Správa o stave životného prostredia v Západoslovenskej energetike za 2006

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Západoslovenská energetika, a.s.

Životné prostredie (ďalej len ŽP) je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, odpady, príroda a krajina. Hlavnou činnosťou Západoslovenskej energetiky, a. s., je distribúcia a predaj elektrickej energie s príslušnými komplexnými službami, ktoré realizujeme pre všetky kategórie zákazníkov. Pri všetkých aktivitách rešpektujeme požiadavky právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a spolupracujeme s kompetentnými orgánmi v tejto oblasti.


Plné znenie správy nájdete na tejto linke