ENEL: Nové predstavenstvo vymenovalo Francesca Staraceho za generálneho riaditeľa

Komerčný obsah

Predstavenstvo vymenovalo Francesca Staraceho za generálneho riaditeľa spoločnosti.

Predstavenstvo schválilo aj delegovanie právomocí, menovanie predsedníčky Patrizie Griecovej vo veci dohľadu nad audítorskými činnosťami (hoci vedúci tejto funkcie stále podlieha predstavenstvu), vedenia a dozoru nad aplikovaním podnikových pravidiel vedenia spoločnosti týkajúcich sa chodu predstavenstva a udržiavania vzťahov s inštitúciami a úradmi po dohode a v spolupráci s generálnym riaditeľom. Na základe vyššie uvedených organizačných opatrení bola generálnemu riaditeľovi udelená plná moc na riadenie spoločnosti, okrem tých právomocí, ktoré z príslušnej legislatívy a predpisov, nariadení a z vlastného uváženia predstavenstva zostávajú v zodpovedností predstavenstva.

Predstavenstvo okrem toho schválilo, že riaditelia Alessandro Banchi, Alberto Bianchi, Paola Girdiniová, Salvatore Mancuso, Alberto Pera, Anna Chiara Sveltová a Angelo Taraborrelli spĺňajú požiadavky na nezávislosť uvedené v Jednotnom finančnom zákone, ako aj v podnikových pravidlách vedenia spoločnosti. Súčasne sa potvrdilo, že Patrizia Griecová spĺňa požiadavky na nezávislosť uvedené v Jednotnom finančnom zákone, pričom podnikové pravidlá vedenia spoločnosti uvádzajú, že predseda predstavenstva ako „významný zástupca“ spoločnosti sa nemôže považovať za nezávislého. 

Pri posudzovaní nezávislosti členov predstavenstvo uviedlo, že žiaden z vyššie uvedených riaditeľov nemá ani nemal v predchádzajúcom fiškálnom roku žiadny priamy ani nepriamy významný vzťah obchodnej, finančnej ani profesijnej povahy so spoločnosťami Skupiny Enel.

Nakoniec predstavenstvo vytvorí na svojom nasledujúcom zasadaní svoje jednotlivé interné komisie.