Hodnotenie dlhodobej roly európskeho SET plánu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Aký mix energetických technológií umožňuje, aby sa splnili klimatické a energetické ciele na európskej aj národnej úrovni a pri akých nákladoch? Aké redukcie nákladov alebo zlepšenia výkonnosti sú potrebné, aby sa inovatívne energetické technológie stali konkurencieschopnými? Čo poháňa zavádzanie rôznych nízkouhlíkových technológií naprieč EÚ?

Tieto a ďalšie politicky relevantné otázky je možné riešiť prostredníctvom modelu s názvom JRC-EU-TIMES. Spoločné výskumné centrum ho používa na hodnotenie úlohy energetických technológií pri napĺňaní európskych energetických a klimatických cieľov , ako je napríklad redukcia emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 40 % v porovnaní s rokom 1990.

Pokrýva energetický systém EÚ28, ale aj Nórska, Švajčiarska, Islandu a balkánskych krajín v období 2005 – 2050, pričom modeluje vstrebávanie a rozširovanie technológií a tiež ic interakciu s infraštruktúrou. Do úvahy berie ponuku i dopyt po energii a zahŕňa 7 sektorov: dodávky primárnej energie, výrobu elektriny, priemysel, sektor bývania, komerčný sektor, poľnohospodárstvo a dopravu.

Autori modelu popísali viacero výstupov z referenčného scenára, ktorým sú súčasné politické iniciatívy (ciele 20-20-20) a sedem potenciálnych dekarbonizačných smerovaní.

Výsledky scenárov indikujú, že inovatívne energetické technológie môžu hrať významnú rolu a znížiť uhlíkovú intenzitu energetického systému (CO2 na jednotku energie) až do výšky 80 %. Spolu so znížením dopytu sa môže energetická intenzita produkcie (energia na jednotku HDP) tiež znížiť o 60 %. Silnou požiadavkou pre transformáciu na takúto nízkouhlíkovú spoločnosť sú investície do technológie, predovšetkým výroby elektriny, ale aj do áut, priemyselných výrobných zariadení a tepelných systémov.

V rámci procesu overenia modelu zo strany skúsených odborníkov i tvorcov politiky sa potvrdili jeho schopnosti, pričom sa vyzdvihlo, že ide o jeden z najkomplexnejších modelov , ktorý zaručuje maximálnu transparentnosť v inputoch a mechanizmoch.

Obdobne ako väčšina modelov energetického systému využíva obrovské množstvo dátových súborov, ktoré následne vyžadujú vytrvalé zlepšovanie. Jedným z motívov zverejnenia správy je podľa autorov získať konštruktívnu odozvu s cieľom ďalej zlepšovať vstupné dáta.