Výbor Parlamentu požaduje plnú liberalizáciu trhu s elektrinou

Pozadie:

Komisia sa od roku 2004 sťažuje na nedostatočný pokrok pri vytváraní vnútorného trhu pre plyn a elektrinu, ako to bolo odsúhlasené a prijaté v smernici z roku 2003: „Etablované záujmy sťažujú skutočnú konkurenciu, ktorú treba rozvinúť a pripustiť na trh nových dodávateľov. Nedostatočná koordinácia a nedostatočné právomoci regulačných sťažujú rozvoj stabilných a transparentných regulačných rámcov.“

Holandsko, Írsko a Veľká Británia podporujú liberalizáciu, avšak Nemecko a najmä Francúzsko sa stavajú proti ďalšej liberalizácii a opatreniam ako plné oddelenie vlastníctva sietí od dodávania služieb, čo, ako argumentujú, ohrozuje bezpečnosť dodávok a vedie k cenovej nestabilite (EurActiv, 11. december 2006). Komisárka pre konkurenciu Nellie Kroesová sľúbila konať v otázke liberalizácie ešte v januári 2007. Komisia tiež musela predložiť alternatívny návrh, ktorý by umožnil existujúcim dodávateľom ponechať si právne vlastníctvo distribučných sietí, pričom na manažment sietí by dohliadali „nezávislí systémoví prevádzkovatelia“ (pozri EurActiv, 11. január 2007).

Francúzsko a Nemecko získali dodatočnú podporu pre svoju pozíciu v júni 2007, keď väčšina ministrov pre energetiku dalo najavo odpor voči plnému rozdeleniu vlastníctva (pozri EurActiv, 7. jún 2007). Správa Parlamentu, navrhnutá a pripravená spravodajcom Alejom Vidal-Quadrasom (Španielsko, EPP-ED), chce poskytnúť Komisii ďalší vstup pre formuláciu liberalizačného návrhu neskôr v priebehu tohto roka.

Otázky:

  • Nie „flexibilnému“ rozdeleniu vlastníctva

Rozdelenie vlastníctva rozvodných sietí je podľa správy „najefektívnejším nástrojom podpory investícií do infraštruktúry nediskriminačným spôsobom, spravodlivým prístupom k sieti pre nových účastníkov na trhu a prehľadnosťou na trhu“.

Výbor hlasoval za pozmenenie skoršieho textu návrhu správy, ktorý argumentoval v prospech „flexibilnej“ pozície pri rozdelení vlastníctva, a to prostredníctvom použitia nezávislého prevádzkovateľa systému, ktorý by mal konať ako „realizovateľnejšia možnosť pre zaostávajúce štáty“.

Napriek podpore pre rozdelenie vlastníctva správa tiež „zdôrazňuje, že tento model by nemusel nájsť odpovede na otázky, akými sú napr. vzájomné prepojenia“.

  • Plyn: potreba odlišných opatrení

Pretože zisky v plynosektore vznikajú predovšetkým v distribúcii a nie vo výrobnej kapacite, správa argumentuje, že rozdelenie vlastníctva v plynosektore nejde „priamo“ najmä pre tie spoločnosti, ktoré dovážajú plyn zo zahraničia, napr. z Ruska. Správa vyzýva k „špecifickým riešeniam, ktoré musia byť vyvinuté pre tento sektor, aby sa dosiahlo vytvorenie vnútorného trhu s plynom a pritom sa brali do úvahy rozdiely medzi trhmi „hore a dolu po prúde““.

Pozície:

Spravodajca Alejo Vidal-Quadras po hlasovaní o správe povedal: „Takmer jednomyseľnosť (32 hlasov za, žiadny proti a tri zdržania sa) ukazuje jasnú vôľu Parlamentu dosiahnuť pozitívny krok k zlepšeniu artikulácie európskej politiky vnútorného trhu s energiou, založenú na liberalizácii, konkurencieschopnosti a transparentnosti. Toto bolo, samozrejme, urobené so zvážením existujúcich rozdielov medzi členskými štátmi a zároveň dbajúc na spoločný cieľ dokončenia a riadnej implementácie vnútorného trhu s energiou.“

Poslanec Parlamentu Claude Turmes, vicepredseda a hovorca skupiny Zelení/EFA v Európskom parlamente, povedal: „Výbor pre energiu poslal včera Komisii krištáľovo čistý signál, že rozdelenie rozvodovej sústavy je najefektívnejším nástrojom, pokiaľ chceme skutočný trh EÚ s energiou.“

Ďalšie kroky:

  • júl 2007: Hlasovanie v pléne Parlamentu
  • september 2007: Komisia by mala zverejniť ďalšie návrhy, týkajúce sa liberalizácie trhov s plynom a elektrinou.