Agentúra ACER: ďalší krok smerom k efektívnemu energetickému trhu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Autor tejto analýzy v súčasnosti pôsobí v spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. na pozícii experta regulácie. Energetike sa venuje od r. 2007.

Čo viedlo k vytvoreniu ACER
Jedným zo základných cieľov EÚ v oblasti energetiky je efektívne fungujúci vnútorný trh. Pre jeho vytvorenie je potrebná úzka spolupráca jednotlivých členských štátov a postupné odstraňovanie prekážok cezhraničnej výmeny elektriny a plynu. Doteraz táto spolupráca bola koordinovaná nezávislou poradnou skupinou pre elektrickú energiu a zemný plyn známou pod skratkou ERGEG a tiež Výborom európskych regulátorov v energetike (CEER). Napriek tomu, že obe organizácie významne prispeli k zlepšeniu fungovania vnútornému trhu s elektrinou i plynom, predstavitelia sektora sa zhodli na potrebe pozdvihnúť dobrovoľnú spoluprácu do ďalšej úrovne. Táto požiadavka bola odôvodnená najmä potrebou prijímať v niektorých konkrétnych prípadoch individuálne regulačné rozhodnutia. Reakciou na túto požiadavku bolo zriadenie ACER s jasne stanovenými právomocami. Zjednodušene sa dá povedať, že ACER predstavuje vyššiu úroveň koordinácie spolupráce regulačných orgánov. Za sídlo ACER bola zvolená slovinská Ľubľana (pozn. pôvodne sa rozhodovalo medzi Bratislavou a Ľubľanou).

Aké úlohy bude plniť ACER a kto nás v nej bude zastupovať
Nariadenie č. 713/2009 Európskeho parlamentu a Rady ustanovuje hlavné formálne a funkčné náležitosti nového orgánu EÚ. Podľa slov jej riaditeľa, ACER má byť zárukou, že rozvoj sietí a sústav bude podporovať integráciu národných trhov. ACER svojou činnosťou bude dopĺňať fungovanie národných regulátorov a to hlavne v nasledovných oblastiach:

  • predkladanie nezáväzných rámcových usmernení ohľadom prevádzky cezhraničných prepojení. Na základe týchto usmernení prevádzkovatelia príslušných sústav resp. sietí určia konkrétne pravidlá. Následne ACER preverí súlad pravidiel s rámcovými usmerneniami,

  • monitorovanie pokroku pri realizácii projektov na vytvorenie novej prepojovacej kapacity,

  • rozhodovanie o podmienkach prístupu k infraštruktúre, ktorá spája alebo môže spájať aspoň dva členské štáty.

  • Monitorovanie medzinárodných trhov s energiami, najmä maloobchodné ceny elektriny a plynu, prístup k sieti vrátane prístupu k elektrine vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a súlad s právami spotrebiteľov stanovenými v smerniciach 2009/72/ES a 2009/73/ES.

Na základe uvedeného je zrejmé, že ACER bude mať významný vplyv na ďalší rozvoj trhu s energiami.

Aká bude váha hlasu malého Slovenska pri rozhodovaní? ACER riadi a navonok zastupuje jeho riaditeľ, ktorý je vymenovaný Správnou radou (pozn. za prvého riaditeľa bol zvolený A. Pototschnig) a riadi sa usmerneniami Rady regulačných orgánov. Každý členský štát je priamo zastúpený práve v Rade regulačných orgánov prostredníctvom vysokého predstaviteľa svojho regulačného orgánu – Slovensko je teda priamo zastúpené v ACER pánom Jozefom Holjenčíkom. Samotné fungovanie a hlasovanie Rady regulačných orgánov ACER je naklonené v prospech menších krajín, nakoľko sa riadi princípom „jedna krajiny = jeden hlas“.

Aký bude mať vplyv ACER na Slovensko a napríklad na skupinu ZSE

Zriadenie ACER je neprehliadnuteľným dôkazom o snahe EÚ reorganizovať regulačný rámec v oblasti energetiky a prideliť silnejšej právomoci nadnárodnému orgánu. Hlavné činnosti ACER budú zamerané na zabezpečenie rámca pre spoluprácu národných regulátorov, dohľad nad spoluprácou prevádzkovateľov prenosových sústav, riešenie cezhraničných otázok a vykonávanie poradenstva pre Európsku komisiu. ACER bude mať tiež rozhodovaciu právomoc v otázkach podmienok prístupu k energetickej infraštruktúre, teda sa dá právom predpokladať, že jeho rozhodnutia budú mať značný vplyv aj na budúcnosť energetiky Slovenska.

Vytvorenie harmonizovaného a dobre fungujúceho európskeho trhu s energiami je možné len pomocou konštruktívnej spolupráce medzi novým orgánom EÚ a existujúcimi regulačnými orgánmi. ACER však nepopierateľne predstavuje rázny krok smerom k integrácií trhov s energiami.