Obchodovanie s emisiami je v európskej energetike kľúčové

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Prednedávnom došlo k viacerým medzinárodným a európskym záväzkom ambiciózne znížiť emisie v boji s klimatickou zmenou.

Jedným z dôležitých príkladov je deklarácia z roku 2009 zaväzujúca európsky sektor elektriny k uhlíkovej neutrálnosti do roku 2050, ktorú podpísalo 61 výkonných riaditeľov spoločností poskytujúcich viac než 70 % výroby elektriny v EÚ pod záštitou regionálnej asociácie odvetvia elektriny EURELECTRIC.

Tento záväzok zvýrazňuje to, ako podstatný môže byť príspevok elektroenergetiky pri znižovaní uhlíkovej intenzity naprieč ekonomikami. Taktiež Energetická cestovná mapa Európskej komisie do roku 2050 uznáva kľúčovú rolu, ktorú bude hrať tento sektor pri prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Ciele a politické zámery Cestovnej mapy predstavujú obrovskú výzvu pre Európu pokiaľ ide o ich implementáciu aj financovanie. V skutočnosti Medzinárodná energetická agentúra odhadla, že do roku 2035 budú na výstavbu novej energetickej infraštruktúry a posilnenie energetického mixu Európy potrebné 3 bilióny eur, a to všetko uprostred súčasného cyklu nízkeho dopytu a regulačnej neistoty, ktoré ohrozujú nové investície.

Aby sa obnovila dôvera v európsky sektor elektriny a zároveň dosiahli redukcie emisií uhlíka, musia sa splniť tri podmienky. Po prvé, musí sa načrtnúť stabilný dlhodobý rámec pre rozvoj energetického trhu EÚ. Potom sa tiež musia zaviesť do praxe konkrétne priebežné ciele znižovania emisií CO2 pre rok 2030, keďže tie pre rok 2020 sú už za rohom. Napokon, musí sa tiež zaviesť dobre etablovaný trhový nástroj ako je ETS, schopný vyslať jasný signál o cene CO2.

Nanešťastie, tieto podmienky sa momentálne nespĺňajú. Európsky tretí energetický balík ešte nebol implementovaný a trhové reformy sa stále blokujú v agende početných debát naprieč Európou. ETS má v podstate dlhodobú perspektívu, ale v praxi sú ciele po roku 2020 v určitom limbu, zatiaľ čo očakávaný trend poklesu cien ohrozuje dôveryhodnosť ETS.

Mnoho elektrárenských spoločností, vrátane Enelu, verí, že ETS zostáva najefektívnejším nástrojom znižovania emisií a mal by sa potvrdiť ako základný kameň klimatickej politiky EÚ. Aby sa tak však stalo, musí sa naliehavo obnoviť dôveryhodnosť systému. K tomu môže dôjsť konaním v dlhodobej perspektíve a zavedením väčšej flexibility na úpravu krátkodobých nepredvídaných udalostí v rámci jasne definovaného súboru pravidiel. To zahŕňa zblížiť trajektóriu redukcie emisií so záväzkom EÚ pre rok 2050, v súlade s tým revidovať ciele po roku 2020, rovnako zaviesť mechanizmy na zmiernenie účinkov hospodárskych cyklov a limitovať nadmernú citlivosť cien CO2.

Signál, ktorý vyvolá okamžitý efekt na rovnováhu trhu a predpovede ceny, je nutný na presadzovanie krátkodobých iniciatív zmiernenia, rovnako ako na poskytnutie adekvátnej predvídateľnosti pre investičné plánovanie. Ceny CO2 sa v súčasnosti neurčujú hnacími mechanizmami štrukturálneho dopytu, ako sú medzné náklady ich znižovania alebo povinnosti dodržiavania, ako by sa očakávalo. Namiesto toho reflektujú nestálosť trhu a regulačnú neistotu v dlhodobých politických zámeroch a možné krátkodobé intervencie.

Avšak štrukturálne úpravy budú vyžadovať relatívne dlhú dobu pre dobre načasované uskutočnenie a intervenciu koherentnú s dlhodobou perspektívou, o to viac nevyhnutné, aby voči trhu poskytli okamžitú odpoveď, vyvolali okamžité hmatateľné účinky na ceny uhlíka, obnovili dôveru v ETS a vypestovali očakávania pre budúce pôsobenie politík.

Nedávna zmienka komisárky EÚ pre klímu Connie Hedegaard o podpore odsunu aukcií časti objemu naplánovaného pre fázu III je vhodnou voľbou. Takýmto opatrením by sa získal čas, kým v súlade s inštitucionálnymi procesmi EÚ môžu vyzrieť dlhodobejšie rozhodnutia o ETS. Naopak, scenár „ničnerobenia“ by zvýšil riziko fragmentácie politík na úrovni EÚ, s pravdepodobne kontraproduktívnymi účinkami pokiaľ ide o efektívnosť nákladov. Využívať ETS ako základný kameň klimatických politík EÚ by malo znamenať vyhýbať sa prekrývaniu s inými politikami a cieľmi, čím by sa zredukovala a nie posilnila účinnosť a efektívnosť nákladov ETS.

Tiež existujú spôsoby ako optimalizovať politiky pre redukciu CO2 koordinovaním systémov pre rozvoj obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti v rámci ETS. Napokon, zatiaľ čo si vybavíme tri nevyhnutné podmienky, ktoré som predtým spomínal (stabilné rámce, jasné ciele a trhové nástroje), dovoľte mi na záver uviesť, že zároveň dokážu stimulovať inovácie, ktoré sú zásadné pre zachovanie priemyselného a environmentálneho líderstva EÚ.“


Giuseppe Montesano je vedúcim pre európsku reguláciu v talianskej energetickej skupine ENEL.