Dosiahnutie energetickej efektívnosti zmenou správania: čo to obnáša?

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

V roku 2010 európske domácnosti spotrebovali takmer o 13 % energie viac než 20 rokov predtým, s čím súvisel aj nárast produkcie emisií skleníkových plynov o 25 %. Odborníci z EEA a konzultačnej firmy Ricardo-AEA zrevidovali dostupnú literatúru o opatreniach zameraných na správanie spotrebiteľov s cieľom dosiahnuť úspory energie. Zamerala sa tiež na štrukturálne faktory, ako je dopad liberalizácie, energetického mixu a štruktúry tarify za energiu, či efekt odrazu.

Ukázalo sa, že až 20 % energie, ktorú dnes spotrebúvame, by sa dala ušetriť len zmenou správania.

Autori správy poukázali na to, že pri navrhovaní politík energetickej efektívnosti by sa mal brať do úvahy fakt, že chovanie spotrebiteľov ovplyvňujú viaceré faktory ako je technologický rozvoj, všeobecná ekonomická situácia, vek, sociálne normy, systémy presvedčenia, kultúrne rysy i marketingové stratégie.

K vyšším úsporám prispieva lepšie poskytovanie spätnej väzby o spotrebe energie. Bez adekvátneho referenčného rámca totiž spotrebitelia nemôžu vedieť či je ich spotreba nadmerná alebo nie.

Zabúdať netreba ani na aktívnu rolu infraštruktúry pri rozhodovaní o tom, čo ľudia považujú z hľadiska spotreby energie za normálne. Ide napríklad o autá, ktorými jazdíme; budovy, v ktorých bývame; spôsob, ako sa k nám dostávajú energetické služby.

Ďalším vplyvným faktorom je zmena súčasného biznis modelu pre energetické odvetvia na taký, ktorý by odberateľovi umožnil aktívne sa angažovať na trhu, napr. formou flexibilnejšej tarify, ktorú  by na základe informácií o spotrebe v reálnom čase z inteligentných meračov, mohli domácnosti využiť vo svoj prospech.  V tomto prípade si ale treba uvedomiť, že nie všetci spotrebitelia budú na takéto zmeny reagovať rovnako.

Ako doplnok k tejto správe EEA spustila aj prieskum názorov spotrebiteľov na rôzne opatrenia, ktoré majú domácnostiam uľahčiť redukciu spotreby energie. Otvorený bude do 17. mája 2013.