Skúmanie regionálneho prístupu k energetickým politikám EÚ

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

To, že podstatné súčasti energetickej legislatívy v EÚ – smernice pre vnútorný trh s elektrinou a plynom, smernica o obnoviteľných zdrojoch, klimaticko-energetický balík a európsky systém obchodovania s emisiami – povedú ku konvergencii politík členských krajín, alebo aspoň k ich lepšej spolupráci, môže byť stále pravdou po koncepčnej stránke, avšak v skutočnosti sa tieto politiky rozchádzajú.

„Príliš často sa rétorika o koordinácii energetickej politiky nezhoduje s implementáciou,“ uviedli Jacques de Jong a Christian Egenhofer v prehľade, v ktorom sa venovali potenciálu regionálnych prístupov v energetike EÚ.

Krajiny sa nimi snažia zefektívniť ciele politiky EÚ prostredníctvom posilnenej spolupráce v regionálnej škále, berúc do úvahy špecifické okolnosti a charakteristiky. Bezpečnosť dodávok zemného plynu je napríklad najvýraznejšou otázkou v strednej a východnej Európe, zatiaľ čo  v severozápadnej Európe majú prominentnejšie miesto environmentálne úvahy.

Autori poukazujú na niekoľko existujúcich iniciatív, ktoré sa vyznačujú odlišnými znakmi – Vyšehradská štvorka, resp. Dunajské energetické fórum, Pentalaterálne energetické fórum, Iniciatíva pre príbrežnú energetickú rozvodnú sieť krajín Severného mora (NSCOGI) alebo Energetické fórum Stredozemného mora.

Regionálne prístupy podľa nich ponúkajú príležitosti pre efektívnejšiu koordináciu politík prostredníctvom štruktúrovaných alebo čiastočne inštitucionalizovaných diskusií, ale zároveň prinášajú nebezpečenstvo fragmentácie vnútorného energetického trhu. Existuje tiež riziko rozporov medzi rôznymi regionálnymi prístupmi, vyvstávajú otázky týkajúce sa riadenia, subsidiarity a funkcie Európskej komisie.

Odporúčania

Na základe analýz autori zhrnuli nasledujúce odporúčania pre regionálny prístup v energetických politikách EÚ:

  • Umožniť, uľahčiť a podporovať ďalšie praktické prístupy zdola nahor
  • Prizvať existujúce regionálne fóra k tomu, aby predložili krátkodobú agendu pre riešenie výziev s kapacitou systémov, adekvátnosťou produkcie a súvisiacimi otázkami bezpečnosti dodávok
  • Európska komisia by mala poskytnúť usmernenia pre fungovanie takýchto regionálnych fór
  • Zároveň v spolupráci s členskými štátmi by EK mala asistovať pri rozvoji praktických riešení implementácie nízkouhlíkovej agendy do roku 2020 a 2030 v súlade s pravidlami jednotného trhu s energiami
  • Je potrebné ďalej študovať regionálne prístupy energetickej spolupráce z hľadiska právneho kontextu aj ich pragmatickej aplikácie, ako základu pre ďalšie úvahy a diskusie.

Celú analýzu v anglickom jazyku nájdete tu.