Štruktúra sieťových poplatkov pre inteligentný energetický systém

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Odborníci z európskej asociácie Eurelectric skonštatovali, že vymáhanie nákladov na siete dnes vo veľkom záleží na tom, koľko elektriny sa predá. A to aj napriek tomu, že priame náklady na siete sú zväčša nezávislé od skutočne dodanej elektriny.

Asi 50 – 70 % povolených príjmov pre prevádzkovateľov distribučných sústav sa bežne získava za použitia objemových sieťových poplatkov.

Lídra krajín EÚ na májovom mimoriadnom summite vyzvali k podpore energetickej efektívnosti a dokončeniu jednotného energetického trhu, väčšiemu využívaniu doma produkovaných zdrojov energie a budovaniu novej inteligentnej infraštruktúry.

Regulácia sietí sa tak podľa Eurelectric bude musieť zmeniť tak, aby primäla firmy k nákladovo efektívnym investíciám, napr. do inteligentných sietí a zaistila tiež adekvátnu odmenu pre prevádzkovateľov distribučných sústav.

 

Distribúcia faktorov nákladov v rámci maloobchodných cien elektriny, rok 2011 (Zdroj: EK)

Pozn. Dane (DPH 21%) by sa mali zahrnúť pre priemyselných odberateľov v Litve.   

Odporúčania

V správe Eurelectric sa uvádza niekoľko odporúčaní, medzi nimi:

  • Vytvoriť by sa mali nákladovo efektívne štruktúry sieťových poplatkov s cieľom stimulovať reakciu zo strany dopytu a tiež energeticky účinné chovanie odberateľov. Zároveň sa má poskytovať stabilný rámec pre účty spotrebiteľov a tiež pre príjmy prevádzkovateľov distribučných sústav. Takéto štruktúry poplatkov by boli v súlade so smernicou o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ), ktorá vyžaduje odstránenie poplatkov brániacich efektívnosti a/alebo reakcii zo strany dopytu.
  • Spotrebitelia majú platiť len za to, čo využijú. Minimalizovať sa majú krížiace sa dotácie medzi rôznymi kategóriami spotrebiteľov.
  • Je potrebné vytvoriť viac sieťových poplatkov založených na kapacite (čím dôjde k decouplingu od objemu predanej energie), ako sú napr. dvojdielne sieťové tarify so zložkou týkajúcou sa kapacity a energie, alebo objemové poplatky podľa času používania, pri ktorom sa budú rozlišovať ceny pre časť dňa kedy je odber v špičke alebo mimo nej.

Inteligentné merače podľa Eurelectric otvoria dvere štruktúram taríf, ktoré budú reflektovať náklady a tiež dopyt. Pri vytváraní nových štruktúr systémových poplatkov by sa však mali brať do úvahy výsledky národnej analýzy nákladov a prínosov zavedenia inteligentných meračov a aj ich potenciál pre rôznych spotrebiteľov.

Celú správu nájdete na tomto odkaze.