Členské krajiny zanedbávajú energetickú účinnosť

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Nová správa Building performance institute Europe (BIPE) ukázala, že vlády členských krajín EÚ nevenujú dostatočnú pozornosť energetickej účinnosti a dôsledne si neplnia záväzky vyplývajúce zo smernice o energetickej efektívnosti (2011/0172) z roku 2012.

Podľa článku 4 spomínanej smernice sú členské krajiny povinné zverejniť národné renovačné stratégie v oblasti zatepľovania budov a energetických auditov. Stratégie majú zvýšiť investície do stavebného sektora a podporiť zelený hospodársky rast a zamestnanosť.

Napriek tomu až 6 členských krajín dodalo potrebné dokumenty s polročným meškaním. Grécko, Maďarsko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko a Slovinsko dokonca čelia možnému konaniu o nesplnení povinností (infringement) zo strany Európskej komisie.

Správa BPI preskúmala stratégie 10 členských krajín vrátane Rakúska, Českej republiky a Nemecka. Stratégie boli hodnotené na základe požiadaviek článku 4 danej smernice.

Podľa zistení správy BPI Europe, iba 4 z 10 predložených stratégií spĺňajú podmienky stanovené v smernici.

Zo skúmaných krajín, najhoršie dopadlo Rakúsko, ktoré spĺňalo podmienky iba na 28%. Medzi inými boli nevyhovujúce stratégie aj v Holandsku a Dánsku.

Výsledky sú skôr prekvapivé, pretože tieto krajiny zvyčajne vedú v snahách o dosiahnutie čo najvyššej energetickej účinnosti.

Najlepšie výsledky dosiahli Veľká Británia, Česko a Rumunsko.

Záverom správa konštatuje, že ani jedna z renovačných stratégií nedala investorom potrebný právny rámec, ktorý by pomohol naštartovať hospodársky rast v tejto oblasti.

„Naša analýza ukázala, že vlády prichádzajú o príležitosti, ktoré v oblasti energetickej  účinnosti, bezpečnosti a boja proti zmenám klímy prinášajú renovácie budov,“ povedal na margo novej správy riaditeľ BPI Europe, Oliver Rapf.

Prečo sa sústrediť na energetickú efektívnosť

Otázky energetickej efektívnosti významne súvisia s bezpečnosťou dodávok energií. Tá sa stala obzvlášť aktuálna počas kríze na Ukrajine a závislosti EÚ na ruskom plyne.

Predstavitelia kampane „Renovujme Európu“ tvrdia, že rekonštrukciou budov by Európa ušetrila približne 4 miliardy barelov dovezenej ropy a vytvoriť približne 2 milióny pracovných miest.

Až 40% celkovej energetickej spotreby je práve v sektore budov. Tie sú zodpovedné aj za 36% celkových emisií skleníkových plynov v EÚ. Podľa predstaviteľov „Renovujme Európu“ moderné technológie by mohli znížiť energetickú spotrebu budov až o 80%.