Obnoviteľné zdroje a emisie CO2

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Slovenské elektrárne, a.s.

Na jarnom summite šéfov vlád a štátov Európskej únie pod taktovkou predsedajúceho Nemecka odzneli ambiciózne zámery najmä vo výhľadoch obnoviteľných zdrojov energie a znižovaní emisie skleníkových plynov.

Summit Európskej únie, konaný v prvý marcový týždeň po zložitých rokovaniach, prijal akčný energetický plán s troma hlavnými cieľmi:

  • bezpečnosť (istota) zásobovania energiou
  • účinnosť využívania zdrojov
  • zlučiteľnosť výroby energie s ochranou životného prostredia

Väčšie zastúpenie obnoviteľných zdrojov

Ťažiskom rokovania bolo ako zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie. Zámerom je zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov o 20 % do roku 2020. Tento návrh je kompromisný z pohľadu východiskových situácií a možností jednotlivých štátov Európskej únie, pôjde teda o priemernú hodnotu, dosiahnutú celou úniou, nie každým štátom. Výraznejším spôsobom by sa mal zvýšiť podiel vodných a veterných elektrární, narastie aj podiel biomasy a bioplynu spaľovaných v elektrárňach, resp. v kogeneračných jednotkách, ktoré okrem elektrickej energie vyrábajú aj teplo. Zdvihne sa aj podiel biopalív v pohonných látkach.

V členských štátoch EÚ je rôzny podiel obnoviteľných zdrojov na produkcii energie. Aká je situácia v jednotlivých štátoch uvádza tab.č.1.

Aj z predložených údajov je zrejmá rozdielnosť podmienok jednotlivých krajín a, samozrejme, aj rezerv vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Okrem vyslovene energetických spoločností sa črtajú perspektívy aj pre poľnohospodárov, resp. lesnícke organizácie vo využití biomasy. Príkladom môže byť vysoký podiel biopaliv (bioetanol) vyrobených z cukrovej trstiny v Brazílii na pohon spaľovacích motorov cestných vozidiel. V našich podmienkach by mohli mať dobrú perspektívu biopalivá z obilia, cukrovej repy a repky olejnej.


Analýzu nájdete v plnom znení v časopise Slovenská energetika, vydávanom spoločnosťou ENEL Slovenské elektrárne