Energetická infraštruktúra krajín V4 by sa mala prepájať

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Cieľom analýzy je identifikácia spoločných výziev krajín Višegrádskej štvorky, ich spoločných záujmov a navrhnutie konkrétnych riešení a alternatív, aby mohli ich vlády zefektívniť spoluprácu v oblasti energetickej bezpečnosti.

Autori chápu energetickú bezpečnosť ako predvídateľnú, ide o prístup k požadovaným formám energií za transparentné trhové ceny. Špeciálne sa zamerali na zemný plyn a elektrickú energiu. V týchto oblastiach vidia najvyššie potenciálne riziká a zároveň možnosti úspešnej spolupráce.

Analýza je súčasťou projektu Visegrad Security Cooperation Initiative (VSCI), ktorého cieľom bola identifikácia zdieľaných bezpečnostných a obranných záujmov krajín V4 a analýza možných nástrojov ich spoločnej realizácie.

Kompletnú analýzu v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.