ACER zverejnil správu o investičných nákladoch na energetickú infraštruktúru

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov koncom júla zverejnila správu o investičných nákladoch na elektrickú a plynárenskú infraštruktúru, ktorá je výsledkom práce všetkých národných regulačných úradov združených v tejto organizácii.

Jej úlohou je najmä zabezpečiť transparentnosť pri určovaní nákladov v rámci Európskej únie. Správa sa venuje aj jednotlivým faktorom, ktoré ovplyvňujú výšku nákladov.

Správa je rozdelená do dvoch častí. V rámci elektrickej energie štúdia pokrýva referenčné hodnoty pre nadzemné vedenia, podzemné káble, podmorské káble, pobrežné AC rozvodne a transformátory HVDC.  V plynárenskej časti sa naopak pokrýva náklady na potrubia, kompresorové stanice a v menšej miere aj terminály LNG a zásobníky plynu.

Z dôvodov uvedených v správe by mali indikátory a zodpovedajúce referenčné hodnoty používať opatrne a nesmú nahrádzať náležité spracovanie údajov pri každej investícii do existujúcej alebo plánovanej infraštruktúry.

Ukazovatele obsiahnuté v tejto správe môžu byť použité ako referencia v rámci desaťročného plánu rozvoja siete (TYNDP) a slúžiť tak na doplnenie informácií o nákladoch, ktoré spracovali navrhovatelia projektov. ACER odporúča zistenia správy použiť aj pri výbere projektov spoločného záujmu (PCI) a pri expertnom rozhodovaní týkajúceho sa cezhraničného delenie nákladov (CBCA).