Výbor OSN kritizuje transparentnosť OZE politík v Únii

Výbor, ktorý posudzuje súlad environmentálnych politík s ustanoveniami Aarhuského dohovoru, uviedol, že EÚ nevytvorila vhodný regulačný rámec a jasné inštitúcie pre konzultácie s miestnym obyvateľstvom pri plánovaná veľkých projektov obnoviteľnej energie (OZE)

Kritizovala najmä národné akčné plány (NAP) pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré členské štáty predložili na základe smernice 2009/28/ES. Únia tiež nedostatočne monitorovala implementáciu opatrení NAP v Írsku a pri zaistení dostatočnej účasti verejnosti pri príprave tohto plánu.

Na Slovensku je výbor skôr známy z prípadu dostavby jadrovej elektrárne Mochovce, kedy potvrdil výhrady mimovládnych organizácii, že SR nezabezpečila včasnú a účinnú účasť verejnosti na rozhodovaní o dostavbe.

Keďže podľa Aarhuského dohovoru je tento výbor „nepovinným mechanizmom“, nemá právomoc sankcionovať signatárov dohovoru. Môže len poskytnúť odporúčania do budúcnosti, aby súlad s ustanoveniami dohovoru dosiahli.

EÚ má teda prijať „vhodný regulačný rámec a/alebo jasné inštrukcie“ pre implementáciu NAP, aby „zaistila, že ustanovenia o účasti verejnosti v členskom štáte sú transparentné a spravodlivé a že v rámci týchto ustanovení sa poskytujú verejnosti nevyhnutné informácie“.

Nie vetru

Závery Aarhuského výboru privítala najmú Európska platforma proti veterných farmám (EPAW) a Svetová rada pre prírodu (WCFN). V spoločnom stanovisku uviedli, že ide o víťazstvo nad prístupom EÚ, ktorá „neberie žiadne ohľady ani na zdravie svojich občanov ani na ochranu prírodných rezervácií“.  Výstavbu veterných parkov považujú za neestetický a neúčinný nástroj na redukciu emisií.

Iniciátorom kampane je írsky inžinier chémie Pat Swords, podľa ktorého by sa mali NAP členských štátov „suspendovať“ keďže boli „vnútené zhora bez náležitého informovania a konzultovania ľudí“.

Argumentuje nedostatkom dôkazov o efektívnosti veterných parkov.

Na opačne strane diskurzu sú štúdie o prínosoch veterných fariem. V štvrtok (30.8.) britský Inštitút pre výskum verejnej politiky vydal správu, ktorej závery hovoria „jednoznačne, že veterná energia môže významne zredukovať emisie uhlíka, je spoľahlivá a nepredstavuje žiadnu hrozbu energetickej bezpečnosti“. Turbíny sú podľa nich „technicky schopná poskytnú značnú časť dodávok elektriny v UK s minimálnym dopadom na existujúcu prevádzku siete“.

Z komára somára

Julian Scola z Európskej asociácie pre veternú energiu (EWEA) pre EurActiv uviedol, že sťažnosť sledujú a zdá sa, že ide o záležitosť „o Írsku, o ktorej EPAW tvrdí, že má širší význam“. EWEA sa snaží získať „vyjasnenie zo strany UNECE a Írskej vlády“.

Jeden z environmentálnych kampanierov v Bruseli, ktorý si neželal byť menovaný, s ním súhlasí. Podľa neho sa EPAW/WCFN „príliš jasne snaží urobiť z komára somára“.

Sťažnosť írskych kampanierov sa dostala do pozornosti Európskej komisie už v roku 2009. Vo svojom stanovisku vtedy EK uviedla: „Z komunikácie pána Swordsa z Výborom je jasné, že nemá rád obnoviteľnú energiu a predovšetkým veternú energiu. Má právo na svoj názor, ale Európska únia ho nezdieľa.“ Dodala, že expanzia OZE má „kritický význam pre zachovanie nášho životného prostredia pre budúce generácie“.

V reakcii na predbežné závery Aarhuského výboru EK uviedla, že „je prekvapením keď výbor transformuje túto povinnosť [vytvoriť ustanovenia o verejnej konzultácii] na povinnosť mať „legislatívny rámec“, pretože toto ustanovenie dohovoru žiadne legislatívne kroky nespomína.