Za porušenie pečate zaplatí E.ON 38 miliónov eur

Komisia môže spoločnostiam za porušenie pečate počas inšpekcie, či už vedomé alebo z nedbalosti, uložiť sankciu až vo výške 1% z obratu.

Počas vyšetrovania údajných protikonkurenčných postupov na nemeckom energetickom trhu v máji 2006 uskutočnila inšpekciu v mníchovských priestoroch spoločnosti E.ON Energie AG, ktorá je dcérskou spoločnosťou E.ON. Nakoľko inšpekciu nedokončila v ten istý deň, uložila dokumenty vybraté pre detailnejšie preskúmanie v miestnosti, ktorú jej spoločnosť pridelila. Dvere boli uzamknuté, zapečatené a kľúč vzali inšpektori. Nasledujúci deň inšpektori zistili, že pečate Komisie na dverách boli poškodené.

E.ON odmietol, že došlo k poškodeniu pečate. Najprv spoločnosť uvádzala, že od spomínanej miestnosti existuje len jediný kľúč. Neskôr sa ale ukázalo, že existuje ďalších 20 "univerzálnych kľúčov,” ktorými sa dvere dali otvoriť.

Spoločnosť sa tiež obhajovala, že k poškodeniu mohlo dôjsť napríklad v dôsledku vibrácii pri príprave konferencie vo vedľajšej miestnosti, použitím agresívnych čistiacich prostriedkov, vysokou vlhkosťou vzduchu alebo starším vekom plastickej pečate.

30. januára 2008 Komisia rozhodla udeliť spoločnosti pokutu vo výške 38 miliónov eur. Následne nemecká E.ON Energie podala žalobu na Všeobecný súd a požadovala zrušiť rozhodnutie Komisie alebo znížiť pokutu.

V stredu súd žiadosť zamietol a rozhodol, že Komisia udelila pokutu oprávnene. "E.ON bola inšpektormi jasne informovaná o dôležitosti pečate a dôsledkoch jej porušenia," píše sa v tlačovej správe. Z vyjadrenia Komisie vyplýva, že pri určovaní výšky sankcie “vzala do úvahy fakt, že šlo o prvé porušenie pokuty spoločnosťou, ktorá je predmetom inšpekcie.”

Súd tiež rozhodol, že udelená výška sankcie, ktorá zodpovedá asi 0,14% obratu spoločnosti, nie je neprimeraná vzhľadom na vážnosť porušenia predpisov ani veľkosť spoločnosti. Do úvahy bral aj odstrašuji efekt pre ďalšie prípadne procedurálne obštrukcie v protikonkurenčných prípadoch.

Z rozhodnutia súdu vyplýva, že Komisia nemusí dokazovať, ako k poškodeniu pečate došlo, ani že skutočne došlo k manipulácii s dokumentami.

E.ON rozhodnutie súdu študuje a pravdepodobne sa odvolá.

Komisia rozhodnutie súdu privítala, pretože „obštrukcie počas vyšetrovaní, ktoré Komisia vykonáva, môžu vážne poškodiť presadzovanie konkurencieschopnosti."

Komisia nedávno začala ďalšie dve konania týkajúce sa možných obštrukcií počas vyšetrovania protikonkurenčných opatrení, a to proti finančnej skupine J&T a francúzskej skupine Suez Environnement.