Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 2/2)

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Spoločnosť energy analytics, s.r.o. vydala koncom apríla 2014 verejne dostupnú správu – Porovnanie slovenského a českého energetického trhu (časť 2/2). Zameriava sa na stručný popis regulačného prostredia ako rámca pre podnikanie regulovaných subjektov. Obsahuje aj prehľad ponúk jednotlivých dodávateľov v roku 2014, so zameraním na identifikáciu konečných beneficientov jednotlivých zložiek koncového účtu.

Nadväzuje na skôr publikovanú 1. časť, ktorá sledovala priebeh liberalizácie trhov s elektrinou a plynom v SR a ČR, analyzovala výsledky prieskumu medzi energetickými firmami, popisovala proces zmeny dodávateľov v oboch krajinách a pod.

Hlavnou úlohou regulácie v energetike by malo byť zabezpečiť služby, na ktorých je spoločnosť závislá, za odôvodnené ceny a zároveň regulovaným podnikom zaručiť primeraný zisk, uviedla autorka v novej správe. Touto úlohou sú poverené regulačné úrady – ERÚ v ČR a ÚRSO v SR. Hlavným rozdielom medzi oboma krajinami je regulovanie nielen tzv. prirodzených monopolov (distribúcia a prenos), ale v SR aj dodávky energií pre domácnosti a malé podniky.

Pri výkone regulácie je dôležitá voľba jej metódy, pričom EÚ uprednostňuje motivačné metódy. Z nich najpoužívanejšia je metóda price-cap, ktorá sa aplikuje aj v SR. V ČR uprednostnili metódu revenue-cap. Regulačné obdobie sa v rámci EÚ líši, v SR aj ČR trvá 5 rokov.

Pokiaľ ide o platby za elektrinu, ich štruktúra medzi oboma krajinami sa líši. Rozdiel je aj v takmer dvojnásobnej výške sieťových poplatkov pre priemysel. Slovenskí odberatelia platia ešte navyše oproti ČR odvod do jadrového fondu a výrobcovia aj G – tarifu (resp. platbu za prístup do prenosovej alebo distribučnej sústavy).

Z hľadiska ceny dodávky je neustále diskutovaná regulácia domácností a malých podnikov v SR, ktorá v Čechách neexistuje (ceny reguluje samotný voľný trh vzťahom dopytu a ponuky).

Na Slovensku sa tiež skúmali reálne (tzn. nie iba cenníkové) ponuky pre konkrétnych odberateľov s konkrétnym objemom a charakteristikou odberu. Podľa autorky sa potvrdil predpoklad, že konkurencia prináša výhody v podobe výhodnejších cien, čo však treba prelomiť, je nedôvera a obavy zákazníkov.

Celá správa (2. časť) je voľne dostupná ako PDF súbor na stiahnutie. Nájdete ju na tomto odkaze.