Postavenie Ruska v súčasných medzinárodných vzťahoch

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Prezident Ruskej federácie, zároveň predseda Rady bezpečnosti RF D. Medvedev podpísal 12. 5. 2009 Výnos č. 537 o schválení “Stratégie národnej bezpečnosti Ruskej federácie do roku 2020”. Nová stratégia nahrádza Koncepciu národnej bezpečnosti prijatej pri prezidentovi B. Jeľcinovi v roku 1997 a novelizovanú Koncepciu prezidentom V. Putinom z roku 2000. Z konštrukcie dokumentu vyplýva, že vedenie štátu (prezident Medvedev, premiér Putin a najdôležitejší orgánu v štáte, ktorým je Rada bezpečnosti RF) sa rozhodlo veľmi vážne pre koncepčný a systémový postup dlhodobého charakteru, na základe ktorého chce Rusko reagovať na novodobé výzvy globálneho aj regionálneho charakteru.

Potreba vypracovania novej stratégie vyplynula predovšetkým zo zmien, ktorými prešlo Rusko a svet za posledných dvanásť rokov. Krajine sa za daný časový úsek podarilo prekročiť prechodné obdobie a vyjsť na kvalitatívne novú úroveň pomerne sebaistého a stabilného rozvoja. Za dané obdobie sa však zásadne zmenila aj situácia vo svete – v súčasnosti svet prežíva fázu krízových peripetií, ktorá neobišla ani Rusko.

Dokument je z veľkej časti pozitívne ladený (predovšetkým v časti o domácich ruských zámeroch), aj keď niektoré časti vyznievajú ako kŕčovité klišé, ktorého sa Rusko nevie zbaviť z čias sovietskej minulosti. Už v úvodných všeobecných ustanoveniach sa Rusko predstavuje ako sebavedomá stabilizovaná krajina, ktorá je pripravená čeliť vonkajším aj vnútorným bezpečnostným hrozbám všetkého druhu. Veľmi jasne je zdôraznený zámer Ruska v najbližších rokoch zvýšiť svoj vplyv na medzinárodnej politickej scéne a stať sa „svetovou veľmocou, ktorej činnosť bude zameraná na podporu strategickej stability a vzájomne výhodných partnerských vzťahov v mnohopolárnom svete“.

Pozitívnym aspektom dokumentu je predovšetkým jeho odklon od klasických interpretácií národnej bezpečnosti pomocou vojenských alebo geopolitických kategórií. Dokument totiž priznáva, že sociálne, ekonomické a humanitárne podmienky štátu sú nemenej dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti ako veľkosť jeho armády. Také faktory ako obrovské rozdiely medzi chudobnými a bohatými, miera nezamestnanosti a podmienky pre zdravie a vzdelanie sú do stratégie zahrnuté ako fundamentálne komponenty národnej bezpečnosti Ruska, čo je nepochybne dôležité priznanie a krok správnym smerom.

Na druhej strane však treba podotknúť, že napriek tomu, že dokument je vcelku konštruktívny, jeho konkrétny obsah je plný rozporov. USA vystupujú ako potenciálny zdroj väčšiny pomenovaných vonkajších hrozieb, hoci sa v tomto kontexte priamo v texte neuvádzajú. Určujúcim faktorom vo vzťahu k NATO zostane neakceptovateľnosť plánov posunu infraštruktúry Aliancie k hraniciam Ruska (čo sa považuje za nepriateľský jav) a snaha pripisovať NATO globálnu rolu, idúcu aj proti normám medzinárodného práva.

V dokumente je osobitná pozornosť venovaná energetickým zdrojom Ruska. Priznáva sa používanie Ruskom energetických zdrojov ako nástroja politického vplyvu a zároveň nie je vylúčené ani riešenie vzniknutých problémov s použitím vojenskej sily (v podmienkach konkurenčného boja o zdroje nie je možné vylúčiť riešenie vznikajúcich problémov s použitím vojenskej sily…)

Stratégia vytyčuje množstvo ambicióznych strategických cieľov, pre dosiahnutie ktorých  RF zatiaľ sotva môže vytvoriť dostatočný potenciál. Obohrane vyznieva zámer RF stať sa  vedúcou krajinou sveta z hľadiska technického pokroku, kvality života obyvateľstva a vplyvu vo svete. Dokument tvrdí, že sú pre to vytvorené predpoklady, ale neuvádza zdroje.

Celkový tón dokumentu však znie menej agresívne, ako to bolo u predošlých koncepcií. Oveľa väčšia pozornosť je venovaná analýze vnútroštátnych problémov, ako hľadaniu vonkajších nepriateľov a je vcelku pozoruhodné, že dôležitosť občianskej spoločnosti a tzv. „mäkkej moci“ sa spomína tak často v dokumente pripravenom „silovikami“.


Analýzu v plnom znení nájdete na tejto linke