zo súkromného sektora v pomere 15:1.

Pokiaľ ide o hodnotiace kritériá, "dúfame, že zníženie emisií CO2 sa v prepočte na každý použitý milión eur z podpory EÚ premietne aspoň do 25 gigawatt hodín," povedal pre EurActiv.com Jose Riesgo Villanueva z riaditeľstva pre výskum a inováciu.

Miliardy eur na investície do čistých energií budú k dispozícii aj v rozvojových bankách, ako Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj, rovnako aj v ďalších medzinárodných finančných inštitúciách.

Riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku investuje, podľa zverejneného tweetu, 25% svojich disponibilných finančných prostriedkov z rozpočtu na obdobie 2014-2020 do zelenej energie, energetickej efektívnosti a nízkouhlíkového hospodárstva.

Len na samotnú energetickú efektívnosť budov bude potrebných 60 až 100 mld. eur. "Naše financovanie je v tomto kontexte iba kvapkou v mori," povedal Fichter.

Pozície:

Andoni Hidalgo, hovorca združenia EURIMA (Európske združenie výrobcov izolácií) povedal: "Kľúčom k dobrému využitiu peňazí EÚ, určených na energetickú efektívnosť, je finančné posilnenie: fondy EÚ musia byť použité múdro, v maximálnej miere by mali podporovať súkromné investície, ktoré ich dopĺňajú.

Pri renováciách budov je to vec voľby: Buď sa finančné prostriedky EÚ využijú v "obmedzenej miere", kedy budú výsledkom projekty, ktoré nebudú poskytovať podstatné úspory energie, alebo sa zvolí strategický prístup, ktorí zabezpečí konzistentné, odolné a dlhodobé strategické rekonštrukcie, ktoré budú profitovať zo všetkých možností v oblasti úspor energie, čo prinesie do regiónu aj všetky pridružené prínosy," pokračoval.

"Je zrejmé, že ak chcú regióny EÚ investovať do renovácie budov, návrh Komisie pre rok 2030 by mal tento impulz pretaviť do jasných politických cieľov," dodal