Od biopolymérov k nanotechnológiám a novým zdrojom energie

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Excelentná univerzita

Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc. pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.

Text jeho prednášky nájdete na linke


Prednáška sa uskutočnila v rámci Národného projektu Excelentná univerzita, podporeného v rámci JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu www.esf.gov.sk.