Výročná správa monitorovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom 2013

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Agentúra pre kooperáciu energetických regulátorov a Rada európskych regulátorov energie zverejnila v poradí tretiu správu, ktorá monitoruje vývoj na vnútornom trhu únie s elektrinou a zemným plynom.

Správa sa zameriava na maloobchodné trhy a problémy spotrebiteľov, ako aj na integráciu trhov s plynom a elektrinou, a dostupnosť sietí. Správa zahŕňa aj analýzu bariér, ktoré bránia ďalšej integrácii.

Niektoré zistenia

Napriek nízkemu hospodárskemu rastu v roku 2013 ceny energií pre domácnosti a priemyselných odberateľov vzrástli vo väčšine členských štátov EÚ. Ceny elektriny vzrástli v priemere o 4,4% pre domácnosti a 2% pre priemysel.

V prípade plynu, ceny pre domácnosti vzrástli o 2,7%, avšak priemyselní odberatelia zaznamenali pokles ceny o 1,2%.

Vo väčšine členských krajín sú koncové ceny energií najviac ovplyvnené regulovanými zložkami ceny, čo sú napríklad tarify za prevádzkovanie siete, či poplatok za systémové služby, ktoré tvoria až polovicu celkovej ceny.

Tento poplatok stúpal od roku 2008, a to najmä kvôli podpore obnoviteľných zdrojov energie.

Keďže v každej členskej krajine sa poplatky odlišujú, rozdielne sú aj ceny, ktoré priemyselný odberatelia a domácnosti platia. Napríklad v Dánsku, či Švédsku, domácnosti platia v priemere až 3-krát viac ako v Rumunsku, či Bulharsku.

Graf 1: Porovnanie cien elektriny a taríf pre domácnosti a premyslených odberateľov

Správa demonštruje aj straty pre občanov EÚ vyplývajúce z nedostatočnej integrácie a fragmentácie trhov. Autori predpokladajú, že EÚ každoročne stráca niekoľko miliárd EUR.  

Prepájanie trhov s elektrinou mala v roku 2013 výrazný vplyv na konvergenciu cien. Najväčší vplyv konvergencie na celkovú cenu bol pozorovaný v Západo-centrálnom regióne (CWE), ktorý tvoria  Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko a Holandsko.

Graf 2: Konvergencia cien v regiónoch

Spotreba zemného plynu v únii v roku 2013 poklesla o 1,2%. Dôvodom boli najmä pokles dopytu zo strany výrobcov elektriny, ktorí vo väčšej miere využívali uhlie, či obnoviteľné zdroje.

Viaceré členské krajiny sa podujali diverzifikovať dodávky zimného plynu a znížiť tak svoju závislosť na Rusku. Ide najmä o krajiny, ktoré sú zapojené do tzv. reverzného toku, ako Česká republika, Slovensko, Poľsko, Rakúsko a Nemecko. Jeho komerčné využitie sa v budúcnosti ešte zvýši.

Graf 3: Predpokladaná diverzita dodávateľov plynu a krajina pôvodu dodávok

Napriek niektorým pozitívnym krokom, plnej integrácii trhov bránia viaceré prekážky: 1. Nedostatočná likvidita veľkoobchodných trhov 2. Nedostatočná transparentnosť pri formovaní cien 3. Nedostatočná infraštruktúra na prepravu plynu.