Neplánované toky v regióne strednej a východnej Európy

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Spoločná štúdia vypracovaná prevádzkovateľmi prenosových sústav (TSOs) Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska analyzuje faktory spôsobujúce fenomén neplánovaných tokov elektriny v kontexte zonálneho dizajnu trhu a primárne existujúcej spoločnej nemecko-rakúskej obchodnej zóny.

Transakcie medzi Nemeckom a Rakúskom sa, na rozdiel od iných transakcií medzi členských štátmi EÚ, považujú za interné transakcie uzavreté v rámci obchodných zón a teda nie sú predmetom koordinovaného mechanizmu alokácie kapacity. Nie sú preto obmedzované prevádzkovateľmi prenosových sústav z dôvodu nedostatku kapacity a majú preferenčný režim v porovnaní so všetkými ostatnými cezhraničnými transakciami v regióne.

Objem komerčných transakcií medzi DE a AT sa pritom približuje tretine komerčných transakcií v celom regióne strednej a východnej Európy.

Ide o druhú spoločnú analýzu štyroch prevádzkovateľov zameraná na túto problematiku. V porovnaní s prvou štúdiou vydanou v marci 2012 (Position on Bidding Zones Definition), ktorá predstavila niekoľko odporúčaní pre ďalšie kroky, ktoré by mali byť prijaté s cieľom účinne riešiť problém neplánovaných tokov, táto štúdia prináša číselné dôkazy a poskytuje analýzu dôsledkov neplánovaných tokov s využitím reálnych dát.

Štúdia potvrdzuje už skôr oznámené obavy ČEPS, MAVIR, PSE a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. (SEPS) a posilňuje ich snahy o zmenu aktuálneho usporiadania trhu v regióne strednej a východnej Európy, a to najmä pokiaľ ide o rozdelenie nemecko-rakúskej obchodnej zóny.

Takmer 50 % výmeny

Analýza ukázala, že značná časť týchto transakcií neprúdi priamo cez nemecko-rakúsku hranicu. Pri zohľadnení údajov za obdobie január 2011 – december 2012, možno odhadnúť, že až do 50 % komerčne dohodnutých transakcií mohlo fyzicky prúdiť cez prepojenia s ostatnými krajinami, obyčajne v smere DE → PL → CZ → SK → HU → AT.

Predovšetkým Poľsko a Česká republika museli zápasiť s vysokými hodnotami neplánovaných tokov elektriny, ktoré ohrozovali bezpečnosť ich prenosových sústav. Výmena cez susediace sústavy núti dotknutých  prevádzkovateľov prijímať mimoriadne opatrenia na nápravu s cieľom zabezpečiť bezpečnosť dodávok.

Elektrický výkon často prechádza aj západnými susedmi Nemecka, ale vzhľadom na inštalované transformátory s uhlovou reguláciou v profile Nemecko-Holandsko je tento dopad lepšie zvládnuteľný.

Flow-based metodika

Dohody o budúcom fungovaní cezhraničného obchodu podľa nich musia zabezpečiť, aby zaťaženie spôsobené neplánovanými tokmi elektriny, ktoré v súčasnej dobe nesú Poľsko, Česka republika, Slovensko a Maďarsko bolo prevzaté tými, ktorí ich spôsobujú. Správna koncepcia trhu pre budúce výpočty cezhraničných kapacít a mechanizmus ich prideľovania musia zohľadňovať vzájomné závislosti medzi zobchodovanými objemami elektriny a výslednými dopadmi na toky výkonov v prepojenej Európskej elektrizačnej sústave.

„Pokladáme za neakceptovateľnú situáciu, v ktorej najväčšie objemy transakcií v regióne nie sú predmetom koordinácie podľa regionálnych a európskych pravidiel pre cezhraničný obchod,“ uvádza sa v štúdii.

Podľa názoru ČEPS, MAVIR, PSE a SEPS iba správne implementovaná Flow-Based metodika (zohľadnenie fyzikálnych tokov elektriny v sústavách) je schopná splniť túto požiadavku. To sa avšak dá dosiahnuť iba vtedy, ak dôjde k zmene vymedzenia obchodných zón, alebo ak zavedenie Flow-Based Market Couplingu bude sprevádzané ďalšími opatreniami, ktoré zmiernia negatívny dopad neplánovaných tokov.

Celú štúdiu v anglickom jazyku nájdete tu.