Vzťahy EÚ – Rusko po septembri 2007

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Septembrová štúdia, pomenovaná „Zabezpečenie budúcnosti: Učinenie nezávislého fungovania rusko-európskeho plynu“, identifikuje „fundamentálne zmeny“ v Rusku, EÚ a v sektore tamojšieho plynárenstva. Autori označujú stav ako „partnerstvo rozlučujúci.“

Otázka vzájomnej závislosti medzi Ruskom a Európou v oblasti obchodu so zemným plynom je z hľadiska oboch ekonomík „integrálnou“ a z dôvodu „konkurencie, bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti“ životne dôležitou.

CERA sa domnieva, že „udržateľnosť, efektivita a bezpečnosť“ energetických dodávok do EÚ nebude môcť byť úplne dosiahnutá iba redukciou závislosti na dodávkach zemného plynu z Ruska. Podľa autorov je schodnejšou a lepšou cestou vytvorenie „opatrnej a kooperatívne riadenej vzájomnej závislosti medzi Európou a Ruskom.“

„Fundamentálne zmeny“, ktoré sa dostávajú do popredia v rámci aktuálne vzrastajúceho znepokojenia, sú definované nasledovne:

  • Zmeny v Rusku: Nevyhnutný prílev investícií v širokom rozsahu do nálezísk zemného plynu a plynovodnej infraštruktúry. Šlo by vôbec o prvé takéto finančné stimuly „od čias sovietskej éry.“ Silná ekonomika „podporila“ centralizovaný štát, ktorý vníma energetiku ako kľúčový element v prostredí medzinárodných vzťahov.
  • Zmeny v Európe: Nová agenda EÚ v sebe zahŕňa silné napredovanie v liberalizácii plynárenského a elektro-energetického priemyslu. Kľúčovou je zároveň environmentálna udržateľnosť. Preto sa do popredia čoraz viac dostávajú obnoviteľné zdroje, konzervácia energií a nižšia miera produkcie skleníkových emisií.
  • Zmeny v plynárenskom priemysle: Plynárenstvo prestáva mať regionálny charakter a stáva sa globálnou agendou.

Analýza ďalej identifikuje hlavné riziká vyplývajúce z uvedených zmien:

  • Európa: obavy vyplývajúce z bezpečnosti transportu energetickej suroviny, „nad-závislosti“ a iných otázok – napríklad budúcich monopolov na export a dodávku suroviny.
  • Rusko: regulačné riziká vyplývajúce z energetickej politiky EÚ, diskriminácia ruských záujmov v Európe a export európskej politiky aj za hranice členských krajín EÚ.

CERA uzatvára, že ruský export plynu do Európy je „nákladovo efektívny, spoľahlivý a výhodný pre všetky strany.“

Správa odporúča prijatie niekoľkých krokov, ktoré by zabezpečili „realistickú a udržateľnú vzájomnú závislosť“ medzi Európou a Ruskom:

  • Opatrné ohodnotenie dopadov septembrového návrhu liberalizácie energetiky, energetickej bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti.
  • Príprava revízie pomerov a pravidiel v ruskom plynárenskom priemysle po tom, čo bude po voľbách v roku 2008 zostavená nová ruská vláda.
  • Rešpektovanie národnej suverenity na vytvorenie priaznivých podmienok pre cezhraničné investovanie a manažment tranzitných otázok v tretích krajinách.
  • Spolupráca v oblastí rizík spojených s tranzitom, vrátane vytvorenia multilaterálneho konzorcia spravujúceho plynovod. Jeho súčasťou by mala byť aj Ukrajina.

Úplné znenie tlačovej správy k analýze v anglickom jazyku si môžete prečítať na tejto linke.